Eleştirel Gerçekçilik  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eleştirel Gerçekçilik  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Mayıs 2022 Edebiyatta eleştirel GERÇEKÇİLİK Eleştirel gerçekçilik temsilcileri Toplumsal gerçekçilik sanat akımı 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

ARAŞTIRMA UYGULAMALARI

Sayer (2000) şunları ileri sürmüştür: “Pozitivizm ve yorumculukla karşılaştırıldığında, eleştirel gerçekçilik nispeten geniş bir araştırma yöntemleri yelpazesini onaylar veya bunlarla uyumludur, ancak belirli seçimlerin çalışma nesnesinin doğasına ve kişinin ne yapmak istediğine bağlı olması gerektiğini ima eder. Mingers’ın (2002) öne sürdüğü gibi, eleştirel gerçekçilik, dışsal bir gerçekliğin çoklu yorumlara ve anlayışlara açık olduğunu öne sürdüğü için metodolojik çoğulculuğu destekler.

Yine de eleştirel gerçekçilik, ontolojik olarak cesur bir felsefe olduğu için araştırma nesneleri hakkında da önemli şeyler söyler. Yalnızca dünya ve bizim ona ilişkin deneyimimiz arasındaki ayrımında dışsal bir gerçekçiliği kapsamakla kalmaz, aynı zamanda böyle bir dünyayı oluşturan nesneleri tanımlarken katmanlı bir ontoloji ve sözde bir derinlik gerçekçiliği önerir.

Bu kavram, gerçekliğin ontolojik olarak farklı üç alemden oluştuğunu öne sürer: ilki, ampirik, yani deneyim; ikincisi, gerçek, yani olaylar (yani, deneyimin gerçek nesneleri); ve üçüncüsü, aşkın, gerçek olmayan veya derin, yani yapılar, mekanizmalar ve ilişkili güçler.

Bu sözde derinlik gerçekçiliği, “dünyanın yalnızca olaylardan ve bizim onlara ilişkin deneyimlerimizden veya izlenimlerimizden değil, aynı zamanda (indirgenemez) yapı ve mekanizmalardan, güçlerden ve eğilimlerden, vb. gözlemlenebilir, yine de deneyimlediğimiz, yönettiğimiz veya ürettiğimiz gerçek olayların altında yatar”.

Eleştirel gerçekçilik, retrodüksiyon kullanımında, yüzeysel bir fenomenden daha derin bir nedensel şeye doğru bir hareketi içerir; yapıların ve mekanizmaların daha derin seviyelerinin istikrarlı bir şekilde ortaya çıkarılmasını içerir.
Bununla birlikte, eleştirel gerçekçiliğin varsaydığı ontolojik karmaşıklık, büyük ölçüde bilimsel argümana bağlı olan muhafazakar bir epistemoloji ile eşleştirilir. Wad’ın (2001) dediği gibi, eleştirel gerçekçiliğin pratik tavsiyelerle ilgili söyleyecek çok az şeyi vardır.

Stones’un (1996) iddia ettiği gibi, realist metodolojilerin, örtük olarak varsaydıkları altta yatan ontolojik zenginliği hesaba katabilmeleri gerekir. Ayrıca, herhangi bir bilgi kazanımının tipik olarak geçici, yanılabilir, eksik ve genişletilebilir olduğu inancını da yansıtmaları gerekir. Realist metodolojiler ve yazılar, bu nedenle, ihtiyat, şüphecilik ve refleksiviteye sürekli bir bağlılığı yansıtmalıdır.

Eleştirel gerçekçilik, coğrafya, ekonomi, organizasyon teorisi, muhasebe, beşeri coğrafya, hemşirelik, lojistik ve ağ teorisi ve kütüphane bilimi dahil olmak üzere bir dizi disiplinde etkili hale geliyor.

IS alanında eleştirel gerçekçiliğin uygulanması bugüne kadar sınırlı kalmıştır. Mutch, bilginin örgütsel kullanımının incelenmesinde eleştirel gerçekçi düşünceyi uygulamıştır. Bunu yaparken, böylesine geniş kapsamlı ve kapsamlı bir felsefi konumu günlük araştırma konularına uygulamanın ne kadar zor olduğunu yorumladı. Mingers, özellikle çoğulcu araştırmaya verdiği destek açısından, eleştirel gerçekçi bir yaklaşımın sonuçlarını inceledi.

Dobson, felsefi konuların IS araştırmalarına daha yakın bir şekilde entegre edilmesini savundu ve eleştirel gerçekçi bir yaklaşım önerdi. Bilgi sistemleri sosyal sistemlerdir ve incelemelerine eleştirel gerçekçilik gibi modern bir sosyal felsefe uygulamak mantıklıdır.


Eleştirel gerçekçilik temsilcileri
Edebiyatta eleştirel GERÇEKÇİLİK
Critical realism
Toplumsal gerçekçilik
Sosyal Realizm nedir
Toplumsal gerçekçilik sanat akımı
Sanatta sosyalist gerçekçilik
Klasik realizm temsilcileri


Sonuç

Bilgi teknolojisi (BT) ve IS’nin faaliyet gösterdiği sosyal bağlamı araştırırken, eleştirel gerçekçilik gibi modern bir sosyal felsefe önemli bir potansiyele sahiptir. Sorulabilecek (geriye dönük) soruların türü ve ayrıca bir sınavın hangi yollarla ilerleyebileceği hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. Felsefenin bütünleşik doğası, ontoloji, metodoloji ve pratik teori arasındaki üçlü bağlantıları tanıdığı için araştırmada bir tutarlılığı teşvik eder.

Onaylanan sosyal ontoloji, sosyal gerçekliği belirli terimlerle kavramsallaştırmasının temel nedeni ile açıklayıcı metodoloji karşısında güçlü bir düzenleyici rol oynamaktadır. Böylece açıklanacak olanın belirlenmesi ve ayrıca var olmayan varlıklar veya özellikler açısından açıklamaların devre dışı bırakılması söz konusudur.

Tersine, düzenleme karşılıklıdır, çünkü var olduğu kabul edilen şey, gerçekten, fiilen veya olgusal olarak durum olarak bulunandan muaf kalamaz. Bu tür bir tutarlılık genel bir gerekliliktir ve genellikle iki yönlü ayarlama gerektirir.

Ontolojik ve epistemolojik meseleler arasında gerekli olan tutarlılık, sosyal arenayı araştırırken geleneksel olarak yapılan birçok şeyin aslında önerilen sosyal nesnelerin altında yatan doğası ile tutarsız olduğuna dair eleştirel gerçekçi gözleme yol açmıştır.

Bununla birlikte, IS alanında eleştirel gerçekçiliğin kullanımına dair birkaç pratik örnek vardır ve sahip olduğu bariz potansiyel henüz fark edilmemiştir. Wilson’ın gözlemlediği gibi, realist argüman “göreceliğin yükselişi” karşısında dikkate değer bir dayanıklılık ve beceriklilik göstermiş olsa da, uygulanmasının daha pratik örneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Carlsson, IS değerlendirmesini eleştirel gerçekçi bir bakış açısıyla inceliyor.

IS Araştırmasında Eleştirel Gerçekçilik

Bilgi Sistemleri (BS) alanına pozitivizme dayalı araştırma yaklaşımları ve teorileri hakimdir. IS akademisyenleri bu yaklaşım ve teorilerdeki zayıflıklara dikkat çekti ve buna karşılık olarak post-modern teorilerin ve yapılandırmacılığın farklı kolları popülerlik kazandı.

Bilgi Sistemlerinde Niteliksel Araştırma Tartışılan yaklaşımlar ve teoriler, yorumlayıcılık, etnografi, temellendirilmiş teori ve Giddens’ın (1984) yapılanma teorisi ve Latour’un (1987) aktör-ağ teorisi gibi teorileri içerir. (Basit olması için, bu farklı yaklaşım ve teorilere, ayrım gerekmediğinde “yaklaşımlar sonrası” ve “teoriler sonrası” olarak atıfta bulunuyoruz.

Bu yaklaşımlar ve teoriler, “geleneksel” yaklaşım ve teorilerle belirtilen bazı sorunların üstesinden gelse de, en az üç ana zayıflığı ve sınırlaması vardır.

İlk olarak, incelenen kişilerin seslerine duydukları hayranlık, yalnızca röportajlar ve yerel anlatılar olarak İD araştırmalarına yol açar. İkincisi, failliğe odaklanmaları, yapısal (sistemik) boyutu görmezden gelmelerine yol açar – faillik/yapı boyutu çöker ve boyutun düz bir şekilde ele alınmasına yol açar. Üçüncüsü, nesnelci unsurları reddetmeleri, BT tabanlı IS gibi yapay olguları araştırırken sorunlara yol açar. 

Eleştirel gerçekçilik, sosyal bilimlerin geleneksel pozitivist modellerine ve aynı zamanda post-yaklaşımlara ve post-teorilere bir alternatiftir. Eleştirel gerçekçilik (CR), sosyal gerçekliğin basitçe faillerin anlamlarından oluşmadığını, fakat faillerin yaşanmış deneyimlerini etkileyen yapısal faktörlerin var olduğunu savunur.

CR, doğal ve sosyal gerçekliğimizin oluşumu için temel olarak olayların ve söylemlerin üretildiği yapıları ve mekanizmaları tanımlayan bir ontolojiden başlar. Bu makale eleştirel gerçekçiliği kısaca sunar ve IS araştırmalarında nasıl kullanılabileceğini örnekler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir