Bilişsel Bilim Bulguları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişsel Bilim Bulguları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Ekim 2022 Bilişsel Bilim kitap Bilişsel Bilim yüksek lisans Bilişsel Bilimler ODTÜ 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilişsel Bilim Bulguları

Multimedya sistemleri, uygun değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi için gereken zamana izin vermeden öğrencilerin ve eğitimcilerin hayatlarına girdi.

Alandaki herkes, bu tür bir öğretim yazılımını yargılamanın ancak değerlendirmelerle gerçekleşebileceğinin farkında olsa da, bu konuda yapılan çalışmalar az ve kötü organize edilmiştir. Ne yazık ki, pek çok durumda değerlendirme formları, öğretici sistemlerden geçtiklerinde öğrenci olduklarını iddia eden eğitmenler tarafından dolduruldu.

İlk zamanlarda bazı araştırmacılar programın işlevsel yeteneklerinin ve verimliliğinin değerlendirilmesini önemli görmüşler, bu yüzden bunu biçimlendirici değerlendirme olarak tanımlamışlardır ve sistemin etkinliğini de özetleyici değerlendirme olarak tanımlamışlardır.

Diğerleri sistemin değerlendirilmesinin önemsiz olduğuna inanırlar, bu nedenle sistemin kullanımından önce ve sonra ön ve son test anketlerinde öğrenci performansını karşılaştırarak ikincisine odaklandılar, öğrenme tercihlerini hedefleyen öğrenme stili anketleri ve öğrencilerin sistemi beğenip beğenmediğini araştıran öznel ankettir.

Ne yazık ki, ön ve son testlerin çoğu, çoklu ortam sınıf dersleriyle veya dikkatlice organize edilmiş, iyi örneklenmiş ders kitaplarıyla karşılaştırıldığında, öğrenci notlarında önemli1 farklılıklara neden olmadı.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, araştırmacıların doğru değerlendirme sorularının sorulup sorulmadığını sorgulamalarına neden oldu; örneğin, test etkileşimliliğe karşı etkileşimsiz mi olmalı, yoksa animasyonu metinsel medya ile karşılaştırmalı mı?

Denekleri bir dizi durağan görüntüye maruz bırakmanın bilişsel etkilerini araştıran ve hareketli bir resme maruz kalmaya neden oldukları tepkilerde eşdeğer olduklarını bulmak için yapılan çalışmanın farkında olsaydı, o zaman belki de canlandırma olup olmadığını sormazlardı. tüm aşamaların dikkatlice ayarlanmış görüntülerine sahip bir ders kitabına eşdeğerdir.

Ortaya çıkan problem değerlendirme sorusu olduğundan, araştırmacılar neyin vurgulanması gerektiğini anlamak için onu değiştirmeye devam ettiler. Tam, akran incelemesini, öğrenci değerlendirmesini ve ayrıca ön ve son testleri içeren üç parçalı bir değerlendirme prosedürü önerdi.

Ne kadar öğrenmenin gerçekleştiğinin birincil testi olduğu için ön ve son test değerlendirmesinden kurtulamadılar ve hala anlamlı bir fark görmediler.

Bu aşamada, araştırmacılar değerlendirmelerin uygun ayrıntı düzeyini hedeflemediğini fark ettiler, bu nedenle animasyonun öğrenen üzerindeki bilişsel yükü azaltmaya yardımcı olduğu deneysel destek sundular. Ayrıca çoklu ortamın öğretim süreçlerinde kavramsal tanımları öğretmekten daha etkili olduğunu, metin sunumlarının ikincisinde daha iyi olduğunu gösterdiler.

Ancak tüm bunlar, bir eğitim sisteminin gerçekçi dünyasından yoksun olan çok sınırlı test alanlarında yapıldı. Albalooshi ve Alkhalifa, öğrencilere aynı ekranda hem metinsel temsiller hem de animasyonlar sunmanın yanı sıra bu fikirlerden bazılarını uyguladılar.

Bu, çoklu ortam sistemlerini bilişsel bir araç olarak sunarken bireysel öğrenme tercihlerini destekler. Böyle bir araç, tasarımının arkasındaki gerekçe ve ana modüllerinin etkileşim şekli hakkında iyi bilgilendirilmiş bir değerlendirme çerçevesi gerektirir.

DEĞERLENDİRME İÇİN 3 BOYUTLU BİR ÇERÇEVE

Bildirilen vakalarda, değerlendirilen sistemlerin çoğu, tasarımın veya etkilerin bazı yönleri ihmal edildiğinden gerçek yeteneklerini yansıtamadı. Sonuç olarak, yazılım ve öğrenme süreci ile ilgili tüm konuları dikkate almak için eksiksiz bir değerlendirme çerçevesi gereklidir. Değerlendirme soruları, değerlendirme sürecini yönlendiren olası kriterleri oluşturan çeşitli yöntemlere bölünebilecek olan değerlendirmenin üç ana boyutuna yönlendirilebilir.


Bilişsel bilimler iş imkânları
Bilişsel Bilim yüksek lisans
Bilişsel Bilim nedir
Bilişsel Bilim bölümü
Cognitive Science nedir
Boğaziçi bilişsel bilim
Bilişsel Bilimler ODTÜ
Bilişsel Bilim kitap


Çerçeve, Bahreyn Üniversitesi’nde geliştirilen ve değerlendirilen bir veri yapısı eğitim sistemi (DAST) üzerinde gerçekleştirilen bir vaka çalışması ile açıklanacaktır. bir test verildi ve ardından eşdeğer ortalama dereceli gruplara ayrıldı. Bu, her grubun tüm öğrenme düzeylerinden üyelere sahip olmasını sağlamak için yapıldı.

Daha sonra, öğrencilerin kavramları nasıl anladıklarının sözlü olarak ifade edilmesini gerektiren bildirimsel soruları ve test eden prosedürel soruları içermelerini sağlarken, sıralarını değiştirerek bir soru setinin diğerine eşlenmesini sağlamak için ön ve son testler yazılmıştır. 

Son olarak, öğrencilerin sistemle etkileşimlerine dayalı olarak zayıf veya güçlü alanlar olarak gördüklerini vurgulamalarını sağlamak için bir anket hazırlanmıştır. Öğrencilere yönelik değerlendirme prosedürü Şekil 1’de gösterilmiştir. Eğitimcilerden de uzman olarak bir değerlendirme formu doldurmaları istenmiştir.

SONUÇLARIN ANALİZİ

İlk olarak öğrencilerin notları Varyans Analizi (ANOV A) testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu test, tüm verileri tek bir sayı olan F’ye yerleştirerek ve sonuç olarak sıfır hipotezi için bir p döndürerek ortalamalar arasındaki farkın değerlendirilmesine izin verir. Ayrıca, koşullar arasında gözlemlenen değişkenliği, her koşulda gözlemlenen değişkenlikle karşılaştıracaktır.

F istatistiği, öğrencilerin varyanslarının iki tahmininin oranı olarak elde edilir. Oran 1’den yeterince büyükse, elde edilen ortalamalar arasında gözlemlenen farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı olarak tanımlanır.

“Boş hipotez” terimi, tedavi sonucunda ek öğrenme olmayacağı varsayımıyla grupların örnekleri arasında yapılan bir araştırmayı temsil eder. Anlamlılık testi yapmak için, sıfır hipotezini araştırmak için gerekli olan anlamlılık düzeyi göz önüne alındığında, F’nin örnekleme dağılımını bilmek gereklidir. Ayrıca, ortalamaların varyasyon aralığının, tahmin edilen ortalamaların standart sapması ile verildiğinden de bahsedilmelidir.

ANOVA testi, dersten sonra yapılan ilk test ile sistemi kullandıktan sonra yapılan ikinci test arasında Grup İki’de önemli bir gelişme olduğunu göstermiştir. Ancak bu, sistemin güçlü yanlarını saptamak için yeterli değildi.

Bu nedenle, birinci test ve ikinci testin bireysel sorularında öğrenci performansının daha ayrıntılı bir analizi yapılmıştır. Sorular tasarımla birbiri üzerine eşlendiğinden, sistemi kullanmadan önce ve sonra benzer soruları yanıtlayan ikinci grup öğrencilerinin belirli bir soru türündeki öğrenci notlarındaki önemli değişiklikleri tespit etmek kolaydı.

Örneğin, “Bir örnek kullanarak yığın kavramını ve olası kullanımını açıklayın?” sorusunda F=58 ve p<.000 ile oldukça anlamlı bir gelişme gözlemlendi, bu da sistem kullanımının güçlü bir şekilde yapıldığının bir göstergesidir. Öğrencilerin “yığın” kavramını anlamalarını işlevsel bir şekilde etkiler.

Diğer bir bakış açısı ise 10.639 olan, 10.5’e yaklaşabilen ve sınır olarak kullanılabilecek toplam ortalamayı kullanarak puanları incelemektir.

Skorların geri kalanı daha sonra bu çizgi etrafında bölünebilir. Üçüncü grubun ortalama puanının yüksek olmadığı, ancak puanların 10’unun sınır çizgisinin üzerinde olduğu, ikinci gruptan nispeten 6 puanın üzerinde olduğu ve sadece dersi alan birinci grubun sadece 6 puan aldığı fark edildi.

Bu, CBI paketini tek başına alan üçüncü grubun ve hem sınıf dersi hem de CBI paketi maruziyetinin yakın olduğu ikinci grubun sonuçlarını göstermektedir. Aynı zamanda ikinci grubun CBI’ı aldıktan sonra test sonuçlarını ne kadar iyileştirdiğinin altını çiziyor ve aynı zamanda birinci grubun sadece ders anlatımıyla fazla gelişmediğini gösteriyor.

Soyut mantıksal bağlamda, bir “hareketli sistem” durumunu tanımlamanın etkileri, bunun deneklerin sonunda vardıkları mantıksal sonuçları etkilediğini bulmak için onu statik bir sistem olarak tanımlamanın etkileri test edildi. Bu öğretici, bu bulguları, bu çoklu ortam sisteminde animasyona sahip olmanın etkilerini ortaya çıkaran bu özel istatistik aracılığıyla uyguladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir