Araştırma Dizisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Araştırma Dizisi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Araştırma modeli nedir Araştırma modeli örnekleri Dizin nedir nasıl yapılır 0
Yapay Veri Kümesi

Araştırma Dizisi

Katılımcılar, groupware uygulamalarının kullanıldığı derslere kayıtlı 86 işletme lisans öğrencisidir. Önerilen 16 vakanın (grup yazılımı uygulamaları) her birinde, katılımcılardan iki karar vermeleri istenir.

İlk karar olan Karar A, kullanımdan kaynaklanan dört ikinci düzey sonucun olasılığı (%10 veya %90) göz önüne alındığında, grup yazılımı uygulamasını kullanmanın genel çekiciliğini temsil eder.

İkinci karar olan Karar B, bir katılımcının grup yazılımı uygulamasını kullanma motivasyonunun gücünü (1) Karar A’dan elde edilen uygulamanın çekiciliğini ve (2) beklentiyi (%10 veya %90) kullanarak yansıtır. yani kullanıcı çok çaba harcarsa uygulamayı kullanmakta başarılı olacaktır. Örnek olarak, daha sonra 16 vakadan biri sunulmaktadır.

Grup yazılımı uygulamasını (örneğin, Domino Tartışma veya Lotus Notes) işinizde MAKSİMUM ölçüde kullanırsanız, aşağıdaki olasılıklar: İlk olarak, beklenti teorisinin değerlik modelinin, bir kullanıcının bir grup yazılımı uygulaması kullanmanın çekiciliğine ilişkin algısını açıklayıp açıklayamayacağını inceleyeceğiz.

Çoklu regresyon analizini kullanarak, her bir katılımcının bir grup yazılımı uygulaması kullanmanın çekiciliğine ilişkin algısını açıklamaya çalışıyoruz. Karar A, bağımlı değişken olarak hizmet eder ve dört ikinci seviye sonuç aracı bağımsız değişkenler olarak hizmet eder.

Ortaya çıkan standartlaştırılmış regresyon katsayıları, Karar A’ya ulaşmada her kullanıcı için ikinci düzey sonuçların her birinin göreceli önemini (çekiciliğini) temsil eder. Regresyonların ortalama düzeltilmiş R2’si ve her sonucun ortalama standartlaştırılmış betaları sunulur.

Belirtildiği gibi, bireysel regresyon modellerinin ortalama R2’si .6876’dır. Ortalama R2, çoklu regresyonla açıklanan kullanıcıların yanıtlarındaki toplam varyasyon yüzdesini temsil eder.

Bu nedenle, nispeten yüksek ortalama R2, beklenti teorisinin değerlik modelinin, kullanıcıların bir grup yazılımı uygulaması kullanmanın çekiciliğine ilişkin algısındaki çeşitliliğin çoğunu açıkladığını gösterir. 86 bireysel regresyon modelinden 79’u .05 düzeyinde anlamlıdır.

V1, V2, V3 ve V4’ün standartlaştırılmış betaları, bireylerin yarısından fazlası için .05 düzeyinde önemlidir. Bu, ikincil sonuçların dördünün de, bir grup yazılımı uygulamasının çekiciliğini belirlemede bireylerin çoğunluğu için önemli faktörler olduğu anlamına gelir.


Dizin nedir
Dizin nedir nasıl yapılır
Araştırma modeli nedir
Araştırma modeli örnekleri
Makalede araştırma modeli nedir
Araştırma modeli nedir örnek
Araştırma modeli nasıl oluşturulur
Deneysel araştırma modeli


Dört faktörün tümü önemli olmakla birlikte, bazı faktörler diğerlerinden daha önemlidir. Kullanıcıların bir grup yazılımı uygulamasından kaynaklanan potansiyel sonuçların çekiciliğini ortalama olarak nasıl değerlendirdiğini açıklayan, bu standartlaştırılmış betaların ortalamasıdır. Kullanıcılar, ortalama olarak, V4 sonucuna en yüksek değeri verir.

Güçlerine göre azalan sırayla diğer değerlikler V1, V2 ve V3’tür. Bu sonuçlar, kullanıcıların iş yetkinliğini geliştirmenin (V4) bir grup yazılımı uygulamasının en çekici sonucu olduğuna ve iş arkadaşları arasında işbirliğini geliştirmenin (V3) en az çekici sonuç olduğuna inandıklarını ima eder. Ortada gelişmiş iletişim (V1) ve artan koordinasyon (V2) bulunur.

Ardından, kuvvet modelinin bir kullanıcının yeni uygulanan bir grup yazılımı uygulamasını kullanma motivasyonunu açıklayıp açıklayamayacağını inceliyoruz. Deneydeki kuvvet modelini (Karar B) incelemek için tekrar çoklu regresyon analizi kullanıyoruz. Bağımlı değişken, bireyin grup yazılımı uygulamasını kullanma çabası düzeyidir. İki bağımsız değişken (1) her kullanıcının Karar A’dan uygulamanın çekiciliği hakkındaki algısı ve (2) beklenti bilgisidir (%10 veya %90).

Ortalama R2 (.7205), kuvvet modelinin, kullanıcıların bir grup yazılımı uygulaması kullanma motivasyonunu yeterince açıkladığını gösterir. Ortalama standartlaştırılmış regresyon katsayısı B1 (.5997), grup yazılımı uygulamasının genel çekiciliğinin etkisini gösterirken, B2 (.4976), belirli bir çaba düzeyinin uygulamayı başarıyla kullanmaya yol açtığı beklentisinin etkisini gösterir.

Bu sonuçlar, hem grup yazılımı uygulamasının çekiciliği (B1) hem de kullanıcının çabalarının başarılı bir kullanıma yol açma olasılığı (B2) gibi faktörlerin, kullanıcının motivasyonu için benzer öneme sahip olduğunu ima etmektedir.

Bu çalışma, davranışsal bir teori olan beklenti teorisini bir sistem uygulama alanına başarıyla uygular. Bu uygulama (1), bir grup yazılım uygulamasının yetenekleri ile ne ölçüde kullanıldığı arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur ve (2) önceki araştırmaların, boşluğun davranışsal öğelerle daha iyi açıklanabileceği iddiasına yanıt verir. teknik özelliklerden ziyade.

Gelecekteki araştırmalar, beklenti teorisinin farklı bağlamlarda uygulanmasını yeniden doğrulamalıdır. Sosyal normlar, kişinin iş gereksinimleri ve organizasyonun ödül sistemi gibi çeşitli faktörler, değerlik ve kuvvet modelleri üzerindeki etkileri açısından incelenebilir.

Son zamanlarda yapılan birkaç çalışmanın yönü ile birlikte, tutum (yani algılanan sistem kalitesi, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı), niyet ve gerçek kullanım arasındaki ilişkinin daha fazla doğrulanması gerekmektedir.

Bu araştırma dizisinin nihai amacı, grup yazılımı uygulamalarının etkinliğini ve bir grup yazılımı uygulamasına kullanıcı kabulünü açıklama veya tahmin etme yeteneğimizi anlama konusunda daha titiz ve tutarlı bir kavrayış elde etmektir. Pratik değeri ve dış geçerliliği artırmak için öğrenci konularının kullanıldığı laboratuvar ortamlarından farklı koşullar sunan saha çalışmaları gereklidir.

Sonuç

Groupware teknolojileri, birçok organizasyonda iş bilgi işlem ve iletişim altyapısının önemli bir parçası haline geldi. Ancak literatür, birçok grup yazılımı uygulamasının, özellikle kullanıcılar arasında önemli bir işbirliği ve işbirliği gerektirenlerin hala yeterince kullanılmadığını göstermektedir.

Potansiyel faydaları, kullanıcı kabulünün olmaması nedeniyle tam olarak gerçekleştirilmekten uzaktır. Grup destek sistemlerinin grup çalışması üzerindeki uygunluğunu ve olumlu etkisini gösteren çalışmalar olsa da, çok azı kullanıcıların grup yazılımı teknolojilerine ilişkin algılarını ve katılım motivasyonlarını incelemiştir.

Beklenti teorisi, bireysel motivasyonun en umut verici modellerinden biri olarak kabul edilir. Bu çalışma, bir grup yazılımı uygulamasını kullanmak için davranışsal niyeti (motivasyonu) açıklamada beklenti teorisinin kullanımını incelemektedir.

Sonuçlarımız, beklenti teorisinin, kullanıcıların bir grup yazılımı uygulamasını kullanma motivasyonunu ve ardından kabulünü ve başarısını değerlendirmek ve anlamak için uygun olduğunu göstermektedir. Kullanıcı kabulü, başarılı bir grup yazılımı uygulamasının önemli bir öncülü olduğundan, bir grup yazılımı uygulaması tasarlanırken, uygulanırken ve çalıştırılırken bu çalışmanın sonuçları dikkatlice düşünülmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir