Gereksinim Stratejisi ile İş Modellemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Gereksinim Stratejisi ile İş Modellemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Mayıs 2022 Başarılı iş modelleri Farklı iş modelleri Kanvas Is Modeli Örnekleri 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

Gereksinim Stratejisi ile İş Modellemesi

Rasyonel birleşik süreç (RUP), yinelemeli, artımlı ve kullanım durumu odaklı bir metodolojidir. RUP, “en büyük zorluğun, öncelikle bilgisayar uzmanı olmayan bir müşteri olduğunu varsaydığımız müşterinin, sonuçları okuyabilmesi ve anlayabilmesi gerektiği”ni göz önünde bulundurarak, gereksinimleri yakalama aşamasıyla yazılım geliştirmeye başlar. 

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, bu sonuçları açıklamak için müşterinin dilini kullanmalıyız. Gereksinimler sistemin bağlamından kaynaklandığı için, RUP bunun tanımını bir iş modeli, daha somut olarak bir iş kullanım senaryoları modeli ve bir iş nesneleri modeli aracılığıyla önerir.

RUP geliştirmenin bu ilk aşamasını geliştirmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu makalede, yazar en önemli önerileri açıklar ve paydaş odaklı gereksinim modellerinden başlayarak bir UML kavramsal nesne modeli tanımlamak için bir dizi aktivite ve buluşsal yöntemi tanımlayan stratejisini kısaca sunar. Bu modeller, söylem evreni olarak bilinen, yazılımın geliştirilip çalıştırılacağı genel bağlamı tanımlar. Strateji, gereksinimler ve RUP modelleri arasındaki izlenebilirliği artırır.

RUP BAĞLAMINDA İŞ MODELLEMESİ

Daha önce bahsedildiği gibi, RUP, kuruluşun inşasına rehberlik edecek herhangi bir açık teknik veya strateji tanımlamadan organizasyonu tanımlamak için bir iş modeli önerir. Bu aşamayı geliştirmek için farklı başlangıç ​​noktalarını ve bakış açılarını dikkate alarak farklı öneriler sunan çalışmalar var. Bu bölümde, yazar en önemlilerini kısaca açıklar.

RUP/UML ve iş teknolojisi topluluğundan, organizasyonu modellemek için bazı öneriler var. Eriksson ve Penker’in (2000) çalışması, süreçleri, olayları, kaynakları, hedefleri, iş kurallarını ve genel mekanizmaları temsil eden UML organizasyon modelleri ile işi modellemek için tekniklerin bir kombinasyonunu sunar.

İş mimarisi ve unsurları dört farklı görüşle temsil edilir: iş görüşü, iş süreci, iş yapısı ve iş davranışı. Standart UML genişletme mekanizmalarını kullanarak bu kavramları temsil etmek için bir dizi UML iş uzantısı önerirler.

Yazarlar, iş modellemesi sırasında ortak modelleme çözümlerini tanımlamak için üç iş modeli kategorisi önermektedir: kaynak ve kural kalıpları, süreç kalıpları ve hedef kalıpları. Barros, Duddy, Lawley, Miloseviç, Raymond ve Wood’da (2000), dağıtılmış nesneler teknolojisi kullanılarak uygulanacak sistemler için organizasyonel işletme modelini tanımlamak için UML’yi genişleten ilginç bir öneri sunulmaktadır.

Bu model, işletmenin süreçleri, varlıkları, listeleri ve olayları açısından tanımlanır. Son olarak, Marshall’da (1999), bir işletmenin bazı temel kavramları ve bileşenleri modellemedir. Özellikle standart UML diyagramları ile işletmenin amacını, süreçlerini, varlıklarını ve organizasyonunu tanımlarlar.


Kanvas Is Modeli Örnekleri
Is Modeli Kanvası
Başarılı iş modelleri
Dijital iş modelleri
İş modelleri
Farklı iş modelleri
Stratejik yönetim örnekleri
Girişimcilik iş modeli


İhtiyaç topluluğundan en önemli çalışmalardan biri Santander ve Castro’dur. Bu strateji, organizasyonel modelden başlayarak kullanım senaryolarının tanımlanmasına izin verir.

Bu strateji, sistemin kuruluş hedeflerini nasıl yerine getirdiğini, neden gerekli olduğunu, olası alternatiflerin neler olduğunu ve ilgili parçalara etkilerinin neler olduğunu tanımlamak için kurumsal gereksinimleri yakalar ve bunların tümü iki i* modeliyle temsil edilir. Yaklaşım, bu modellerden kullanım senaryoları geliştirmek için bazı yönergeler sunar. Bu yaklaşım, yazılım sistemi için kullanım senaryoları oluşturduğundan, RUP yazılım gereksinimleri tanımlama aşaması için yararlı olan amaca dayalı bir metodolojidir.

Doğrudan RUP iş modelleme ile ilgili olmasa da, doğal dilden kavramsal nesne yönelimli belirtimler üretmedeki en önemli çalışmalardan biri Juristo, Moreno ve López’de (2000) sunulan stratejidir.

Bu strateji, nesne yönelimli kavramsal modelin (problemi bilgisayarda modelleme) temel unsurlarını belirlemek için sözdizimsel ve anlamsal bir bakış açısıyla doğal dil temelli açıklamaları (çözülecek sorunu ifade eden) analiz etmekten oluşur. .

Teklif, kuruluşların sistematik olarak nesne yönelimli modeller üretmesini sağlayan yarı resmi bir modeldir. İki bileşene dayanır: doğal dil yapılarından nesne yönelimli kavramsal modellerin öğelerini tanımlamak için biçimsel kuralları tanımlayan matematiksel bir bileşen; ve bir dizi tanımlanmış adımın tanımı aracılığıyla analiste bu tür modellerin geliştirilmesinde rehberlik eden bir yöntemdir.

PAYDAŞ ODAKLI İHTİYAÇ MODELLERİNE GÖRE RUP İŞ MODELİNİN YAPILANMA SÜRECİ

Paydaşlarla etkileşimin çok önemli olduğu geliştirmenin ilk aşamalarında, iletişimi geliştirmek için doğal dil odaklı gereksinim mühendisliği tekniklerinin kullanılması gerekli görünmektedir. Bu teknikler, paydaşlar tarafından kolayca doğrulanacak ve bir gelişme için temel teşkil edecek söylem evreninin ilk spesifikasyonunu elde etmek için çok faydalıdır.

Bu nedenle, müşteri dilini kullanma RUP felsefesini koruyarak iş modelinin inşa sürecini iyileştirmek için paydaş odaklı gereksinim modelleri ve stratejilerinin entegre edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Paydaş odaklı modeller doğal dile dayalıdır, bu nedenle mühendisler ve paydaşlar arasındaki iletişim kolaylaşır.

Yazar, paydaş odaklı gereksinim modellerinden başlayarak RUP’un oluşturulmasına rehberlik eden buluşsal yöntemlere dayalı bir strateji sunmaktadır. Alan nedeniyle yazar, Leonardi’de bulunabilecek tam stratejiyi sunmaz. Bu bölüm üç alt bölümde organize edilmiştir: biri paydaş temelli modelleri sunmak, ikincisi inşaat sürecini sunmak ve son olarak üçüncü bölümde kullanımı tartışılmaktadır.

Paydaş Odaklı Gereksinim Modelleri

Bu bölümde sunulan modeller, gereksinim mühendisliği topluluğu tarafından iyi bilinir, kullanılır ve kabul edilir. Bu teklifte, bir RUP iş nesnesi modeli elde etmek için ilk modeller olarak kullanılırlar. Modeller şunlardır: dil genişletilmiş sözlük modeli, senaryo modeli ve iş kuralları modelleri.

• Dil Genişletilmiş Sözlük: Genişletilmiş dil sözlüğü (LEL), söylem evreninin önemli terimlerinin temsiline izin veren bir yapıdır. Sözlüğün amacı, problemin anlaşılmasını bir sonraki adıma bırakarak, kelime dağarcığını ve anlamını anlamaya yardımcı olmaktır.

Paydaş ile iletişime izin veren dili birleştirir. LEL, aşağıdaki yapıya sahip bir dizi simgeden oluşur: simge adı “ sözcük veya tümcecik ve eş anlamlılar grubu; sembolün anlamını tanımlayan kavramlar; ve sembol çağrışımını tanımlayan davranışsal tepkiler.

Sembollerin tanımında aynı anda iki kural izlenmelidir: LEL sembollerinin grafik oluşturan diğer LEL sembollerinde kullanımını teşvik eden “kapatma ilkesi” ve uygulamanın dışında sembollerin kullanılmasının söz konusu olduğu “minimum kelime ilkesi”. dil en aza indirilmiştir. LEL terimleri nesneleri, konuları, sözlü ifadeyi ve durumları tanımlar. Her bir sembol tipini tanımlamak için buluşsal yöntemleri gösterir.

• Senaryo Modeli: Bir senaryo, söylem evreninin durumlarını tanımlar. Bir senaryo, temel temsili olarak doğal dili kullanır ve LEL’e bağlıdır. Şekil 2 bileşenleri açıklar. Leite, Hadad, Doorn ve Kaplan’da (2000), senaryo oluşturma süreci anlatılmaktadır.

• İş Kuralı Modeli: İş kurallarını, işletmenin iş yapma biçimine ilişkin, iş politikalarını yansıtan ifadeler olarak tanımlarız. Kuruluşların: iş hedeflerini karşılamak, müşterileri memnun etmek, kaynakları iyi kullanmak ve yasalara veya genel ticari sözleşmelere uymak için politikaları vardır.

İş kuralı modeli, işlevsel kurallar ile işlevsel olmayan kurallar arasında ayrım yapar. İşlevsel kurallar, organizasyon işlevselliğine ilişkin genel politikalardır. İşlevsel olmayan kurallar, organizasyonun davranış ve yapısını sınırlayan politikaları tanımlayan makrosistem kuralları ve organizasyonun süreçlerinin veya ürünlerinin özellikleriyle ilgili talepleri olan kalite kuralları olarak ikiye ayrılır.

Kurallar, ana bileşenlerin bir LEL sembolü olması gereken bazı sözdizimi kalıpları izlenerek oluşturulur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir