Kavramsal Çerçeve – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kavramsal Çerçeve – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Aralık 2021 "kavramsal çerçeve" makale Finansal RAPORLAMAYA İLİŞKİN Kavramsal Çerçeve kavramsal çerçeve aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenler? Kavramsal çerçeve eş anlamlısı Kavramsal çerçeve nedir nasıl yazılır 0
Program Tipolojisi

Kavramsal Çerçeve

Zimmerman (1994), öğrenmenin altı ilgili boyutunu tanımlayan kavramsal bir öz-düzenleme çerçevesi geliştirmiştir. Öğrenme boyutları güdü içerir (Neden öğrenmeliyim?); yöntem (Nasıl öğrenmeliyim?); zaman (Ne zaman öğrenmeliyim?); davranış (Ne öğrenmeliyim?); fiziksel çevre (Nereden öğreneceğim?); ve sosyal bağlam (kiminle öğrenmeliyim?).

Öz-düzenlemenin kritik bir unsuru, öğrenicilerin bu öğrenme boyutlarından bir veya daha fazlasında bir seçeneğe sahip olmalarıdır. Yani, herhangi bir görev için öğrenciler, katılıp katılmamayı, hangi yöntemleri kullanacaklarını, ne kadar zaman harcayacaklarını, hangi düzeyde yeterlilik arayacaklarını, öğrenmenin nerede gerçekleşeceğini ve kiminle öğreneceklerini seçebilirler. Kendi kendini düzenleyen olmak, altı alanda da seçeneklere sahip olmayı gerektirmez; okuldaki birçok durum çok az seçeneğe izin verir.

Ancak mevcut seçeneklere bağlı olarak, öz-düzenleme becerilerinin öğretilmesi için çıkarımları olan çeşitli alt süreçler devreye girer. Örneğin, öğrenciler ne zaman öğreneceklerini veya belirli bir hedefe hakim olmak için ne kadar zaman harcayacaklarını seçebiliyorlarsa, zaman yönetimi becerilerinin öğretilmesi uygun olabilir. Benzer şekilde, öğrenciler bir etkinliğe katılıp katılmamayı seçebilirlerse, etkinliği gerçekleştirmek için öz yeterlik oluşturmak veya hedef belirleme stratejilerini öğretmek yararlı olabilir.

Teorik Perspektifler

Teorik gelenekler öz-düzenleme tanımlarında farklılık gösterse de, çoğu öz-düzenlemeli öğrenmenin, hedefe yönelik biliş ve davranışların kişisel aktivasyonunu ve sürdürülmesini içerdiğini vurgulamaktadır. Örneğin, bilişsel araştırmacılar, öz yeterlik, sonuç beklentileri ve öğrenmenin algılanan değeri gibi inançlarla birlikte dikkat, tekrar etme, öğrenme stratejilerinin kullanımı ve anlama izleme gibi zihinsel etkinlikleri vurgular.

Buna karşılık, pekiştirme teorisyenleri, kendi kendini izleme, kendi kendine eğitim ve kendi kendini pekiştirme ile ilgili açık tepkilere odaklanır. Farklı geleneklere sahip teorisyenler, öğrencilerin öğrenme hedeflerine aktif olarak katkıda bulundukları konusunda hemfikir olsalar da, öğrencilerin bu hedeflere yönelik etkinliklerini düzenlemek için bilişsel ve davranışsal süreçleri kullanmalarının altında yatan önerilen mekanizmalarda farklılık gösterirler.

Takviye teorisi. Takviye teorisyenleri, bireylerin ayrımcı uyaranları (yani, belirli davranışlardan önce gelen olaylar veya koşullar) ve takviye beklenmedik durumlarını (yani, davranışları izleyen olumlu veya olumsuz sonuçlar) nasıl oluşturduklarını inceler. Kendi kendini düzenleyen davranış, alternatif eylem yolları arasından seçim yapmayı içerir. Anahtar alt süreçler, kendi kendini izleme, kendi kendine eğitim ve kendi kendini pekiştirmedir.

Araştırmalar, insanların ayrımcı uyaranları düzenlemek, sonuçları belirlemek ve ödül ve cezaları kendi kendilerine yönetmek için eğitilebileceğini gösteriyor. Ek olarak, bu görevlerin her birini gerçekleştirmek için ipuçları veya sonuçlar sağlamak için teknikler talimat içine yerleştirilebilir. Örneğin, programlanmış öğretim öğrencilere performansları hakkında anında geri bildirim sağlar ve ardından bu performanslara dayalı olarak öğrencilere belirli bir adımı tekrarlamaları veya daha gelişmiş öğretime geçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunur.


kavramsal çerçeve” makale
Kavramsal çerçeve eş anlamlısı
Kavramsal çerçeve nedir nasıl yazılır
kavramsal çerçeve aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenler?
TMS 1
Finansal RAPORLAMAYA İLİŞKİN Kavramsal Çerçeve
Kavramsal ÇERÇEVE nedir örnek
TMS KAVRAMSAL ÇERÇEVE


Gelişim teorisi. Gelişimsel bakış açıları, kişisel (öz) etkilerin ve sosyal çevredeki etkileri dahil etmek için öz düzenleyici yetkinliklerin edinilmesini ve değişimini izler. Gelişimsel olarak, öz-düzenleme, başkalarının etkisinden içselleştirmeye ve daha fazla öz kontrole doğru ilerliyor gibi görünüyor.

Birçok öz-düzenleme becerisi, sosyal modellerin öğretilmesi ve gözlemlenmesi yoluyla öğrenilir. Araştırmalar, öz-düzenleyici öğrenmeyi içeren tüm görevlerin (örneğin, öğrenmeye hazırlanma, ilerlemeyi izleme, motivasyonu yüksek tutma) öğretmenler veya öğretim sistemleri tarafından sağlanabileceğini ve böylece öğrenciler için bu öz-düzenleme işlevlerini yerine getirebileceğini göstermektedir. O halde amaç, öğrenme sürecinin başlatılmasını ve düzenlenmesini diğerlerinin dış kontrolünden öğrenenlerin iç kontrolüne kademeli olarak aktarmak olur.

Gelişim kuramı ayrıca öz-düzenleme ile özel konuşma veya öz-düzenleme işlevi olan ancak sosyal olarak iletişimsel olmayan konuşma arasında güçlü bir bağlantı kurar. Lev Vygotsky, özel konuşmanın davranışı organize ederek düşünceyi geliştirdiğine inanıyordu. Çocuklar durumları anlamak ve zorlukların üstesinden gelmek için özel konuşma kullanırlar. Açık sözlü ifade her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, özel konuşma gelişimle birlikte gizli hale gelir. Davranışı düzenlemek için özel konuşmanın yetersiz kullanımı, bir üretim, arabuluculuk veya sürekli kullanım eksikliğini yansıtabilir.

Bir çocuk görevle ilgili sözlü ifadeler (örneğin, kurallar, hatırlanacak stratejiler) üretemediğinde bir üretim eksikliği meydana gelir. Görevle ilgili sözlü ifadeler üretildiğinde ancak sonraki davranışı etkilemediğinde aracılık bir eksiklik ortaya çıkar. Son olarak, öğrenciler, muhtemelen yetersiz öğretim veya uygulama nedeniyle stratejiyi yetersiz anladıklarında, sürekli kullanım eksikliği ortaya çıkar.

Eğitsel eğitim, bireylerin performanslarını sözlü olarak kendi kendilerini düzenlemeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, öğrencilerin kendi sözlü anlatımlarını kullanmada akıcılık geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretim materyalleri tarafından görevle ilgili sözlü anlatımlar sağlanabilir. İfade türleri arasında problem tanımlama (“Ne yapmam gerekiyor?”), dikkatin odaklanması (“Yaptıklarıma dikkat etmem gerekiyor”), planlama (“Dikkatli çalışmam gerekiyor”) ile ilgili olanlar yer alabilir. ), kendini pekiştirme (“İyiyim”), öz değerlendirme (“Her şeyi doğru sırayla yapıyor muyum?”) ve başa çıkma (“Anlamadığımda tekrar denemem gerekiyor”).

Sosyal kavramsal teori. Sosyal bilişsel teori, kişisel, davranışsal ve çevresel faktörlerin etkileşimini vurgular. Bu faktörler öğrenme sürecinde sıklıkla değiştiği için, öz-düzenleyici öğrenenler bunları sürekli, döngüsel bir biçimde izlerler. Bu tür izleme, öğrencilerin stratejilerinde, bilişlerinde, duygulanımlarında ve davranışlarında değişikliklere yol açar.

Bu sürecin döngüsel doğası, Zimmerman’ın (1998) üç aşamalı öz düzenleme modelinde (öngörü, performans kontrolü, öz yansıtma) yakalanmıştır. Öngörü aşaması, gerçek performanstan önce gelir ve hedef belirleme ve modelleme gibi eylem aşamasını belirleyen süreçleri içerir.

Performans kontrol aşaması, öğrenme sırasında meydana gelen ve sosyal karşılaştırmalar, atıfsal geri bildirim ve kendi kendine sözelleştirme gibi dikkati ve eylemi etkileyen süreçleri içerir. Son aşama olan öz-yansıtma, performanstan sonra, bireylerin kendi kendini değerlendirme, kendini izleme ve ödül olasılıklarının uygulanması gibi süreçleri kullanarak çabalarına yanıt verdiği performanstan sonra gerçekleşir.

Sosyal bilişsel teori, algılanan öz-yeterliğin veya kişinin belirlenen seviyelerde öğrenme veya gerçekleştirme yeteneği hakkındaki kişisel inançlarının, öz düzenlemenin üç aşamasını da etkileyen kilit bir değişken olduğunu varsayar.

Örneğin, öğrenciler öğrenme için değişen derecelerde öz-yeterlik (öngörü) ile öğrenme durumlarına girerler. Göreve (performans kontrolü) girerken, kendi bilgilerine, stratejilerin etkili olduğuna dair inançlarına ve bunları ustaca kullanmadaki yeterliklerine dayanarak öz-düzenleme stratejilerini kullanırlar. Öz-yansıtma dönemlerinde, öğrenciler öğrenme ilerlemelerini değerlendirirler. Algılanan ilerleme, öz yeterliliği ve motivasyonu sürdürür ve bu da öğrenmeyi geliştirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir