Eğitim ve Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eğitim ve Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Mart 2022 Eğitim 4.0 Nedir Teknoloji ile ilgili makale Teknolojik gelişmeler 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Eğitim ve Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler

Tayland Eğitim Organizasyonu için Performansa Dayalı Ölçüm: Bir VZA Yönetim Modeli

Küreselleşme çağında durdurulamaz değişim kapsamında, Asya-Pasifik bölgesindeki hükümetler eğitim politikalarını uygulamaya koymakta giderek daha fazla zorlanıyorlar. Eğitime yapılan harcamalar bölge ülkeleri için büyük devlet harcamaları olmasına rağmen, eğitim sistemlerinin bu küresel çağın yeni taleplerini karşılama kapasitesi hala sorgulanmaktadır.

Güneydoğu Asya’nın nispeten hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Tayland, 1991’den beri eğitime toplam kamu harcamalarının en büyük payını sağlıyor – 1997 ekonomik krizinin başlamasından sonra bile, hükümet toplam harcamaların %25’ini veya %4,3’ünü sağladı. GSYİH’nın, öncekinden daha büyük bir kısmı olan eğitim için, ülkenin toparlanması ve gelişmesi için eğitime olan bağlılığını gösteriyor. Bununla birlikte, Tayland hükümeti önemli kaynaklar tahsis etmesine rağmen, eğitim hizmetleri ve prosedürleri sağlamadaki etkinliğinin derecesi hala belirsizdir.

Bu çalışma, Kuzey Tayland’daki kamu genel lise verimliliğini değerlendirmek için bir VZA tekniğini kullanmaktadır. VZA, belirli bir birimi emsalindeki en iyi performans gösteren birimlerle karşılaştırdığı için hastaneler, bankalar veya okullar gibi çeşitli kuruluşların göreceli etkinliğini değerlendirmek için uygulanabilecek yararlı bir yönetim aracı olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, nispeten verimli/verimsiz organizasyonları belirleyebilir ve politika yapıcıların, verimsiz olanların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için performansa dayalı politikalar geliştirmesine izin verebilir.

Bu çalışmanın amacı, okul verimliliğini tahmin etmek ve duyarlılık analizi kullanarak sonuç ölçütlerinin etkinlik üzerindeki sağlamlığını incelemektir. Son on yılda, çoğu VZA çalışması ABD, İngiltere, Finlandiya, İspanya ve Avustralya’da okul verimliliğini ölçmüş olsa da, Tayland’daki okullarla ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın yeni metodolojik katkısı, sağlamlık tek verimlilik için bir duyarlılık analizi ile birlikte çıktı verimliliklerinin istatistiksel bir temelidir.

ANALİTİK ÇERÇEVE

Bu çalışmanın analitik çerçevesi şunları içerecektir: (1) okul verimliliğinin ölçülmesi ve (2) verimlilik ölçümlerinde elde edilen sonuçların sağlamlığının test edilmesidir.

İlk olarak tarafından tanıtılan bir verimlilik modeli olan veri zarflama analizi (VZA), okulları birden çok çıktı üretmek için birden çok girdi kullanan üretken birimler olarak görmek yoluyla okul verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. VZA, mevcut örneğe dayalı olarak sınıra “parçalı doğrusal” bir yaklaşım oluşturmanın deterministik bir yoludur. Basit bir ifadeyle, örnek noktaların dağılımı gözlemlenir ve dış kısımlarında onları “sararak” bir “bükülmüş” çizgi oluşturulur (dolayısıyla “veri zarflama analizi” terimi).

VZA, her bir karar verme birimini (KVB) değerlendirerek ve diğer KVB’lerden oluşan bir zarflama yüzeyine göre performansını ölçerek göreceli verimliliğin kapsamlı bir analizini sağlar. Belirli bir kümedeki her bir KVB, daha sonra, ölçüm önerisine bağlı olarak, çıktılarını üretmek için girdilerini ne kadar verimli kullandığına veya verilen girdileri kullanarak çıktılarını maksimize etmesine göre sıralanabilir.

VZA terminolojisinde yüzeyde bulunan birimler “verimli”, yüzeyde olmayan birimler ise “verimsiz” olarak kabul edilir. Kullanılan KVB performansının ölçü birimi bir verimlilik puanıdır. Mevcut birim setinin göreceli etkinliğinin değerlendirilmesinden sonra, analiz, hedef KVB’nin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için girdilerin ve çıktıların nasıl değiştirilmesi gerektiğini gösterir. VZA ayrıca her bir verimsiz KVB için kendi girdi ve çıktı karışımı düzeyinde bir kıyaslama önerir.


Eğitim 4.0 Nedir
Teknoloji ile ilgili makale örnekleri
İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler ne gösterir
Teknoloji ile ilgili makaleler PDF
Teknoloji ile ilgili Makaleler İngilizce
Teknolojik gelişmeler
Teknoloji nedir pdf
Teknoloji Nedir


DEA, uluslararası düzeyde okul verimliliğini değerlendirmek için önemli bir yaklaşım olarak kullanılmış ve alıntılanmıştır ve oran analizi ve regresyon analizi gibi diğer geleneksel tekniklere göre birkaç benzersiz avantajı nedeniyle Tayland okul verimliliğini önermiş ve değerlendirmiştir.

İlk olarak, VZA, girdi/çıktı eğitim üretim fonksiyonunda eşzamanlı olarak birden çok girdi ve çıktıyı işleyebilir. İkincisi, VZA, üretim fonksiyonunun matematiksel biçimde parametrik olarak belirtilmesini gerektirmez. Üçüncüsü, DEA, örneğin maliyeti en aza indirgeme veya kar arama davranışı gibi davranışsal varsayımları üstlenmez ve bu, özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan devlet okullarıyla ilgilidir. Dördüncüsü, verimsizliğe katkıda bulunan girdiler ve çıktılar belirlenir ve yöneticiler kaynakların yeniden tahsisinin gerekli veya uygulanabilir olup olmadığına karar verebilir. Son olarak, verimsiz karar verme birimlerinin iyileştirilmesi için yönetsel stratejiler belirlenebilir.

Devlet okulları bağlamında, okul müdürlerinin en aza indirmek yerine, kendileri için mevcut olan kaynaklar temelinde en iyi sonuçları elde etmeye yönelik olması gerektiğinden, çıktı maksimizasyonu VZA modelinin girdi minimizasyonundan daha uygun davranışsal varsayım olduğunu kaydetti. çıktı yönlendirme versiyonunda örtük olan bir felsefe olan, üzerinde hiçbir kontrol uygulamadıkları bu kaynaklar. Okul verimliliğini değerlendirmek için çıktı odaklı yaklaşımı da içeren bir dizi çalışma. Çıktı maksimizasyonu VZA modelinin grafiksel gösterimi gösterilmektedir.

Şekil 1, y1 ve y2 olmak üzere iki çıktı üretmek için tek bir okul girdisini (x) kullanan dört okul, A, B, C ve D örneğini kullanarak teknik verimliliği göstermektedir. En iyi uygulama üretim sınırı, belirli bir girdi için çıktıları maksimize edebilen okullar tarafından tanımlanır. Bu örnekte C ve D okulları verimlidir çünkü en iyi uygulama üretim sınırında (eşdeğer G-G’) yer alırlar ve her biri için çıktı mesafesi fonksiyonunun değeri bire eşittir. Sınırın içinde yer alan A ve B Okulu verimsizdir ve her birinin çıkış mesafesi (OA/OA’) ve (OB/OB’) sırasıyla birden azdır.

Örneklemdeki tüm okulları değerlendirmek için, Denk. (1) n kere, belirlemek için her okul için bir set olan λ j’nin n kümesini vererek göreceli verimlilik ortaya çıkar. Çıktıya yönelik bir VZA modelinde teknik verimlilik, çıktı mesafesi fonksiyonunun tersi ile ölçülür. Doğrudan çıktı fonksiyonunun tersi, girdiler verildiğinde tüm çıktıların genişletilebileceği oranı verir.

Bu çıktı odaklı VZA modeli, etkinlik puanının (φ ) 1’e eşit veya daha yüksek olacağını ima eder. Tüm bolluklar için sıfır değerlerle birlikte 1’lik bir etkinlik puanı (φ ) verimliliği gösterir, yani okulun değerlendirildiğinde, sahip olduğu sınırlı kaynaklar ve faaliyet gösterdiği koşullar temelinde mümkün olan maksimum üretimi elde etmiştir. 1’den yüksek puan, değerlendirilen okulun, okulunu değiştirmeden üretimini ( φ -1) oranında artırabileceğini gösterir.

Ampirik bulgulardan etkinlik puanlarının sağlamlığını tespit etmek için duyarlılık analizi yapıldı. Eğitimsel üretim fonksiyonundaki ilave değişikliklerin, verimlilik ölçümlerinin ampirik bulgularında önemli değişikliklere yol açıp açmayacağını incelemek için diğer iki girdi ve çıktı spesifikasyonu yürütülür. Birincil belirtime (Spesifikasyon 1) ek olarak, Spesifikasyon 2’de çıktı değişkenlerinden biri 3 alt değişkene ayrıştırılır. Spesifikasyon 3’te bir girdi değişkeni eklenir.

Ayrıca, etkinlik sonuçlarının istikrarını etkileyebilecek çeşitli faktörlerin olduğunu belirtmek anlamlıdır. Birincisi, verimlilik sınırı kısmen aykırı değerlere veya diğer birimlerden çok farklı olan etkin okullara dayalı olabilir, ya gerçekten ya da yanlış kodlama, ölçüm hatası vb. nedeniyle. Böyle bir durumda, bu aykırı değerlerin atlanması ortalama verimliliği ve sıralamaları değiştirebilir. verimlilik puanlarına dayanmaktadır.

İkincisi, farklı girdi ve çıktı kombinasyonlarının kullanılması, bireysel okulların sıralamasını değiştirebilir. Bu nedenle, iki tür duyarlılık analizi yapılmıştır. İlk olarak, aykırı değerlerle ilgili olarak VZA sonuçlarının sağlamlığını test etmek için “jackknifing” olarak bilinen bir duyarlılık analizi biçimi kullanılır. İkinci olarak, VZA spesifikasyonları arasındaki Spearman sıralama korelasyonu, bir VZA spesifikasyonundan diğerine verimlilik puanına dayalı sıralamalarındaki değişiklikleri test etmek için kullanıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir