ARAŞTIRMADA GERÇEKÇİLİK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ARAŞTIRMADA GERÇEKÇİLİK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

31 Mayıs 2022 Nicel araştırma özellikler Nitel araştırma Desenleri Nitel ve nicel araştırma yöntemleri 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

ARAŞTIRMADA GERÇEKÇİLİK

CR öncelikle felsefi konularla ve oldukça soyut tartışmalarla meşgul olmuştur. Son yıllarda, felsefi bir temel olarak CR ile araştırmaların fiilen nasıl yürütüleceğine dikkat çekildi. Bu bölüm, CR’nin teori geliştirmede nasıl kullanılabileceğini ve CR’nin IS değerlendirme araştırmasında nasıl kullanılabileceğini tartışarak, CR’nin IS araştırmasında nasıl kullanılabileceğini kısaca sunar.

Bhaskar (1998), açıklamaların (kuramların) dört aşamalı bir süreçten oluşan RRRE açıklama modeli tarafından gerçekleştirildiğini söyler: (1) Karmaşık bir olayın bileşenlerine ayrılması (nedensel analiz); (2) Bileşen nedenlerinin yeniden tanımlanması; (3) Bağımsız olarak doğrulanmış normik ifadeler aracılığıyla bileşenlerin olası (önceki) nedenlerine ilişkin geriye dönük açıklama; ve (4) Bileşenlerin alternatif olası nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekir.

Bu, açıklama geliştirmenin oldukça soyut bir tanımıdır ve biz burada bunun yerine Layder’in (1998) daha az soyut olan “uyarlanabilir teorisini” kullanacağız. Ampirik araştırma ile birlikte teori üretmek için bir yaklaşımdır. Önceden var olan teori ve ampirik verilerden oluşturulan teorinin kullanımını birleştirmeye çalışır.

Araştırma sürecinin farklı unsurlarını tasvir eder. Gerekli veya sabit bir zamansal sıralama yoktur. Layder, kuramlaştırmanın, araştırmaya her aşamada eşlik eden sürekli bir süreç olması gerektiğini vurgular.

Araştırma yöntemleri ve araştırma tasarımı ile ilgili olarak, CR şunları destekler: (1) hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanılması, (2) kapsamlı ve yoğun araştırma tasarımının kullanılması ve (3) sabit ve esnek araştırma tasarımının kullanılması.

CR ve Layder’ın uyarlanabilir teorisinin IS araştırmasında nasıl kullanılabileceğini örneklemek için, Yönetici Bilgi Sistemlerinin (EIS) kullanımına ilişkin bir proje kullanacağız. Proje Dorothy Leidner ile birlikte yapılmıştır.1 Burada araştırmanın yeni bir tartışması yürütülmektedir. Çalışmanın genel amacı, EIS’nin geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki anlayışımızı arttırmak, yani EIS teorisini geliştirmekti.

Layder’ın uyarlanabilir teori yaklaşımının sekiz genel parametresi vardır. Bir parametre, uyarlanabilir teorinin “teori geliştirmek ve detaylandırmak için hem tümevarımsal hem de tümdengelimli prosedürleri kullandığını” söyler.

Uyarlanabilir teori, aynı referans çerçevesi içinde ve özellikle aynı araştırma projesi içinde her iki teori üretme biçiminin de kullanılmasını önerir. Huber’in ileri BT’nin organizasyonel tasarım, zeka ve karar verme üzerindeki etkilerine ilişkin önermelerinin yanı sıra önceki EIS çalışmaları ve teorilerine dayanan bir dizi hipotez (tümdengelimli bir prosedür) oluşturduk.

Bunlar ampirik olarak test edildi. Bir CR perspektifinden bunun amacı, çalışmanın yoğun bölümünde ele alınacak verilerdeki kalıpları bulmaktı. Ayrıca endüktif bir prosedür kullandık. Her ne kadar önceki teoriler ve projenin kapsamlı bölümünden elde edilen sonuçlar yoğun bölüme beslenmiş olsa da, verilerden ÇBS geliştirme ve kullanımına ilişkin geçici açıklamalar oluşturmak için öncelikle tümevarımsal bir yaklaşım kullandık.

CR araştırmasında merkezi çıkarım (açıklama) modu retrodüksiyondur. Tümevarım ve tümdengelim kullanan bir araştırmacının olası nedensel mekanizmaları ve belirli sonuçların gerçekleştirileceği veya gerçekleşmeyeceği koşulları araştırmasını sağlar. Endüktif ve tümdengelimli prosedürler, hangi mekanizma ve bağlamların belirli sonuçlara yol açacağına (ya da götürmeyeceğine) ilişkin açıklamalar formüle etmemize yol açtı.


Nicel araştırma özellikleri
Nicel araştırma örneği
Nicel araştırma Nedir
Nitel araştırma Desenleri
Nitel araştırma yöntemleri
Nicel araştırma yöntemleri
Nicel Araştırma Yöntemleri PDF
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri


Başka bir parametre, uyarlanabilir teorinin “ontolojik ön varsayımları açısından hem nesnelciliği hem de öznelciliği kucakladığını” söylüyor. Uyarlanabilir teori, sosyal dünyayı hem öznel hem de nesnel yönleri ve ikisinin karışımını içerdiğini düşünür. Çalışmamızda, nesnel bir yön farklı ÇBS’de kullanılan BT idi ve bir öznel yön, ÇBS kullanımının algılanan etkileriydi.

Diğer iki parametre, uyarlanabilir teorinin “sosyal dünyanın karmaşık, çok yönlü (katmanlı) ve yoğun bir şekilde sıkıştırılmış olduğunu varsaydığını” ve “insan failliği, sosyal faaliyetler ve sosyal organizasyon arasındaki çok yönlü ara bağlantılara odaklandığını” söyler. yapılar ve sistemler)”.

Çalışmamızda, fail ve yapı arasındaki “bağlantılara” odaklandık. Benlik (örneğin, EIS algıları), yerleşik aktivite (örneğin, günlük işlerde EIS kullanımı), ortam (örneğin, örgütsel yapı ve kültür) ve bağlam (örneğin, ulusal kültür) ele aldık. ve ekonomik durum).

Verilerimize dayanarak, ulusal kültürün belirli bağlamlarda ÇBS’nin nasıl geliştirildiğini, kullanıldığını ve nasıl algılandığını etkileyebileceğini (üretebileceğini) varsayabiliriz. Örgütsel “strateji” ve “yapı”nın yanı sıra “ekonomik durum”un da belirli bağlamlarda ÇBS’nin nasıl geliştirildiğini ve kullanıldığını ve bunların nasıl algılandığını etkileyebileceğini (üretebileceğini) varsayabiliriz.

Çalışmamız ve sonuçlar (teori), örneğin Huber’in önermelerinden, EIS’nin üst düzey yöneticilere kritik bilgiler sağlamaya yönelik sistemler olduğunu söyleyen “teori” ve Quinn’in rakip değerler yaklaşımından etkilenmiştir.

İkinci teori, çalışmanın yoğun (tümevarımsal) kısmından elde edilen veriler etrafında teori oluşturmak için getirildi. Uyarlanabilir kuramlaştırma, araştırma sürecinde her zaman mevcuttu. CR’ye uygun olarak, gerçeği ve olayları şekillendiren mekanizmalar üzerine hipotezler kurarak bulduğumuz şeyi neden bulduğumuzu açıklamak için ampirik olanın altına inmeye çalıştık.

Çalışmamız, EIS’yi sadece üst düzey yöneticilere bilgi sağlayan sistemler olarak düşünmenin bir yanlış anlama olduğunu tartışmamıza yol açtı. EIS, yönetimsel bilişi ve davranışı destekleyen sistemlerdir ve bilgi sağlayan birkaç araçtan sadece biridir ve örgütsel değişimde önemli bir araç olabilir.

Çalışmamıza dayanarak, “geçici” mekanizmaların örneğin ulusal kültür, ekonomik kalkınma ve örgütsel strateji ve kültür olduğunu “hipotez yapıyoruz”. Ayrıca, farklı aktörlerle birlikte mekanizmaların, farklı EIS türlerinin geliştirilmesine ve kullanımına nasıl yol açtığını da varsaydık; örneğin, kişisel üretkenliği artırmak için EIS ve kurumsal değişim için EIS vb.

Gerçekçi bir BS değerlendirme araştırmasını yürütmek, bir ES girişiminin neden, örneğin bir EIS uygulamasının, kimin için ve hangi koşullarda çalıştığı sorusuna her zamankinden daha ayrıntılı cevaplar üretme hedefidir.

Bu, değerlendirme araştırmacılarının bir IS girişiminin (istenen) değişikliklere neden olma potansiyeline nasıl ve neden sahip olduğuyla ilgilendikleri anlamına gelir. Gerçekçi BS değerlendirme araştırması, uygulamalı araştırmadır, ancak BS değerlendirme araştırmasının her yönü için teori esastır. Amaç kendi başına teori geliştirmek değil, uygulayıcılar, paydaşlar ve katılımcılar için teoriler geliştirmektir.

Gerçekçi bir değerlendirme araştırmacısı deneysel bir bilim adamı olarak çalışır, ancak geleneksel deneysel araştırmanın mantığına göre çalışmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir