BİLGİ PAYLAŞIMINI YÖNETMEK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 BİLGİ PAYLAŞIMINI YÖNETMEK – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Temmuz 2022 Bilgi yönetimi Bilgi yönetimi kavramları Veri ve bilgi yönetim 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Sorumluluğun Açıklığı

İnsanların kendi özel rollerini ve sorumluluklarını anlamaları ve hizmet değer zincirinin başka yerlerinde kiminle iletişim kuracaklarını bilmeleri önemlidir. İnsanlar, işlerinin büyük resme nasıl uyduğunu net bir şekilde görmeli, sorumluluklarının organizasyon stratejisiyle ilgili olarak net bir şekilde tanımlanmasını ve rollerinin bu stratejinin başarısına nasıl katkıda bulunduğunu görmelidir.

Dolayısıyla sorumluluğun netliği, strateji sunumunun etkinliği ile ilgilidir. Yöneticiler, insanların kendi sorumluluklarıyla ilgili olarak stratejinin önemini kavrayabilmelerini ve stratejik süreçten türetilen performans ölçülerinin hizmet sunumunu yönetmek için kullanılabilir olmasını sağlamalıdır. Çoğu zaman, kamu sektörü performans ölçütleri, çalışanlar tarafından belirsiz ve sınırlı faydalı olarak görülür.

Ortaklıklarda sorumluluğun netliğini sağlamak için şunlara ihtiyaç vardır:

• Geliştirilen ve tüm ortakların sahip olduğu ortak bir strateji
• Hizmet değer zincirinin ve iş süreçlerinin yeniden tanımlanması
• Değer zincirindeki rol ve sorumlulukların yeniden incelenmesi
• Ortaklığa dayalı performans ölçütlerinin geliştirilmesi
• Ortak stratejiden performans ölçümlerinin mantıklı ve açık bir şekilde türetilmesi

Stratejik Bağlantılar

Bu faktör, strateji oluşturma ve uygulama sürecindeki iletişim boşluklarını ele alır. Kamu sektörü yöneticileri, insanların strateji oluşturma sürecine dahil olduklarını hissetmelerini sağlamalı ve genellikle kamu hizmetlerinde olduğu gibi, stratejinin yükseklerden empoze edildiğini hissetmemelidir. Personelin kendi durumlarında stratejinin anlamını anlaması gerekir.

Stratejik planların, stratejistin ofisinde bir rafta toz toplayan ilham vermeyen retoriklerden ziyade, herkesin sahip olduğu canlı belgeler olması gerekir. Kamu hizmeti ortaklıklarında strateji, kendi içinde yapısal bir amaçtan ziyade, hizmet kullanıcıları için iyileştirilmiş ilişkiler ve sonuçlar açısından iletilmelidir.

Hesap Verebilirlik

İnsanlar paranın nerede durduğunu bilmeli. Kurumsal sınırları aşan entegre bir hizmet dağıtım zincirinde, performanstan nihai olarak kimin sorumlu olduğu netleştirilmelidir. Hesap verebilirliğin zayıf bir şekilde yeniden tanımlanması, stratejinin az personel katılımıyla yukarıdan aşağıya dayatılmasının ve stratejilerin anlamlı süreçlere ve faaliyetlere yetersiz yerleştirilmesinin belirtisidir ve bununla tutarlıdır.

 BİLGİ PAYLAŞIMINI YÖNETMEK

Başarılı bilgi paylaşımının altı öncülü gösterilmektedir ve bunlar bilgi paylaşımının yönetimi için bir temel oluşturmaktadır. Kurumlar giderek artan bir şekilde bilgi yönetimi ve bilgi paylaşımını basitçe uygulamaktan, etkinliğini değerlendirmeye odaklanacaklardır.

Bu modeli, bilgi paylaşımını destekleyen bir organizasyonel iklimi teşhis etmek için bir temel olarak kullanarak, etkili bilgi paylaşımını uygulamak ve sürdürmek için hedefe yönelik, proaktif bir yaklaşım geliştirilebilir.

Bu ampirik olarak doğrulanmış model, bu altı faktörün etkili bir bilgi paylaşım sürecinin geliştirilmesinde önemli öncüler olduğunu ve yöneticilere çabalarını nereye odaklamaları gerektiği konusunda rehberlik edebileceğini göstermektedir. Bilgi paylaşımını açıklamada en güçlü faktörün yenilikçi bir kültür olduğunu ve bu faktör içinde en güçlü unsurun yeni fikirlerin kabul edilmesi olduğunu bulduk.


Bilgi yönetimi
Bilgi yönetimi kavramları
Bilgi Yönetimi Bölümü
Bilgi Yönetim Sistemi
Veri ve bilgi yönetimi
Bilgi Yönetimi maaş
Bilgi Yönetimi Taban Puanları
Bilgi yönetimi süreci


Araştırmamız, güven ve güç konularını temel oluşturan ve bilgi paylaşımı üzerindeki örtük etkiler olarak tanımladı ve faktörlerimiz, güven ve gücü içeren öğeleri içeriyor.

Örneğin güven, daha yüksek düzeyde işbirliği, risk alma istekliliğinin artması, çalışanların karar alma süreçlerine katılımının artması, bilgi paylaşımının artması ve kurumsal değişim programlarından daha fazla memnuniyet ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu model, bir bilgi paylaşım ortamında deneyimlendikleri şekillerde güven ve gücün etkilerini içerir.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE İNOVASYON İÇİN YÖNETİM GÜNDEMİ

Kamu hizmetlerini geliştirmek için geliştirilen ortaklıklarda etkili bilgi paylaşımının yönetiminin bazı açık öncülleri vardır. Bilgi paylaşımının değişim etkileri çok önemlidir ve yenilikçi kültür ve değişime hazırlık faktörlerinde güçlü bir şekilde temsil edilir.

Bu faktörler, temel stratejik yönetim zorlukları olarak iyi bir şekilde oluşturulmuştur ve bilgi paylaşımının, genellikle gösterildiği gibi BT merkezli bir girişimden ziyade kilit bir stratejik konu olduğunun altını çizmektedir.

Kamu politikası genellikle yapısal ve süreç konularını ele alırken, araştırmamız bunun istemeden yanlış yönlendirilebileceğini ve iyileştirilmiş hizmet sunumunun anahtarının, özellikle yenilikçi bir yönelim ve değişime hazır olma ile ilgili olarak, altta yatan kültürdeki değişikliklerde yattığını öne sürüyor. Davranış sorunlarına yapısal çözümler uygulanması önerilmez.

Bu bilgi paylaşımı modeli, bilgi paylaşımı yoluyla hizmet sunumunu iyileştirmek için bir yönetim gündemi önerir. Yenilikçi bir kültür geliştirmek için, hem yenilik yapma motivasyonunun hem de yeni fikirlerin kabulünün eşit derecede güçlü olduğu bir iklim olmalı ve ayrıca öğrenmeyi ve yansıtmayı kolaylaştıracak uygun sistemler bulunmalıdır.

En iyi uygulamalar hakkında ortak bir anlayış oluşturmak ve öğrenilen dersler hakkında bilgi paylaşımı oluşturmak için, bu tür ortaklıklardaki personele, öğrenmeyi kolaylaştıran sosyalleşme süreçlerine katılmaları için zaman ve fırsatlar verilmelidir.

Kuruluşların, Garvin’in, başarı üzerine düşünmekten çok fazla bilgi üretilebilirken, başarısızlık üzerine düşünmekten daha da fazla bilgi elde edilebileceği şeklindeki iddiasını dikkate almaları gerekir. Departman odaklılıktan organizasyonlar arası bir noktaya geçmek için gereken değişiklikler, çok güçlü bir şekilde organizasyon kültürüne ve özellikle üst yönetimin rolüne.

Kamu hizmetleri, performans raporlaması ve hesap verebilirlik için hükümet gerekliliklerinin, personelin neyin iyileştirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmesi için genellikle çok az ilgi gösterdiği bir ortama yerleştirilmiştir.

Kamu hizmetlerinin soyutluğu, kamu hizmeti yöneticilerinin bilgi anlayışına, anlayışına ve empatisine çok güvendiği anlamına gelir. Günümüze ulaşan bilgi çalışmaları genellikle özel sektöre odaklanmıştır. Bununla birlikte, bir bilgi paylaşım kültürünün öne çıkması, ortaklığa dayalı, kullanıcı odaklı bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesinde açıkça önemli bir unsurdur.

  • Hesap Verebilirlik: Performans sorumluluğunun şeffaflığı, performansın yönetimi ve gelecekteki kaynakların dağıtımı için ortaya çıkan sonuçlar.
  • Değişime Hazır Olma: Yerleşik yapılara ve süreçlere ve idari ortodokslara yönelik zorlukları memnuniyetle karşılayan bir organizasyonel zihniyet.
  • Sorumluluğun Açıklığı: Bütünsel bir hizmet teklifi sunmak için birlikte çalışan bireylerin ve iş birimlerinin rol ve sorumluluklarının anlaşılması.
  • Bilgi Kalitesi: Yönetimin karar vermesinin temeli olarak kullanılan performansla ilgili bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği ve faydası.
  • Yenilikçi Kültür: Yeni fikirleri ve deneyimlerden öğrenme üzerine düşünmeyi teşvik eden bir organizasyon iklimi.
  • Bilgi Paylaşımı: Bir kişiden, gruptan veya kuruluştan diğerine bilgi aktarmaya veya yaymaya yönelik resmi, kasıtlı ve sistematik faaliyetler.
  • Ortaklık Çalışması: Hedeflenen bir kullanıcı grubuna toplam hizmet sunmak için birlikte çalışan bir kuruluşlar ağı.
  • Kamu Hizmetleri: Tamamen veya kısmen kamu fonlarından sağlanan ve stratejik olarak ulusal veya bölgesel yönetimler tarafından yönlendirilen sosyal altyapı hizmetleri.
  • Stratejik Bağlantılar: Strateji oluşturma süreci ile bunu başarmak için kaynakların konuşlandırılması arasındaki ilişkiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir