Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Nisan 2022 dijital bölünme (uçurum) sorununa çözüm dijital bölünme /digital divide nedir Dijital uçurum hangi ülkede daha düşüktür Dijital uçurum nedenleri 0
Yönlendirme Algoritması

ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞTA DİSİPLİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Çeşitli meslek veya disiplinlerden sekiz kişi BTOB’yi (bir kolaylık örneği) tamamladı. Profesyonellerin dördü teknik alanlardan (yani fizik, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik) ve dördü insan odaklı mesleklerden (yani sosyal hizmet, psikoloji, hukuk ve sosyoloji) idi. Profesyonellerden dördü kadın, dördü erkekti. Profesyonellerden üçü kariyer aşamalarını erken, dördü orta ve biri geç olarak tanımladı. Bu sekiz profesyonelin her biri için sosyallik, fayda ve karşılıklılık puanlarını sunmaktadır.

Sosyallik, fayda veya karşılıklılık gibi çevrimiçi davranış boyutlarındaki bireysel puanlar, grup tanımlayıcı istatistikleriyle karşılaştırıldı. Beş disipline dağıtılan altı çevrimiçi davranış puanı, ortalamadan 1 standart sapmadan fazlaydı. Yani, sosyalliğin çevrimiçi davranışsal boyutunda (insan bağlantısı güdüleri), bilgisayar bilimcisi düşük, mühendis yüksek puan aldı.

Hem avukat hem de psikolog faydanın çevrimiçi davranışsal boyutunda (verimlilik yönelimi) yüksek puan aldı ve sosyolog düşük puan aldı ve bilgisayar bilimcisi karşılıklılık (İnternet kullanırken bilişsel uyarım ve aktif katılım ihtiyacı) konusunda yüksek puan aldı.

Bu nedenle, bireysel çevrimiçi davranış kalıplarındaki farklılıklar bariz olsa da, bu tür farklılıklar disiplinler arasında dağılmış ve mühendislerin bilişsel ve psikososyal özellikleriyle ilgili basmakalıp varsayımları desteklemekte başarısız olmuştur (örneğin, düşük sosyal etkileşim ihtiyacı ve yüksek meydan okuma ihtiyacı).

Aslında, teknik alana (yani fizik, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik) veya insan odaklı mesleklere ihtiyaçtır (yani sosyal hizmet, psikoloji, hukuk ve sosyoloji).

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci farklılıklarına uyum sağlamak, çevrimiçi davranış kalıplarındaki öğrenci çeşitliliğinin öğretimsel olarak dikkate alınmasını gerektirir. Bu tür bir değerlendirme, sosyallik, fayda ve karşılıklılığın kesişen boyutları tarafından yaratılan alanda e-öğrencilerin konumuyla eşleşen çevrimiçi öğretim ile sonuçlanır.

Örneğin, bilginin sunumu ve öğrenci beceri gelişimi, yüksek düzeyde sosyal alıştırmaları (örneğin, çevrimiçi grup problem çözme) ve daha tek başına öğrenme etkinliklerini (örneğin, web’de yayınlanan bireysel problem çözme) içermelidir. E-öğrenme etkinlikleri, aynı zamanda, bir fayda yönelimi ile karakterize edilen çevrimiçi davranışta öğrenci çeşitliliğine izin vermelidir.

Örneğin, İnternet üzerinden ödev teslimi ve notlara erişim, faydası yüksek olan öğrenciler için önemli olabilir; Gayri resmi çevrimiçi çalışma grupları ve eğitici oyunlar, faydası düşük olan öğrenciler için önemli olabilir. Son olarak, e-öğreniciler, interneti kullanırken çevrimiçi karşılıklılık veya bilişsel uyarım ve aktif katılım ihtiyacında farklılıklar gösterirler. E-öğrenme etkinlikleri, örneğin, hem asenkron tartışmayı (karşılıklılığı düşük öğrenciler için) hem de eşzamanlı tartışmayı (karşılıklılığı yüksek öğrenciler için) içerebilir.

SINIRLAMALAR VE GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR

BTOB doğrulanmadı (yani, güvenilirlik ve geçerlilik hakkında bilgi mevcut değil). Daha sonraki araştırmalar BTOB’de sunulan öğelerin çevrimiçi davranışın önerilen üç boyutunu doğru bir şekilde ölçtüğünü doğrulayabilir. Ek olarak, profesyonellerden oluşan örneklem son derece sınırlıydı.

Her profesyonelin kendi disiplinini temsil etmemiş olması muhtemeldir. Gerçekten de, bu makale mühendislik eğitimi durumunda, öğrenci klişelerinin şu anda temelsiz olduğunu iddia etmiştir. Büyük rastgele örneklemlerle yapılacak gelecekteki araştırmalar mevcut bulguları doğrulamayabilir. Çevrimiçi davranışın üç boyutu, öğretim uygulamasında uygulamayı gerektirir. E-öğretmenler çevrimiçi sosyallik, fayda ve karşılıklılık açısından öğrenci çeşitliliğini planladığında e-öğrenme sonuçları iyileşiyor mu?


Dijital uçurum Nedir
dijital bölünme (uçurum) sorununa çözüm
Dijital uçurum nedenleri
Dijital uçurum hangi ülkede daha düşüktür
dijital bölünme /digital divide nedir
Hangi ülkede dijital uçurum diğerlerinden daha yüksektir
Dijital eşitsizlik Nedir
Sayısal uçurum Nedir


Dijital Bölünme için Konsept Sınıflandırma Modeli

Sayısal bölünme, birçok çalışmada merkezi bir kavram olarak kullanılmış olsa da bu kavramın birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Bu makale, sayısal bölünmenin anlamını ve tanımını tartışmakta ve bu kavramın farklı tanımlarını analiz etmek için kullanılabilecek bir ikilik sağlamaktadır. Bu makalenin ana katkısı, sayısal bölünme kavramıyla ilgili anlamı ve altında yatan varsayımları anlamak için teorik bir ikilik sağlamaktır.

Çağdaş batı toplumu önemli değişiklikler geçirirken, teknolojik gelişmedeki dev sıçramalar, batı dünyası ülkelerinin çoğunluğunun bilgi toplumunun faydalarından yararlanmasını mümkün kılmıştır.

Post-endüstriyel toplumdan (diğer adıyla bilgi toplumu) bilgi toplumuna doğru evrilirken, bilgisayar ağlarının toplum ve bireyler tarafından dijital hizmetler sağlamak ve/veya bunlara erişmek için kullanılma şekli değişti. On beş yıl önce kamusal dijital hizmetler o kadar yaygın olmasa da, bunlar çağdaş toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hizmetlere erişemeyen veya bunları kullanamayanlar, hizmetlerin çoğundan yavaş yavaş izole edilirken, aynı hizmetler giderek daha fazla çevrimiçi hale geliyor.

Bilgi toplumunun bu dışlanmışları genellikle dijital bölünmenin kurbanları olarak anılırken, dijital bölünmenin gerçekte ne anlama geldiği, kullanıldığı bağlama göre değişiyor gibi görünmektedir. Genellikle, çevrimiçi hizmetlere erişimin kısıtlı veya tamamen olmamasına atıfta bulunur. Bunun nedenleri bilgisayar okuryazarlığından tamamen eksik altyapıya kadar değişebilir.

Örneğin Norris, küresel dijital uçurumun önemli olduğu ve internet çağının ilk on yılında büyüdüğü gerçeğine odaklanıyor. Payton ise dijital bölünmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çabalar değerli olmakla birlikte, kamu politika yapıcılarının da dijital uçurumun kendisini çözmesine yardımcı olacak sosyal ağı iyileştirmenin bir yolunu araması gerektiğini belirtiyor.

Norris’e göre dijital uçurumun birçok yüzü var. Norris, bilgi teknolojisinin hızlı ve devrimci gelişiminin, bilgi açısından zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu güçlendirip güçlendirmeyeceğini veya farklı ülkelerdeki sosyal bölünmeleri artırıp artırmayacağını veya temsili demokrasiyi güçlendirip güçlendirmeyeceğini ya da tam tersine, Hem siyasi hem de ekonomik yapılarda yerleşik çıkarlar. Dolayısıyla soru, bilgi teknolojisinin bir yeniden yapılanma mı yoksa sürdürücü bir güç mü olduğudur.

Bu teorik makale, sayısal bölünmenin farklı yorumlarını kavramsal düzeyde analiz etmek için kullanılacak teorik bir araç geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu kavramın anlamı hem belirsiz hem de belirsizdir. Bu kavramın öneminin kaybolmadığı, ancak içsel anlamının eskimeye başladığı ve kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Bu makalenin temel amacı, sayısal uçurumun mevcut tanımlarını sunmak ve kavramın nasıl güncellenmesi gerektiğini göstermektir. Bu nedenle, bu makale kavramsal analitik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan yaklaşımı uygulamaktadır. Kavramsal analizin yolu şu şekildedir: önce yapıların arkasındaki temel varsayımlar analiz edilir. Daha sonra ampirik çalışmalarda kullanılan teoriler, modeller ve çerçeveler belirlenir. Son olarak mantıksal akıl yürütme uygulanır.

Burrell ve Morgan ve Deetz’in ayak izlerini takip ederek, büyük ölçekli fenomen olan dijital bölünmeye odaklanırken, sınıflandırma yapmaya uygun kavramlar geliştirmek hedefleniyor.

Sayısal uçurumla ilgili birçok tanım ya teknolojik ya da sosyal konulara odaklanırken, bazıları her ikisine de odaklanmaktadır. Çünkü kavram, daha sonra taksonomiye dönüştürülmek üzere bir sınıflandırma geliştiriyor gibi görünüyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir