Erişilebilirlik Önlemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Erişilebilirlik Önlemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Erişilebilirlik kapatma Erişilebilirlik Nedir TSE Erişilebilirlik standartları 0
Hedefleri Koruma

CBS Tabanlı Erişilebilirlik Önlemleri ve Uygulaması

Erişilebilirlik, belirli bir konumdan iş, alışveriş ve sağlık hizmetleri gibi faaliyetlerin konumlarına göreli olarak erişilebilme kolaylığı anlamına gelir. Erişim, arz ve talebin eşit olmayan dağılımları (mekânsal faktörler) nedeniyle mekana göre değişir ve ayrıca farklı sosyoekonomik ve demografik özelliklerinden dolayı (mekânsal olmayan faktörler) nüfus grupları arasında değişiklik gösterir.

Örneğin sağlık hizmetlerine erişim ele alındığında, mekansal erişim, tüketici ve sağlayıcı arasındaki coğrafi engelin (mesafe veya zaman) önemini vurgularken, mekansal olmayan erişim, sosyal sınıf, gelir, etnik köken, yaş, cinsiyet gibi coğrafi olmayan engelleri veya kolaylaştırıcıları vurgular. saire.

1960’lardan beri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sağlık politika yapıcıları, hem mekansal hem de mekansal olmayan faktörleri göz önünde bulundurarak vatandaşlar için sağlık hizmetlerini iyileştirmeye çalıştılar.

Bu tür çabalar, belirli federal sağlık hizmetleri için uygunluğun belirlenmesi amacıyla ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS) tarafından Sağlık Profesyoneli Yetersiz Alanlar (HPSA) ve Tıbbi Olarak Yetersiz Hizmet Alan Alanlar veya Nüfuslar (MUA/P) tanımlamalarında örneklendirilmiştir. bakım kaynakları. DHHS, örtüşen kriterleri nedeniyle HPSA ve MUA/P tanımlarını tek bir sistemde birleştirmeyi düşünüyor.

Mekansal Erişilebilirliği Ölçme

Joseph ve Phillips’e (1984) göre, mekansal erişilebilirlik ölçütleri, bölgesel kullanılabilirliği ve bölgesel erişilebilirliği içerir. İlki, bir bölge içindeki arz talep (nüfus) (yani sağlık hizmetine erişim durumunda uygulayıcı) oranı olarak ifade edilir ve uygulanması basit ve kolaydır. İkincisi, yerçekimi çekirdeğine dayalı olarak farklı bölgelerdeki arz ve talep arasındaki karmaşık etkileşimi dikkate alır ve daha az sezgiseldir ve daha fazla hesaplama gerektirir.

Bölgesel erişilebilirlik yaklaşımının iki sorunu vardır: bölgesel sınırlar arasındaki etkileşim genellikle yeterince hesaba katılmaz ve bir bölge içindeki mekansal değişkenlik ortaya çıkmaz. Sorunları azaltmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin, Luo (2004) doktor erişilebilirliğini değerlendirmek için yüzen bir toplama alanı (FCA) yöntemini kullanır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri için eşik seyahat mesafesinin 15 millik olduğu varsayıldığında, bir yerleşim bölgesi etrafında toplama alanı olarak 15 millik bir daire çizilir. Aynı yarıçapa sahip daire (yani havza alanı) bir yolun merkezinden diğerine “yüzer” ve her bir havza içindeki doktor-nüfus oranı oradaki erişilebilirliği tanımlar.

Temel varsayım, daire içine giren hizmetlerin, o havzadaki tüm sakinler için tamamen erişilebilir olmasıdır. Bununla birlikte, havzadaki tüm doktorlar eşik mesafesi içinde havzadaki her sakin tarafından erişilebilir değildir ve havzanın çevresindeki doktorlar aynı zamanda havza dışındaki yakınlardaki sakinlere de hizmet verebilir ve bu nedenle havzadaki sakinler için tam olarak mevcut olmayabilir. toplama.

Radke ve Mu (2000) tarafından geliştirilen bir yöntem, yukarıdaki yanılgıların üstesinden gelmektedir. “Yüzen havza” sürecini iki kez tekrarlar (koni hekim konumlarında ve koni nüfus konumlarında) ve bir coğrafi bilgi sisteminde kolayca uygulanabilir.

İlk olarak, her bir j hekim konumu için, j konumundan (yani, hizmet alanı j) bir eşik seyahat süresi (d ) 0 içindeki tüm nüfus konumlarını (k) arayın ve havza içindeki hekimin nüfusa oranını R hesaplayın. 


ERİŞİLEBİLİRLİK ve ULAŞILABİLİRLİK arasındaki fark
Erişilebilirlik Nedir
TSE Erişilebilirlik standartları
Erişilebilirlik kapatma
KAMİS erişilebilirlik İlkeleri
Erişilebilirlik örnekleri
Engelli erişilebilirlik Yönetmeliği
Görme engelliler için web sitesi


Mekansal Olmayan Faktörleri Analiz Etme

Nüfus alt grupları, yaşlarına, cinsiyetlerine, sosyal sınıflarına, etnik kökenlerine ve diğer uzamsal olmayan özelliklerine göre ihtiyaçlar ve erişilebilirlik açısından farklılık gösterir. Örneğin, Field, sağlık hizmetlerine erişimi etkileyen faktörlerin bir listesini derledi, tüm göstergeleri normal bir dağılıma göre standartlaştırdı ve daha sonra bunları nihai bir göreli avantaj birleşik indeksi üretmek için birleştirdi.

Sağlık hizmetlerine erişim için olası uzamsal olmayan faktörler şunları içerir:

(1) Demografik değişkenler (yaş ve cinsiyet gibi). Örneğin, yüksek ihtiyaç sahibi nüfuslar 65 yaş üstü yaşlılar, 0-4 yaş arası çocuklar ve 15-44 yaş arası kadınları içermektedir.
(2) Sosyoekonomik durum. Düşük sosyoekonomik statü, sağlığa erişimde önemli engeller oluşturabilir ve sağlıksızlığa yol açabilir. Değişkenler arasında yoksulluk içindeki nüfus, hane reisinin kadın olduğu haneler, ev sahipliği ve medyan gelir yer alabilir.
(3) Çevre. Aşırı kalabalık veya kötü yaşam koşulları, daha yüksek sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir. Değişkenler, oda başına ortalama birden fazla kişinin olduğu haneleri ve temel olanaklardan yoksun (tam sıhhi tesisat veya mutfak olanakları bulunmayan) konut birimlerini içerebilir.
(4) Dilsel engel ve hizmet bilinci. Azınlıklar veya daha düşük eğitim düzeyi, daha düşük hizmet bilinciyle ilişkilendirilebilir ve dilsel izolasyon, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir engel oluşturabilir. Değişkenler, beyaz olmayan azınlıkları, lise diploması olmayan nüfusu ve dilsel olarak izole edilmiş haneleri içerebilir.
(5) Ulaştırma hareketliliği. Yalnızca toplu taşıma araçlarına bağımlı kişiler daha az hareketliliğe sahip olabilir ve doktorlara erişimleri büyük ölçüde azalır. Değişkenler, araçsız haneleri içerebilir.

Bu değişkenler genellikle birbiriyle ilişkili olduğundan, göstergelerin basit bir şekilde bir araya getirilmesi uygun olmayabilir. Wang ve Luo, faktör analizini mekansal olmayan faktörleri birleştirmek için kullanır ve üç ana faktörü (yani, sosyoekonomik dezavantajlar, sosyo-kültürel engeller ve yüksek sağlık ihtiyaçları) tanımlar.

Erişilebilirliği değerlendirmek için mekansal erişilebilirlik ölçüsü ve mekansal olmayan faktörlerin birlikte entegre edilmesi gerekir. Sağlık hizmetlerine erişimi değerlendirirken, yüksek sağlık hizmeti ihtiyaçları olan nüfus alt gruplarına daha büyük ağırlıklar verilebilir ve bu faktör, Denklem (2) gibi mekansal erişilebilirlik ölçüsüne doğrudan dahil edilebilir.

Mekânsal erişilebilirlik ölçüsü, birinci tip doktor sıkıntısı alanlarını (yani resmi HPSA atama kılavuzlarında olduğu gibi coğrafi alanlar) belirlemek için kullanılabilir. Mekânsal olmayan faktörler (örneğin, “sosyoekonomik dezavantajlar” ve “sosyo-kültürel engeller” faktörleri) ikinci tip doktor eksikliği alanlarını (yani resmi HPSA atama yönergelerinde olduğu gibi nüfus grupları) belirlemek için kullanılabilir. Şekil 1, 2000 yılındaki verilere dayalı olarak, Illinois, ABD’de doktor sıkıntısı alanlarını tanımlamaya yönelik entegre bir yaklaşımın sonucunu göstermektedir.

Sonuç

Erişilebilirliği değerlendirirken hem uzamsal hem de uzamsal olmayan faktörlerin dikkate alınması gerekir. Mekansal erişim, arz ve talep arasındaki coğrafi engelin önemini vurgular ve mekansal olmayan faktörler arasında yaş, cinsiyet, etnik köken, gelir, sosyal sınıf, eğitim ve dil yeteneği gibi coğrafi olmayan engeller veya kolaylaştırıcılar bulunur.

CBS destekli iki aşamalı yüzer su toplama alanı yönteminin mekansal erişilebilirliğin ölçülmesinde uygun olduğu kanıtlanmıştır. Uzamsal olmayan değişkenler, faktör analizi ile birkaç bağımsız faktörde konsolide edilebilir. Sağlık hizmetlerine erişimin değerlendirilmesinde metodolojinin uygulanması, mekansal ve mekansal olmayan faktörler, iki tür hekim eksikliği alanını (yani coğrafi alanlar ve nüfus grupları) belirlemek için bir araya getirilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir