Genel Kullanım Yönergeleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Genel Kullanım Yönergeleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Kanunlar MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2021 MEB Merkezi Sınav Yönergesi 2021 Mevzuat türleri nelerdir Süreli Kullanım Yönergesi 2021 t.c. kanunları 0
BİT Çağında Dijital Okuryazarlık  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Modelin Uygulanması

Model tipik olarak öğretim planlaması ve öğretim tasarımı süreçleriyle iyi bir şekilde bütünleşen dört aşamada uygulanır. Bu aşamalar şunları içerir: (1) bir izleyici analizi gerçekleştirme; (2) motivasyon hedefleri geliştirmek; (3) bir motivasyon stratejisi tasarlamak; ve (4) gerektiğinde denemek ve revize etmek. Sayı ve tür dahil olmak üzere motivasyon stratejileri ve taktiklerinin seçimi, izleyici motivasyonunun analizi ile başlayan sistematik bir tasarım sürecini içerir.

Kitleyi Analiz Edin

İlk adım, mevcut motivasyon boşluklarını belirlemek için ARCS modelini kullanarak bir izleyici profili geliştirmeyi içerir. Öğrenciler içerikle ilgileniyor mu? Talimatı başarıyla tamamlamak için yeterli güven seviyelerine sahipler mi?

Bu adımı tamamlamak için tasarımcıların veya eğitmenlerin, özellikle öğrenilecek içerikle ilgili olarak öğrencilerin ilgi düzeylerini, uygunluk algılarını, güven düzeylerini ve etkili içsel ve dışsal ödülleri belirleyebilmeleri için öğretimin hedeflerini bilmeleri gerekir. . O halde bu kategorilerin her birine ilişkin verilerin toplanması ve analiz edilmesi gerekir. Ancak tasarımcı, motivasyonun bu hedef kitle için bir sorun olmadığını keşfederse, öğretime motivasyon stratejileri eklemek ne gerekli ne de arzu edilir.

Motivasyonel Hedefler Geliştirin

İzleyici analizinin sonuçlarına dayanarak, izleyicinin motivasyonel ihtiyaçlarına özel motivasyonel hedefler tanımlanmalıdır. Örneğin, hedef kitle üyeleri için ilgililik algılarının düşük olduğu belirlenirse, o zaman hedefler, öğrencilerin öğretimin kendi ihtiyaçlarına uygunluğunu belirtebileceklerini göstermelidir. Öğretim hedefleri için geçerli olduğu gibi, motivasyonel hedefler, öğretimin sonunda öğrencilerin ne bileceğini veya ne yapabileceğini iletmek için yazılmalıdır.

Motivasyon Stratejisi Tasarlayın

Motivasyon stratejileri, hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre seçilmeli veya geliştirilmelidir. Çeşitli farklı fikirleri göz önünde bulundurun ve ardından belirli duruma en uygun olanları seçin. F. Peters (2001) stratejilerin seçilmesini tavsiye etti: çok fazla zaman almayan; öğrenme hedeflerini gölgede bırakmak yerine tamamlar; talimatın zaman, para ve uygulama kısıtlamaları göz önüne alındığında uygulanabilir; izleyici tarafından kabul edilebilir; ve öğretim elemanının kişisel öğretim stiliyle uyumludur.

Deneyin ve Gerektiğinde Gözden Geçirin

Tasarımcılar veya eğitmenler, belirli hedef kitle ile genel etkililiklerini belirlemek için seçilen stratejilere pilot uygulama yapmalıdır. Bu, tipik olarak, talimatın uygulanmasının normal seyri sırasında meydana gelir. Eğitmenler ayrıca dikkat, alaka düzeyi, güven ve memnuniyetle ilgili sorular da dahil olmak üzere, kurs değerlendirmelerinde özellikle motivasyonel faktörlerle ilgili öğeleri dahil etmeyi düşünmelidir. Sonuçlara göre, sonraki kullanımdan önce talimat ve/veya motivasyon stratejilerinin değiştirilmesi gerekebilir.


Süreli Kullanım Yönergesi 2021
MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2021
MEB Mevzuat
t.c. kanunları
Tck mevzuat
Kanunlar
MEB Merkezi Sınav Yönergesi 2021
Mevzuat türleri nelerdir


Genel Kullanım Yönergeleri

Motivasyon stratejileri herhangi bir öğretim materyaline eklenebilse de, öğrencilerin ilk motivasyonu düşük olduğunda veya hiç olmadığında en etkilidirler. Peters (2001), motivasyon stratejilerinin uygulanması için aşağıdaki yönergeleri tavsiye etmiştir: motivasyonel ve öğretimsel stratejiler arasında bir denge sağlamak; kullanılan motivasyon stratejileri türleri arasında bir denge sağlamak; ve stratejileri öğrencinin ihtiyaçlarına göre eşleştirin.

Peters’e göre, çok az strateji öğrencilerin sıkılmasına neden olurken, çok fazla strateji öğrencilerin sinirlenmesine veya endişelenmesine neden olabilir. Uygun sayıda ve türde strateji seçmeden önce, öğrencilerinizin başlangıçtaki motivasyon düzeylerini ve konunun doğal motivasyonel çekiciliğini göz önünde bulundurun.

Araştırma desteği

ARCS modelinin öğretim durumlarında uygulanmasını destekleyen bir dizi çalışma yapılmıştır. Örneğin, T. Newby (1991), sınıf öğretmenlerinin ilgililik stratejilerini kullanmaları ile görev başındaki öğrenci davranışları arasında güçlü bir pozitif ilişki bulmuştur.

Bu, öğretmenlerin uygunluk stratejilerini zamanın yalnızca yüzde 7’sinde kullanmasına rağmen doğruydu. Ayrıca, öğretmenlerin bu stratejiyi zamanın yüzde 58’inde kullanmasına rağmen, öğretmenlerin memnuniyet stratejilerini kullanmaları ile öğrencilerin görev davranışları arasında negatif bir ilişki bulundu.

Bu, göreceli olarak düşük seviyelerde uygulandığında bile, alaka stratejilerinin, öğrencilerin daha yüksek seviyedeki görev davranışlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, memnuniyet stratejileri, öğrencilerin daha yüksek düzeyde görev dışı davranışlarıyla ilişkilidir. Bu bulgulara dayanarak, eğitmenler ve tasarımcılar, öğretimlerinde memnuniyet stratejileri kullanımlarını azaltırken uygunluk stratejileri kullanımlarını artırmayı düşünebilirler.

ARCS modeli aynı zamanda yetişkin öğrenicilerin motivasyonel ihtiyaçlarını belirlemek için de kullanılmıştır. Bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin, dikkat ve alaka stratejileri kullanıldığında öğretimi ilginç olarak tanımlama olasılıkları daha yüksekti.

Başka bir çalışmanın sonuçları, yetişkinlerin dikkat ve alaka değer faktörlerinin güven ve memnuniyet beklenti faktörlerinden önemli ölçüde farklı olduğunu algıladıklarını ve Keller’in (1979) farklı motivasyonel ihtiyaçları ele almak için farklı stratejilerin kullanılması gerektiği görüşünü desteklemektedir.

Yardımcı Teknoloji

Engelli veya kronik sağlık sorunu olan ABD nüfusunun tahmini yüzde 15’i için yardımcı teknoloji, hareketlilik, iletişim ve öğrenme ile ilgili sorunları iyileştirme potansiyeli sunuyor. Yardımcı teknoloji, bir bireyin işlevsel yeteneklerini artırmak için kullanılan araçları ve özel popülasyonlar tarafından teknolojinin değerlendirilmesi, seçilmesi ve kullanılmasına yardımcı olan hizmetleri kapsar.

Okul öncesi ve ortaöğretim sonrası kurumlardaki engelli öğrenciler, bağımsızlığı teşvik eden ve genel eğitim müfredatına daha fazla katılmalarına ve akranlarıyla birlikte eğitim teknolojisi ürünlerine erişmelerine olanak tanıyan yardımcı teknolojiden yararlanır.

Elektrikli tekerlekli sandalye veya konuşan bilgisayar gibi yüksek teknolojili cihazlardan baston veya büyük baskılı kitap gibi günlük, düşük teknolojili ürünlere kadar çok çeşitli teknoloji çözümleri mevcuttur. Bir bireyin yardımcı teknoloji ihtiyacının değerlendirilmesi, en uygun teknoloji cihazlarını ve hizmetlerini kullanıcının profili ve belirli bir ortamda gerçekleştirilecek görevler veya hedeflerle eşleştirme zorluğunu ortaya çıkarır.

Finansman, eğitim, teknik uzmanlığın mevcudiyeti ve seçilen bir cihazın olası terk edilmesini veya kullanılmamasını azaltmaya yönelik stratejilerin tümü, yardımcı teknolojinin etkin bir şekilde sağlanması ve uygulanması için kritik öneme sahiptir.

Yardımcı teknoloji, engelli öğrencilerin eğitim teknolojisi ürünleriyle etkileşime girmesine ve fiziksel, duyusal veya bilişsel sınırlamalarla ilişkili engelleri aşmasına izin vermede önemli bir rol oynar. Yardımcı teknoloji, yalnızca eğitim araçlarına eşit erişimi sağlamanın ötesinde, bireyin öğrenme ortamına tam katılımına katkıda bulunur ve potansiyel mesleki ve sürekli eğitim fırsatlarını geliştirir.

Bazı durumlarda, öğrenme sonuçlarını artıran veya iyileştiren eğitim teknolojisi, işlevsel yetenekleri artıran, koruyan veya iyileştiren yardımcı teknolojinin ikili amaçlarına hizmet edebilir.

Tipik bir örnek, baskın elin felci nedeniyle el yazısı çalışmalarını tamamlayamayan bir öğrencinin bir kelime işlemci programı kullanması olabilir. Kelime işlemci programı, yazılı çalışmanın tamamlanması için işlevsel bir yol sunduğu için yardımcı teknolojiyi temsil eder.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir