E-YÖNETİM YÖNTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-YÖNETİM YÖNTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Haziran 2022 En iyi işten başlamak hangi zaman yönetimi yaklaşımıdır Zaman yönetimi örnek olaylar Zaman Yönetimi Sunum Zaman yönetimi ve teknikleri 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

E-YÖNETİM YÖNTEMLERİ

Yönetimde özünde “demokratik” olan hiçbir şey yoktur. Sözcüğün gerçek anlamıyla demokratik olarak adlandırılamayacak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir ve tarihsel olarak gerçekleştirilmiştir. Topluluk yönetişimi kurumunun tarihinde, erken modern zamanlar, 19. yüzyıldan itibaren sivil haklar ve temsili bir hükümet sistemi şeklinde ifade edilen geleneksel bir demokratik kalıba dönüşmeye başlayan seçkinlerin kontrolü çağını temsil eder.

Bunu 20. yüzyılda profesyonelliğin ve yöneticiliğin yükselişi izledi. Ortaya çıkan yeni aşama, bazı açıklamalarda, yurttaş yönetişimi çağı olarak adlandırılmıştır.

Demokratik yönetişim, siyasi kurumların yönetişim süreçlerini yönlendirebilme ve sonuçlarını etkileyebilme yetisine sahip olmasını, vatandaşlara ilke olarak uygun gördüklerinde bu süreçlere etki etme ve katılma şansı verilmesini, yönetişim süreçlerinin şeffaf hale getirilmesini gerektirir. ve kilit aktörlerin eylemlerinden siyasi kurumlara ve nihayetinde bir bütün olarak topluma karşı sorumlu tutulmaları.

Sivil katılımı kolaylaştırmak için demokratik yönetişimin kurumsal arabuluculuk araçlarına ihtiyaç vardır. Temel bir amaç, pek çok kişi tarafından fazla hiyerarşik, esnek olmayan ve sıradan vatandaşların bakış açısından uzak olarak görülen temsili sistemi tamamlamaktır. Gross, e-demokrasinin temel gereksinimlerini şu şekilde özetledi: Vatandaşların bilgiye ulaşabilmesi, siyasi konuları tartışabilmesi ve elektronik olarak oy vererek karar alabilmesi gerekiyor.

Modern demokrasilerde siyasi etki ve katılımın geleneksel yolları, oy verme ve seçimlerde kampanya yürütme ve bir siyasi partinin veya baskı grubunun aktif bir üyesi olmayı içerir. Diğer bir kategori, politika süreçlerinde menfaati olan danışma komitelerinin veya diğer organların üyeliklerini ve ayrıca kamu politikalarının uygulanmasına müşteri veya müşteri katılımının çeşitli biçimlerini içerir.

Daha doğrudan biçimler, referandumlarda oy vermeyi ve geçici olarak kurulan danışma veya danışma organlarına katılmayı içerir. Son olarak, kamu politikasını değiştirmeyi amaçlayan siyasi gösterilerin yanı sıra çeşitli topluluk grup eylemleri ve hatta çeşitli sivil itaatsizlik biçimleri vardır. Bu formları vatandaş etkisinin derecesine göre sistemleştirmenin bir yolu sunulmaktadır.

Şekil 2, yurttaş etkisini bir süreklilik içinde sistematize eder: iki uç uç, bilgi edinme şansı ve doğrudan siyasi karar almadır. Bunun arkasındaki fikir, orijinal olarak, katılımsızlıktan belirli bir derecede simgecilik yoluyla doğrudan vatandaş kontrolünün uygulanmasına kadar ilerleyen bir vatandaş katılımı merdiveninde sekiz basamaklı eski bir kavramdır.

Demokratik e-yönetişim yöntemleri, politika süreçlerinde hizmet ettikleri işlevlere dayanmaktadır. Kurumsal ve teknolojik aracılık araçlarının işlevleri temelinde e-yönetişimde uygulanabilecek yöntemler sunulabilir.

1970’lerden bu yana, akademisyenler, topluluk organizatörleri, aktivistler, hükümet yetkilileri ve medya profesyonellerinden oluşan küçük gruplar elektronik medya ve BİT’leri deniyorlar. O zamandan beri yeni demokratik uygulamalar ortaya çıkmış ve dünyanın farklı yerlerinde birçok deney yapılmıştır.


Zaman Yönetimi Sunum
Zaman yönetimi ve teknikleri
Zaman yönetimi örnek olaylar
Kişisel zaman Yönetimi
Öğrenciler için zaman yönetimi
Etkili zaman yönetimi pdf
En iyi işten başlamak hangi zaman yönetimi yaklaşımıdır
Zaman Yönetimi Matrisi


Bunların hemen hepsi, sıradan insanların katılma fırsatına ne kadar ilgi gösterdiklerini ve bu süreçlere danışılmayı ve dahil edilmeyi ne kadar takdir ettiklerini göstermiştir.

Yönetişimin demokratikleşmesi, küreselleşme, teknolojik gelişme, yeni toplumsal örgütlenme biçimleri ve artan bireycilik gibi yaygın değişimler tarafından koşullandırılmıştır. Kullanılan yeni teknolojinin toplumsal ve idari yapılarla birlikte geliştiği karma bir demokratik yönetişim modeli yapım aşamasında olabilir.

Becker ve Slaton, bazı aksiliklere rağmen, gerçek demokrasinin derece ve kapsam olarak artacağını iddia ettiler. Bu gelişme, toplumsal hareketlerin daha büyük etkisi, yeni doğrudan demokrasi yöntemleri, fikir birliği oluşturma mekanizmalarının daha geniş kullanımı ve e-etkin demokratik siyasi örgütlenmenin yeni biçimleri gibi faktörler tarafından desteklenmektedir.

Yeni teknolojik arabuluculuk araçları ve özellikle İnternet, demokratik yönetişim kavramlarını yeniden düşünmek için hayati önem taşıyabilir. Bununla birlikte, yakın gelecekte öngörülemeyen demokratik kurumların radikal bir yeniden tasarımı gerçekleştirilmedikçe, elektronik yollarla yalnızca mütevazı demokratik kazanımlar elde edilebilir.

Sonuç

Kamu yönetiminin demokratikleşmesine ilişkin yeni bir söylem, hem devlet merkezli yönetişim modelinden hem de yeni kamu yönetiminin yönetsel ve piyasa temelli görüşlerinden, politik yönelimli koalisyon kurma ve paydaşları içeren yeni yönetişim modeline kademeli bir geçişi yansıtmaktadır. otantik demokrasinin değerlerinde kök salmıştır.

Bu anlamda demokratik e-yönetişim, vatandaşların katılım ve ilgili kamu politikalarını etkileme şanslarına özel önem verilen yönetişim süreçlerinde teknolojik olarak aracılık edilen bir etkileşimdir. Yeni demokratik e-yönetişim biçimlerinin, değişen bir toplumun gereksinimlerine uyan daha büyük bir yurttaş öz-yönetiminin yolunu açması bekleniyor.

E-Demokrasi: Araç odaklı bir demokrasi anlayışı olarak elektronik demokrasi (e-demokrasi), BİT’lerin ve yenilikçi kurumsal düzenlemelerin kullanıldığı yeni demokratik uygulamaları ifade eder.

E-Yönetişim: En yaygın olarak, yönetişim kavramı, politika oluşturma, geliştirme ve hizmet süreçlerinde ortak ilgiyi sürdürmek için ihtiyaç duyulan koordinasyon, etkileşim ve kurumsal düzenlemelere atıfta bulunan “kamu yönetişimi” ile ilişkilidir. sektörler arası paydaş ilişkileri bağlamında. Elektronik yönetişim (e-yönetişim), yönetişim süreçlerinde teknolojik olarak aracılık edilen iletişim, koordinasyon ve etkileşimdir.

E-Devlet: Elektronik devlet (e-devlet), BİT’lerin kullanıldığı veya kullanılabileceği devletin bu yönlerini ifade eder; temel işlevler, idari süreçlerde (e-yönetim) verimliliği artırmak, herkes için bilgiye kolay erişimi garanti etmek , kaliteli e-hizmetler sunmak ve yeni teknolojik arabuluculuk araçları (e-demokrasi) yardımıyla demokrasiyi geliştirmek.

Çok Düzeyli Yönetişim: Çeşitli kurumsal düzeylerden oluşan bir yönetişim sistemi: yerel, bölgesel, ulusal, makro-bölgesel ve uluslararası veya küresel düzeyler. Örneğin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri veya Almanya’daki gibi herhangi bir federal hükümet sisteminde olduğu gibi belediyeler, bölgeler, üye devletler ve AB düzeyindeki kurumlarla çok seviyeli bir yönetişim sistemi oluşturur.

Ağ: Yeni bir organizasyon biçimi. Ağlar, bazı ortak çıkarlar, karşılıklılık ve güven tarafından bir arada tutulan ortak bir operasyonel çerçeve içinde çıkarlarını desteklemek için birlikte çalışan gevşek aktörler grubudur. En karakteristik biçimleriyle ağlar, çeşitli bağımsız aktörlerin yeterliliklerini gerektiren faaliyetleri organize etmenin esnek yollarıdır.

Yeni Kamu Yönetimi (YKY): Kamu kuruluşlarının doğrudan politik kontrol ve hiyerarşiler yerine dolaylı kontrole, yani piyasa temelli koordinasyona güvenmeleri gerektiğini belirten piyasa odaklı bir görüşe dayanan neoliberal yönelimli kamu yönetimi doktrini.

Kamu kuruluşlarının verimliliği ve etkililiği, kamu hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklılığı ve özelleştirme, rekabet ve ihale gibi piyasa temelli koşullandırma çerçevelerini vurgular.

Teledemokrasi: Daha büyük, gelişmiş ve daha doğrudan vatandaş katılımına ve hükümetin tüm yönlerine etkisine adanmış, demokrasi üzerine normatif bir teori. Giderek karmaşıklaşan bir bilgi toplumunun gereksinimlerini karşılamak için demokratik bir sisteme ince ayar yapılması gerekliliğini vurgulayan dönüşümsel siyaset kavramına dayanmaktadır.

Bu, elektronik kent toplantıları, bilimsel müzakereye dayalı anketler ve internetin yeni demokratik kullanımı gibi biçimlerde, demokratik süreçlerde yeni BİT’lerin kullanımını nasıl desteklediğinde açıkça görülmektedir. Teledemokrasinin en önde gelen akademik geliştiricisi ve savunucusu, Alabama’daki Auburn Üniversitesi’nden Profesör Ted Becker’dir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir