Etkileşim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Etkileşim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mart 2022 İnsan Bilgisayar Etkileşimi makale İnsan Bilgisayar Etkileşimi vize soruları İnsan bilgisayar etkileşimine örnekler 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Etkileşim

Öğretmenle, sınıf arkadaşlarıyla, dijital video materyali ve çevrimiçi okuma materyali ile etkileşimin önemi hakkında bilgi toplamak için dokuz soru tasarlanmıştır. Sorulardan ikisinde, etiketlerin nötr bir orta nokta ile zıt kutuplarla sınırlanmış eşit bir aralık sürekliliği oluşturduğu dengeli bir modele göre oluşturulmuş altılı Likert ölçeği kullanılmıştır, yaz öğrencilerinin %65.5’i ya çok güçlü bir şekilde katıldıklarını bildirmiştir. veya eğitmenin sınıfın önemli bir parçası olduğuna kesinlikle katılıyorum (Ort. = 4.98, SD = .98). Güz döneminde öğrencilerin %51.7’si aynı sonuca ulaşmıştır (Ort. = 4.62, SS = 1.14).

Yaz aylarında öğrencilerin %37.1’i işbirlikli sınıf arkadaşı etkileşiminin sınıfın önemli bir parçası olduğu (Ort. = 4.16, SS = 1.27) ifadesine katılırken, sonbaharda öğrencilerin %44.8’i bu ifadeye katıldı (Ort = 4.16, SS = 1.27). 4.1, SD = 1.22). Ezici bir şekilde, öğrenciler dijital video materyalinin ya kolay ya da kusursuz olduğunu bildirdi (yaz aylarında %89,1; sonbaharda %74,1).

Benzer bir bulgu, hem ders yönetim sisteminde hem de üniversitenin dijital veritabanlarında saklanan çevrimiçi okuma materyali için de geçerliydi: Yaz öğrencilerinin %95,3’ü erişimin kolay veya kusursuz olduğunu ve sonbahar öğrencilerinin %89,7’si aynı olduğunu bildirdi.

Öğrenme Stili ve Genel Beklentiler Değişken Etkileşimler

Öğrenme stili ve genel beklentiler arasındaki ilişkilerin, STS çerçevemizde barındırıldıkları için lisans beşeri bilimlerdeki E-Öğrenmenin değişkenleri hakkında daha fazla bilgi vereceğini umduk. Bir E-Öğrenim ortamındaki genel beklentiler üzerine yapılan çalışmalar da E-Öğrenim araştırmasının merkezi haline gelmiştir.

Kayıtlar artmaya devam ettikçe, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi (2003), 12 aylık 2000-2001 akademik yılı boyunca, 2 yıllık ve 4 yıllık burs veren kurumların yüzde 56’sının (2.320) uzaktan eğitim kursları sunduğunu bildirmiştir, bu dönemde 3.077.000 kayıt ile – eğitmen hazırlığı gibi konular araştırmaların ön saflarına geldi. Örneğin Shavelson ve Huang (2003), birçok üniversitede çevrimiçi sınıflar oluşturmak ve sunmak için uygun şekilde eğitilmiş öğretim elemanlarının bulunmadığını ve bunun da daha düşük öğrenci başarı oranlarıyla sonuçlandığını bulmuştur.

Frey, Faul & Yankelov (2003) tarafından belirlenen başarı unsurları, notların çevrimiçi olarak gönderilmesini, yeterince ayrıntılı ve doğru ders notlarını ve ödevlerin nasıl tamamlanacağına ilişkin iyi tanımlanmış yönergeleri ve ayrıca eğitmenle tutarlı, sürekli etkileşimi içerir. Memon, Shih & Thinger’e (2006) göre, bu tür iletişim ve etkileşim sanal ofis saatleri ve telefon kullanılabilirliği, öğretim görevlisinin netliği ve güvenilirliği şeklinde olabilir.

Başarıyı teşvik eden davranışlar açısından, Ley & Young (2001) öz düzenlemenin önemli bir bileşen olduğunu bulmuştur. Bu araştırma, eğitmenlerin aslında öz düzenlemeyi teşvik eden sınıfları oluşturmak ve tasarlamak için daha fazla zaman harcadıklarını öne süren Dabbagh ve Kitsantas’ı (2005) tamamlayıcı niteliktedir. Leners ve Sitzman (2006) karşılaştırmalı araştırmalarında yüz yüze sınıflarda ilginin ses, beden dili, yüz ifadeleri ve Dillon & Stines’e (1996) göre E-Dönüşümlere çeviren davranışlar yoluyla deneyimlendiğini bulmuşlardır. Empatik bir bakış açısı, iletişimin güncelliği ve takdir tonu aracılığıyla sınıfı öğrenmek gerekir.


İnsan Bilgisayar Etkileşimi örnekleri
Human-Computer Interaction
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ders Notları
İnsan bilgisayar etkileşimine örnekler
İnsan Bilgisayar Etkileşimi odak noktası nedir
İnsan Bilgisayar Etkileşimi makale
İnsan Bilgisayar Etkileşimi vize soruları
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Projeleri


Bu bulgu, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin de öğrencinin başarısında önemli olabileceğini vurgulayan Simonson (1996) ile uyumludur. Cereijo’ya (2006) göre, öğrenci başarısı için benzer şekilde iyimser bir tutum ve güçlü bir irade gereklidir, bu da öz disiplin ve fakülte-öğrenci etkileşimleriyle pekiştirilen coşku ile kolaylaştırılır. Genel olarak, Jamison’un (2003) bulduğu gibi, yetenek inançları, duyarlı bir çevre, hedef odaklı müfredat, karşılıklı saygı, coşku ve diplomasi, öğrencinin tamamlanmasının güçlü faktörleridir.

Yukarıdaki başarı faktörleri bağlamında, ölçek yapımının umut verici olduğu kanıtlanmıştır. Ölçeğin oluşturulmasında sınıfların sonunda verilen Anket 3 kullanılmıştır. Ölçek ve alt ölçeği oluşturmak için sorular gruplandırılmış ve birleştirilmiştir. Yukarıda tartışılanlar da dahil olmak üzere ilgili sorular, Öğrenme Stili Ölçeğini oluşturmak için birleştirildi.

Genel Beklentiler Ölçeği de temel soruları kullandı ve E-Öğrenmeye karşı yüz yüze karşılaştırmalara ve karşılaştırmalı zaman konularına odaklanan iki alt ölçek geliştirildi. Etkileşim Ölçeği de yukarıda tartışılan ilgi sorularına dayanıyordu. Ölçekler arasında ilişkiler tespit edilirse tutarlı bir model geliştirilebilir.

Genel olarak, Tablo 2’nin gösterdiği gibi, ölçeklerin iç tutarlılıkları, .698 ile .787 arasında değişen, esasen güçlüydü. Tüm ölçeklerin alt ölçeklerle ilişkisi Cronbach’s alpha ile ölçüldüğü üzere yaz döneminde .549 ve güz döneminde .515’tir.

Yaz aylarında, Genel Beklentiler Ölçeği ve Alt Ölçeği 1, yüksek bir Pearson çarpım momenti korelasyonu ve yüksek anlamlılık gösterdi (yaz,r=.759,p<.01,r=.797,p<.01). Sonbaharda, Genel Beklentiler Ölçeği ve Alt Ölçek 1 ve 2’nin her ikisi de benzer şekilde yüksek korelasyonlar ve yüksek anlamlılık gösterdi (düşme, r = .833, p<.01,r=.858,p<.01,r=.431,p<.01) .

Bu güçlü ölçek içi ilişkilerin anahtarı, E-Öğrenim sınıflarının yoğun yazma doğasında bulunabilir. Genel Beklentiler Ölçeği ve onun iki Alt Ölçeği arasındaki yüksek korelasyonun gösterdiği gibi, öğrenci yazısını STS çerçevesinin aracılık edildiği birleşik araç olarak düşünmek haklıdır.

Ancak, Genel Beklentiler tutarlılık gösterirken, ölçekler arasında benzer bir tutarlılık gösterilememiştir. Yaz döneminde Etkileşim Ölçeği ile Genel Beklenti Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı tek bir pozitif korelasyon (.394, p < .01) bulundu; istatistiksel olarak anlamlı başka bir pozitif korelasyon gözlenmedi.

İlginç olan, Yaz döneminde Öğrenme Stili Ölçeği ile Etkileşim Ölçeği arasında gözlemlenen istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyondur (r = -.394, p < .01). Bu bulgunun nedenine ilişkin bir ipucu, eğitmenin önemi ve motivasyonun rolü ile ilgili soruların karşılaştırılmasında bulunur. Yaz döneminde, öğrencilerin sadece %32’si en büyük motivasyonun hoca olduğunu belirtirken, güz öğrencilerinin %29’u aynı şekilde cevap vermiştir.

Yine de öğrencilerin %94’ü yaz aylarında eğitmenle etkileşimin dersin önemli bir parçası olduğu konusunda hemfikir, kesinlikle katılıyorum veya çok kesinlikle katılıyorum ve sonbahar öğrencilerinin %89’u aynı algıyı bildirmiştir.

Bu nedenle, Öğrenme Stili Ölçeği, Etkileşim Ölçeğinden çok farklı bir inanç kümesi bildiriyor gibi görünmektedir: öğrenme stili çeşitli olabilirken, öğrenciler, eğitmen merkezli ve öğrenci merkezli yaklaşımlar konusunda ikiye bölünmüştür. E-Öğrenim sınıflarında önemli bir faktördür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir