BT Projeleri için Proje Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BT Projeleri için Proje Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Kasım 2022 Bilişim projeleri Yönetimi BT Proje yönetimi pdf Bt Proje Yönetimi soruları 0
Aktör Ağ Teorisi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

BT Projeleri için Proje Yönetimi

Bilgi sistemlerinin, teknolojinin ve iletişimin sağlanması, işletmelerde rekabet stratejilerini desteklemek ve hizmet seviyelerini iyileştirmek için temel bir gerekliliktir.

İnternet ve World Wide Web’i kullanan e-ticaret geliştirmeleri, artan uyum ve düzenleyici gerekliliklerle birleştiğinde, orta ila büyük ölçekli işletmeler ve hükümetler, operasyonları ve yönetimi desteklemek için BT’ye giderek daha fazla güveniyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ticari avantaj elde etmek için Web, e-posta ve ofis üretkenlik paketlerinden de yararlanır.

Kuruluşlar, BT sistemlerini kullanarak iş çözümleri sunmak için projeler oluşturur. Her proje benzersizdir ve belirli hedefler, tanımlanmış başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, benzersiz bir faaliyetler dizisi, kaynaklar (fonlar, insanlar ve ekipman), ayrı bir organizasyon yapısı ve yönetim gereksinimi ile karakterize edilebilir. Belirlenen hedeflere kapsam, zaman ve bütçe gibi kısıtlamalar dahilinde ulaşılması gerektiğinden, projelerin yönetilmesi gerekir.

Proje yönetimi (PM), BT ortamıyla sınırlı bir disiplin değildir. PM, hem ticari hem de devlet sektörleri ve meslekler olmak üzere endüstri sektörlerinde evrenseldir. 2001 yılında dünya çapında 70.000 üyesi olan Proje Yönetim Enstitüsü (PMI), Bilgi Sistemleri Özel İlgi Grubuna katılan 15.000 üyeyi içeriyordu.

Uluslararası Standart, Proje Yönetim Enstitüsü’nün “genel kabul görmüş” bilgi ve uygulamaları somutlaştıran Proje Yönetimi Bilgi Gövdesi Kılavuzu’nun bir alt kümesini yayınlar.

“Genel kabul görmüş” terimi, Standardın içeriğinin çoğu proje için geçerli olduğu ve bunların uygunluğu ve değeri hakkında yaygın bir anlaşma olduğu anlamına gelir. Ancak bu, içeriğin uygunluğu dikkate alınmadan tüm BT projelerine tutarlı bir şekilde uygulanacağı anlamına gelmez.

PM çerçevesi, bir proje yaşam döngüsü kavramlarını içerir, böylece projelerin doğasını gösterir; esasen projeler, belirli bir başlangıcı ve sonu olan geçici çabalardır. Her proje yaşam döngüsü aşamalardan oluşur. Her aşama, işin yönetilebilir bir parçasıdır ve aşamalar topluca proje yaşam döngüsünü oluşturur. PM süreçleri, bir projeyi veya bir projenin fazını tanımlamak, yönetmek ve tamamlamak için uygulanır.

Yaygın olarak PMBOK olarak anılan Proje Yönetimi Bilgi Birimi Kılavuzu, birbiriyle ilişkili beş süreci aşağıdaki gibi ayırır:

• Başlatma: bir proje başlatma ve yetkilendirme ve bir proje başlatma belgesi formüle etme faaliyetlerini kapsar
• Planlama: hedefleri tanımlamayı ve en iyi proje yaklaşımını seçmeyi içerir
• Yürütme: planı yürütmek için insanların ve kaynakların koordinasyonu ile ilgilidir
• Kontrol: izleme, ilerlemeyi ölçme ve bir plandaki sapmaları yönetme ile ilgilenir
• Kapanış: projenin kabulü ve kapanışı ile ilgilenir

Ancak, yapılandırılmış PRINCE2 PM yöntemi de dahil olmak üzere alternatif yaklaşımlar vardır. PRINCE2, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından geliştirilen tescilli olmayan bir metodolojidir. Proje başlangıcından önce bir başlangıç ​​bileşeni ve bir projeyi yönetme, bir aşamayı (veya fazı) kontrol etme, aşama sınırlarını yönetme ve bir projeyi kapatma süreçleri içerir. Tanımlama, planlama, uygulama ve kapanış olmak üzere birbiriyle ilişkili dört süreç gibi başka yaklaşımlar da vardır.

Bir BT projesini başlatırken ve yönetirken ürün yaşam döngüsü metodolojileri ile PM süreçleri arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Her ikisi de birbiriyle ilişkilidir, ancak ikisi arasındaki ayrım her zaman net değildir ve proje için benimsenen metodolojiye bağlı olabilir.

Ürün yaşam döngüsü metodolojileri, BT sistemleri gibi “ürünlerin” planlanması ve uygulanması için kılavuzlar sağlar. Ticari veya kamu alanlarında BT projelerine uygulanan çok çeşitli yaşam döngüsü metodolojileri vardır. Her metodoloji benzersiz özellikler sunabilir, ancak her biri genellikle gereksinimler, tasarım, yapım ve işletme gibi bir dizi aşamadan oluşur. Daha kapsamlı bir dizi aşama ile ürün merkezli bir yaşam döngüsü yaklaşımı sunabilirler.


Bilişim projeleri Yönetimi
BT Proje yönetimi pdf
Bt projesi Nedir
Bt Proje Yönetimi soruları
Bilişim Proje Yönetimi ders Notları
It Proje Yöneticisi Maaşları
BT açılımı


PM süreçleri, proje yaşam döngüsüne ve bu döngü içindeki çeşitli aşamalara uygulanabilir. Süreçler ayrıca bir proje veya bir projenin fazı sırasında da kesişir. Bir BT projesi için ürün yaşam döngülerinin ve Koruyucu Bakım süreçlerinin birleştirilmesi alışılmadık bir durum değildir. Bazı PM metodolojileri, ürün merkezli yaşam döngülerini ve süreçleri entegre ederek, BT projelerinin faaliyetleri değil, ürünleri sağladığını kabul eder.

Örneğin, projeyi başlangıcından kapanışına kadar kapsayacak şekilde yeni bir BT sisteminin konuşlandırılmasına bir ürün yaşam döngüsü uygulanabilir. Yaşam döngüsü genellikle bir dizi aşamadan oluşur ve bunlardan biri “tedarik” olabilir. Donanım, yazılım, iletişim ve profesyonel hizmetlerin tedarikini yönetmek için bu belirli aşamaya PM süreçleri uygulanabilir.

PM metodolojileri, BT ürün yaşam döngülerinin ve entegre PM süreçlerinin genel bir yorumunu sağlar. Spesifik metodolojiler, bir dizi karmaşık yazılım uygulama projesini kapsayan, PM’nin BT ürün türlerine uygulanmasına odaklanabilir.

Bir örnek, tedarik zinciri yönetimi çözümlerine yönelik bir proje yaklaşımını içerir. Başka bir örnek, bu tür projelerdeki yüksek başarısızlık oranını azaltmak için müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinin sağlanmasına ilişkindir. Benzer bir çalışma, PM’nin entegre belge ve Web içerik yönetim sistemlerine uygulanmasını içermektedir.

BAŞVURU

PM süreçleri, A Guide to the Project Management Body of Knowledge’da proje entegrasyonu, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk ve tedarik yönetimini kapsayan dokuz bilgi uygulama alanıyla tamamlanmaktadır.

Entegrasyon yönetimi

Entegrasyon yönetimi, proje planının geliştirilmesi ve yürütülmesi ve değişiklik kontrolünün entegrasyonu gibi unsurların koordinasyonu ile ilgilidir.

Plan geliştirme, projenin amaçları belirlendikten, ilk kısıtlamalar ve varsayımlar belirlendikten ve bir yaklaşım benimsendikten sonra başlangıçta başlar. Planlama, diğer organizasyonel stratejiler, planlar ve bilgi kaynaklarından yararlanır.

Proje yöneticileri, ilgili faaliyetlerin mantıksal bir derlemesinde belirli görevleri yakalamak için bir iş kırılım yapısı (WBS) tekniği kullanır.

Gantt şemasıdır ve genellikle PM yazılımı içinde yer alan bir Gantt şeması aracında oluşturulur. Faaliyetleri (veya görevleri), süreleri, başlangıç ​​ve bitiş tarihlerini, tahsis edilen kaynakları ve faaliyetler arasındaki bağlantıları içeren bir proje çizelgesi oluşturmak için bir Gantt şeması kullanılır.

Proje planı, bir proje için anahtar planlama belgesidir. Yapısı, PM metodolojisine bağlı olarak değişir, ancak ortak unsurlar gözlemlenebilir. Bir plan tipik olarak proje talimatını (veya sözleşmesini) içerir, proje stratejisini veya yaklaşımını belgeler ve kapsam dahil etme ve hariç tutma tanımlarını içerir ve kilit paydaşları listeler.

Kritik başarı kriterlerinin ve performans ölçütlerinin tanımını içerir. Proje organizasyonunu, kaynak sağlamayı, bütçe ve maliyet tahminlerini ve temel faaliyet/teslim edilebilir ve dönüm noktası tarihlerini tanımlar. Plan ayrıca iletişim stratejilerini ve raporlama yapılarını, bir risk/azaltma stratejisini içerir ve genellikle ilgili Gantt çizelgesine eklenir.

Onaylandığında, proje planı orijinal “onaylanan” plan olan “temel” plan olarak adlandırılır. Proje yürütme, proje planını yürürlüğe koyma sürecidir. Proje yöneticisinin teknik kaynakları yönlendirmesi ve organizasyonel arayüzleri koordine etmesi gerekir.

Temel proje planı, faaliyetlerin veya olayların planı etkilediği durumlarda düzeltici önlemler alan proje yöneticisi tarafından izlenir. Plana göre performans, projenin guvernörlüğünü yürüten bir proje sponsoru veya proje kurulu ile durum raporları ve planlanan toplantıların sunulmasıyla değerlendirilir.

Yaşam döngüsü boyunca bir projenin kapsamındaki değişikliklerin gerekli olduğu durumlarda, bu değişiklikler resmi değişiklik kontrolüne tabidir. Değişiklik kontrolü, entegrasyon yönetiminin önemli bir bileşenidir. PM’nin tüm öğelerinde proje kapsamındaki değişiklikler için yönetim ve süreçleri içerir. Entegrasyon yönetimi, değişikliğin zaman çizelgesi, maliyetler, kaynaklar, risk ve kalite yönetimi gibi unsurlar üzerindeki etkilerini dikkate alma gerekliliğini benimser.

Değişiklik kontrolü genellikle, bir değişiklik kontrol kaydında kaydedilen bir değişiklik talep formunun sunulmasını içerir. Değişiklik talebi, kapsam, maliyetler, proje zaman çizelgeleri ve çıktılar üzerindeki etkisi ve fayda ve risk değerlendirmesi açısından değerlendirilir. Değişiklik talebi daha sonra proje kurulu veya diğer yetkili otorite tarafından onaylanmak üzere sunulur ve onaylanırsa proje kapsamına dahil edilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir