Bağımsız Öğrenme Envanteri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bağımsız Öğrenme Envanteri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Ekim 2021 3n Stratejisi Nedir Bağımsız öğrenenler Bağımsız öğrenme nedir Dikkat stratejileri Etkili öğrenme stratejileri Kümülatif tekrar stratejisi ÖRGÜTLEME stratejisi Tekrar stratejileri 0
Depo Randevu Yöntemi

Teorik Yapılar

Hem AILI hem de SATS, temeldeki teorik yapıların en iyi yaklaşımları olan gözlemler üretir. Bu tür verileri modellemenin uygun yolu, gizli değişken yaklaşımını benimsemektir. Bu nedenle, genel üstbilişsel beceriler ile konuya özel başarı motivasyonları arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak araştırılmıştır.

Modeller, çeşitli konularda çok kararlı görünmektedir ve üstbilişsel bilginin öğrencilerin ilgi ve çabalarının ana belirleyicisi olduğunu gösterirken, üstbilişsel beceriler öncelikle duygulanım ve bilişsel yetkinliği belirler ve üstbilişsel tutum değeri ve zorluğu açıklar. Üstbiliş ve ders performansları arasındaki ilişkiler istikrarlıdır, ancak boyut olarak mütevazıdır.

Buna karşılık, özellikle zor dersler Matematik ve İstatistik için, başarı motivasyonları ile ders performansları arasındaki ilişkiler çok daha güçlüdür. Bu ilişkilerin bazıları biraz anormal bir unsur içerir: Matematik için başarı motivasyonları, öğrencilerin İş odaklı derslerdeki performansları için Örgütsel teori ve Pazarlama, öğrencilerin bu derslere yönelik başarı motivasyonlarından daha iyi tahmin edicidir. Bu çalışmanın sonuçlarının öğretim uygulamalarına etkileri tartışılacaktır.

Çalışmanın Yöntemleri ve Katılımcıları

Bağımsız Öğrenme Envanteri veya AILI Ölçeği Farkındalığı

AILI, Flavells’in üstbilişi bilgi, beceri ve tutumlar ya da yanıt verebilirlik bileşenlerine ayrıştıran üç bileşenli üstbiliş modeline dayanmaktadır. Tutum bileşenlerinin dahil edilmesi AILI’yi benzersiz kılar; diğer enstrümanlar, örn. MAI, bileşen bilgisi ve becerileri ile sınırlıdır. Her bileşen ayrıca üç alt bileşene ayrılmıştır.

Üstbilişsel bilgi için bu alt bileşenler, Flavell (1979) tarafından tanımlanan bilgi türlerine dayanmaktadır: kişiler hakkında, stratejiler hakkında ve çalışma görevleri hakkında. Üstbilişsel beceriler için alt bileşenler, bir öğrenme bölümünün birbirini takip eden üç aşamasına karşılık gelir: hazırlık, yürütme ve sonuç aşaması. Üstbilişsel tutumlar veya yanıt verebilirlik için, alt bileşenler yine Flavell’e (1979) dayanmaktadır: içsel geribildirime, dışsal geribildirime duyarlılık ve merak.

AILI’nin yapımında faset prosedürü denen bir yöntem izlenmiştir. Bu tasarım, belirli bir üstbilişsel bileşene ve alt bileşene atıfta bulunmaya ek olarak, her öğenin ikinci yön olarak tanımlanan beş içerik alanından birine atıfta bulunduğunu ima eder: Öğrenme hedefi, Duygusal ilgi, İşbirlikçi öğrenme, Derin anlama ve Düzenlilik/Sistematik yaklaşmak. Model tasarımına tam bir genel bakış sağlar ve tüm alt bileşenler için örnek öğeleri içerir.

Bağımsız öğrenme nedir
Bağımsız öğrenenler
3n Stratejisi Nedir
Tekrar stratejileri
Dikkat stratejileri
Kümülatif tekrar stratejisi
Etkili öğrenme stratejileri
ÖRGÜTLEME stratejisi

Elshout-Mohr et al. (2007) AILI aracının güvenirlik ve geçerliliğinin uygun düzeyde olduğunu bildirmiştir. Geçerlilik, hem iç hem de dış olmak üzere iki açıdan araştırılır; burada ikincisi, MSLQ aracındaki üstbilişsel ölçeklerle yazışmaya dayanır.

İyi bir eleştirel düşünür olmak, ölçümün kendilik algısına dayalı olduğu gibi sınırlı bir anlamda bile, bir iş programında öğrenme üzerinde olumlu bir etkiye sahip gibi görünmektedir. Tempelaar’da (2006), öğrencilerin AILI aracılığıyla ölçülen üstbilişsel yetenekleri ile çeşitli konulardaki değerlendirme araçlarından oluşan bir portföyde öğrencilerin performansları arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.

Bu çalışmanın sonuçlarından biri, öz-algılanan eleştirel düşünmenin ders performansları üzerinde tutarlı ama mütevazı bir etkiye sahip olduğu, üstbilişsel tutumların en iyi yordayıcı olduğu ve zor konulardaki performansların davranış bilimlerine dayalı konulardaki performanslardan biraz daha iyi tahmin edildiğidir.

Anketler elektronik ortamda, “benim için hiç doğru değil/asla” ile “bilmiyorum/kararsızım” ile “benim için tamamen doğru/her zaman” arasında değişen 7’li Likert tipi bir ölçek kullanılarak uygulandı.

SATS: İstatistiklere Yönelik Tutum Anketi

Başarı motivasyonları için beklenti-değer temelli modeller, Atkinson’ın çalışmasından kaynaklanır ve Eccles ve ortak yazarların çalışmaları tarafından iyi bilinir hale geldi. Gal ve Garfield (1997), bu tür motivasyonel değişkenlerin istatistiksel alandaki öğrenme üzerindeki rolüne ilişkin inceleme makalelerinde, duyuşsal faktörleri hesaba katmak için çeşitli nedenleri ayırt eder. Alanla ilgili tutum ve inançlar, öğrenme ve öğretmeyi ve öğrencilerin seçmeli derslere kaydolma isteklerini etkiler.

Bu çalışmada, başarı motivasyonları, Schau ve ortak yazarlar tarafından geliştirilen, duygusal bir yapıyı içeren beklenti-değer modelinin bir versiyonu benimsenerek operasyonel hale getirilmiştir. Schau’nun beklenti-değer modeli dört yapı içerir. İlk iki beklenti faktörü, öğrencilerin kendi yetenekleri ve algılanan görev zorluğu hakkındaki inançlarıyla ilgilidir: Bilişsel Yeterlilik ve Zorluk.

Üçüncü yapı, öznel görev değeridir: Değer. Bu üç yapı birlikte modern beklenti-değer modelini oluşturur. Görev değerine ek olarak, Schau ve ortak yazarlar görevle ilgili ikinci bir tutum sunar: Etki.

Duyuşsal bileşenin açık bir şekilde tanıtılması, Matematik ile ilgili alanlarda öğrenmede bu tür duyuşsal faktörlerin rolünün geniş kanıtı tarafından motive edilir. Mevcut modelde ayırt edilen diğer faktörler, Çaba ve İlgi Tablo 11.2, altı ölçeğe genel bir bakış sağlar ve her biri için olumlu ve olumsuz olarak ifade edilen bir örnek madde içerir.

Tempelaar ve diğerleri, bir İşletme programında öğrenmede konuya özel başarı motivasyonlarının rolü üzerine yaptıkları çalışmada. (2007), SATS aracını istatistiksel alandan bir dizi İş odaklı konulara uyarlamıştır. Uyarlanan aracın, konuya özel başarı motivasyonlarının hem iç hem de dış perspektiflerinden geçerli bir tanım sağladığı gösterilmiştir.

Ayrıca araçların güvenirliği de uygun düzeydedir. Bu çalışmada, uyarlanmış SATS aracıyla ölçülen motivasyonları dört farklı konuda inceleyeceğiz: Matematik, İstatistik, Örgütsel teori ve Pazarlama. Anketler, AILI aracıyla aynı şekilde uygulandı.

SATS’ın ölçekleri ve örnek maddeleri

Duygu (altı madde) – İstatistikle ilgili olumlu ve olumsuz duyguyu ölçmek, içsel değerin keyif yönü: İstatistikten hoşlanıyorum; İstatistiklerden korkuyorum
Bilişsel Yeterlilik (altı madde) – İstatistiklere uygulandığında entelektüel bilgi ve becerilere ilişkin tutumların ölçülmesi, beklenti-değer modelinde kişinin yetenek bileşeninin benlik kavramı: İstatistik öğrenebilirim; İstatistiklerde neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok
Değer (dokuz madde) – Kişisel ve profesyonel yaşamda İstatistiklerin kullanışlılığı, uygunluğu ve değeri, görev değerinin fayda ve kazanım bileşenleri hakkındaki tutumları ölçmek: İstatistikleri günlük hayatımda kullanırım; Mesleğimde İstatistik için başvurum olmayacak
Zorluk (yedi madde) – bir konu olarak İstatistiğin zorluğu hakkındaki tutumların ölçülmesi, görevin algılanması talebi: İstatistik formüllerinin anlaşılması kolaydır; İstatistikler son derece teknik
İlgi (dört madde) – öğrencilerin İstatistiklere bireysel ilgi düzeyi, içsel değerin ilgi yönü: İstatistik öğrenmekle ilgileniyorum
Çaba (dört öğe) – öğrencinin İstatistik öğrenmek için harcadığı çalışma miktarı, görev değerinin algılanan maliyet bileşeni içerir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir