Öğrenme Stili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenme Stili – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mart 2022 Akademi Delisi Öğrenci Öğrenme Stilleri öğrenme stilleri testi Öğrenme STİLLERİ''-- Sunum 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Demografi

Çalışmamızda Anket 1 ile ilgili on dokuz soru öğrencilerimiz hakkında bilgi edinmek için tasarlanmıştır. Cinsiyet, yaş ve etnik köken gibi sorular standart olmakla birlikte, yazmak için en iyi dil ve haftada çalışılan saat hakkında da sorular sorulmuştur. Öğrencilerin bu dijital olarak yoğun E-Öğrenim sınıfları için teknolojiye sahip olup olmadıklarını belirlemek için, yüksek hızlı bağlantı ve bilgisayarların mevcudiyeti ile ilgili sorular dahil edildi. Daha önceki çevrimiçi kurslarla ilgili deneyimlere ilişkin bilgiler de istendi.

Genel olarak ülkenin en çeşitli kampüslerinden biri olarak görülen NJIT lisans öğrencilerinin 2005 yılı kayıt kompozisyonu (anketteki tüm öğrencilerin kayıt yaptırdığı zaman) öğrencilerin %34.8’inin beyaz, Hispanik olmayan, %20,2’si Asyalı/Pasifik Adalı, %31.2’si Hispanik ve %10,8’i Hispanik olmayan Siyahi. (%14,8’i etnik kökenini belirtmeyi reddetmiş ve %5,9’u kendisini vatandaş olmayan olarak tanımlamıştır.) 5 360 lisans öğrencisinin %20’si kadın, lisans öğrencilerinin %80’i erkektir.

Yaz aylarında öğrencilerin %84,3’ü (n = 91) başka bir dilin aksine yazmak için en iyi dillerinin İngilizce (χ2 (1, N = 108) = 50.704, p = .01.) olduğunu bildirmiştir. Kampüs içinde ve dışında çalıştıkları saatler sorulduğunda, %47.2’si (n=51) haftada 35 saat ve üzeri çalıştıklarını, sadece %13.9’u (n=15) 5 saatten az çalıştıklarını bildirdi. 

Çevrimiçi öğrenmeye katılırken DSL veya kablo bağlantısı kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, %94,4 (n = 102) kullandıklarını bildirdi(χ2(1,N=108)=85.333,p=.01.);askedifa bilgisayarı rezerve edildi öncelikle veya münhasıran kullanımları için, %89,9 (n = 97) olduğunu yanıtladı (χ2 (1, N = 108) = 156.167, p = .01.). Bunun ilk çevrimiçi öğrenme dersi olup olmadığı sorulduğunda, öğrencilerin %39,8’i öyle olduğunu söylerken, %32,4’ü (n=35) iki veya daha az derse kaydolduklarını; öğrencilerin sadece %27.8’i (n = 30) bu tür üç veya daha fazla dersi almış olan deneyimli çevrimiçi öğrenicilerdi.

Güz döneminde öğrencilerin %77,9’u (n = 53) en iyi yazma dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir (χ2 (1, N = 68) = 21.235, p = .01.). Çalıştıkları saat sorulduğunda %27,9’u (n=19) haftada 35 saat ve üzeri, %27,9’u (n=19) haftada 5 saatten az çalıştığını bildirdi. Yüksek hızlı bağlantı kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda %97,1

(n=66)bununla ilgili yanıt verdi(χ2(1,N=68)= 60.235, p = .01.); ve %97,1’i (n = 66) kullanımları için ayrılmış bir bilgisayarları olduğunu söyledi (χ2 2(1, N = 68) = 60.235, p = .01.). Öğrencilerin yüzde yirmi beşi (n = 17) bunun çevrimiçi öğrenme ile ilk deneyimleri olduğunu söylerken, %33.8’i (n = 23) iki veya daha az sınıfa kaydolmuştur. Öğrencilerin yüzde kırk biri (n = 28) üç veya daha fazla çevrimiçi ders aldıklarını bildirdi.

Anketin demografik kısmıyla ilgili en çarpıcı sonuçlar arasında WebCT’nin “Quizz/Anketler” aracının ortaya koyduğu sebat oranları vardı. Araç, anketin yapıldığı sırada sınıfa kayıtlı her öğrenciyi yakalar ve öğrencilerin adlarını veritabanında tutar. Bu nedenle araç, kayıt olan ancak kayıt memurunun son tarihinden önce ayrılan öğrencileri kaydeder. Bu öğrenciler, son teslim tarihinden sonra E-Öğrenim sınıflarında bir sınıf bırakmak veya eklemek için yer kapladıkları ve diğer öğrencilerin kaydolmasını engelledikleri için “alışveriş yapanlar” olarak adlandırılabilir.

Yaz dönemi boyunca ilk anket için 260 isim ortaya çıktı; dönem sonunda bu isimlerden sadece 176’sı kadroda yer aldı. Böylece, 84 öğrenci -mevcut koltukların %47,72’si- isimleri son listede hiç yer almayanlar tarafından alındı.

Güz döneminde ilk ankette 134 isim çıktı; Dönem sonunda, nihai listede 111 isim belirdi – alışveriş yapanların mevcudiyeti nedeniyle %17,16’lık bir boş koltuk kaybı. Öğrencilerin %47’si yaz aylarında neredeyse tam zamanlı ve %28’i sonbaharda aynı miktarda çalışırken, eşzamansız erişimin rahatlığının ders içeriği kolaylığı ile nasıl karıştırılabileceğini görmek kolaydır.


öğrenme stilleri testi
Honey ve Mumford öğrenme stili
Öğrenme stilleri – ppt
VARK öğrenme stili
Öğrenme STİLLERİ”– Sunum
Görsel öğrenme stili
Öğrenci öğrenme Stilleri
Dokunsal öğrenme stili


Öğrenme Stili

Anket, öğrenme stilleri hakkında bilgi sağlamak için, öğrencilerden eğitmeni sınıf uzmanı veya sınıf kolaylaştırıcısı olarak görme arasında seçim yapmalarını isteyen dokuz soru ile motivasyon ve son teslim tarihlerindeki tercihler hakkında sorular içeriyordu. Özet yaz yanıtları seti olan anket 3’ün analizi, yanıt veren öğrencilerin %62,9’unun eğitmenin sınıfta bir kolaylaştırıcı yerine bir uzman olarak hizmet etmesini istediklerini ortaya koydu.

Bu tepki, uzun sonbahar döneminde azaldı, ancak %58,6’sı eğitmenin kolaylaştırıcı değil uzman olarak hizmet etmesi gerektiği konusundaki görüşlerinde sabit kaldı. Ancak motivasyonla ilgili olarak öğrenciler, eğitmenin sınıftaki en büyük motive edici olduğunu düşünmediler.

Yazın %61’i kendi motivasyonunun en önemli olduğunu söylerken, bunu eğitmen (%32,3) takip ederken, sınıf arkadaşları üçüncü sırada (%6,5) yer aldı. Sonbaharda da benzer bir yanıt verildi: öz motivasyon (%67,2), eğitmen (%29,3) ve sınıf arkadaşları (%3,4). Ezici bir şekilde, öğrenciler, teslim edilecek iş için son teslim tarihlerinin olmaması yerine zorlu teslim tarihlerini tercih ettiler. Yazın zor teslim tarihlerinin tercih edilmesi (%79), sonbahar anketine de (%70,7) yansıdı.

Genel Beklentiler

Anket, öğrencilere sınıfın zorluk derecesini, süre miktarını ve başarı için gereken katılım derecesini belirlemelerini isteyen on yedi soru içerirken, anket ayrıca öğrencilerin E-Öğrenim kurslarının yazma taleplerini farklı bulup bulmadıklarını sordu. 

Yaz aylarında öğrencilerin %91.9’u EL sınıfının bir FTF sınıfıyla aynı veya ondan daha zor olduğunu hissettiklerini ve sonbaharda öğrencilerin %82,6’sı aynı zorluk seviyesinde olduğunu bildirdi. Yaz aylarında, öğrencilerin %92,9’u dersin bir FTF dersi ile aynı veya daha fazla süre gerektirdiğini ve güz öğrencilerinin %86,3’ü aynı düzeyde süre gerektiğini bildirmiştir; gerçekten de, ilkbaharda, %64,4’ü daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ve sonbaharda %50’si aynı şeyi bildirdi.

Yine, anket, dersin saatine duyarlı olduğunu kanıtladı; Yaz aylarında öğrencilerin %54.4’ü ders materyallerinin haftada dört veya beş gün işlenmesi gerektiğini, sonbaharda ise %50’si materyallerin haftada iki veya üç kez işlenmesi gerektiğini bildirmiştir.

Bu katılım yaz aylarında gerçekleştiğinde, öğrencilerin %37,1’i katılımın iki ila üç saat çalışmayı gerektirdiğini ve %61,3’ü 3 saatten fazla çalışma gerektiğini bildirmiştir; sonbaharda, öğrencilerin %25.9’u bir ile iki saat arasında, %39.9’u iki ile üç saat arasında ve %32.8’i üç veya daha fazla saat katılımın gerekli olduğunu bildirmiştir.

Yaz aylarında, öğrencilerin %82,3’ü dikkatlerinin odaklandığını veya tamamen odaklandığını bildirirken, sonbaharda öğrencilerin %75,9’u benzer düzeyde dikkat bildirmiştir. Yazma süresi düzeyi ile ilgili olarak, yaz öğrencilerinin %66,1’i E-Öğrenim sınıfının daha fazla yazma süresi gerektirdiğini, güz öğrencilerinin %62,1’i daha fazla yazma süresi gerektiğini bildirmiştir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir