Kültürel Değişimi Yönetmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kültürel Değişimi Yönetmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2022 Kültürel değişim nedir örneklerle açıklayınız Kültürel değişime 10 örnek Kültürel değişme örnekleri 0
Kültürel Değişimi Yönetmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Kültürel Değişimi Yönetmek

Değişikliği başarılı bir şekilde yönetmek için, kütüphane yöneticileri uygun değişiklik yolunu seçmeli ve uygulamasını kendi durumlarına göre tasarlamalıdır. Bu, personel kimliği, organizasyonun korumak istedikleri yönleri, bir bütün olarak organizasyonun değişme ihtiyacının ne kadar farkında olduğu ve değişim için sahip olunan yetenek seviyesi gibi kilit dahili organizasyonel özelliklerin anlaşılmasını gerektirir. 

Sanal kütüphane projeleri sırasında yaratılan kültür değişimleri, 1980’lerin ortalarında kütüphanelerin dolaşım, satın alma ve kataloglama işlevlerini otomatikleştirmek için kütüphane yönetim sistemleri satın aldıklarında karşılaştıkları değişikliklere benzer.

O zaman, kütüphane yönetimi, öğretim üyelerine ve personeline, o zamanki yeni organizasyon yapısı içinde devam eden önem ve değerlerinin ve yeniliği değişimin olumlu bir yönü olarak görmelerinin güvencesini verdi.

Kişisel Değişimi Yönetme ve Motive Etme (İnsan Kaynakları)

Yönetim açısından bakıldığında, ekip sürecinin kurulması genel bir başarı olabilir. Ekipler içinde özerklik ve ekibin sorumluluklarını üstlenme ve gerekirse bunları işin parametrelerine uyacak şekilde değiştirme veya değiştirme yetkisi ile ekip üyeleri daha iyi iletişim ve memnuniyet yaşarlar. Ayrıca, hem profesyonel hem de profesyonel personeli içeren ekipler, akademik kütüphanelerde sıklıkla bulunan yapay “sınıf” yapısını azaltır.

Değişimin Siyasi Yönünü Yönetmek

Siyasi perspektiften bakıldığında, değişim süreçleri ağırlıklı olarak pazarlık, bilinçlendirme, ikna, etki ve güç ve sosyal hareketler olarak kabul edilir.

Değişimin politik yönü, değişimin yapısal, kültürel ve kişisel bileşenlerinden etkilenen organizasyonların yeniden çerçevelenmesini gerektirir. Modelleri birleştirmek, yakınsama noktaları yaratabilir, böylece bir değişim sürecini başarılı bir şekilde uygulamak ve bu süreçte ilerlemek için ortak bir zemin yaratabilir.

Yüksek öğretimin ayırt edici özellikleri ve bağlamları, yöneticilerin iç (kütüphane) ve dış (üniversite) güçleri yaratıcı bir şekilde dengelemelerini ve çoğu zaman tesadüfen değişimden yararlanmalarını gerektirir.


Kültürel değişme örnekleri
Kültürel değişim nedir örneklerle açıklayınız
Kültürel değişme Nedir
Kültürel değişime 10 örnek
Kültürel gecikme
Kültürün özellikleri
Zorunlu kültür değişimi Nedir
Serbest kültür değişimi örnekleri


Kalite Kontrol

Stratejik plan, bir kuruluştaki değerlerin, amacın ve çalışma ilkelerinin vizyon ve stratejisiyle nasıl bağlantılı olduğunu temsil eder. Stratejik hedefler, günlük çalışma ortamına bağlı olmalı ve iyi düşünülmüş, mantıklı performans kriterleri ile ölçülmelidir.

Stratejik plandaki deniz değişiklikleri genellikle teknolojiye bağlı kütüphane projelerini önemli ölçüde etkiler; yine de daha küçük sorunlar ekipleri ve bireysel iş atamalarını da etkiler. Kütüphane yöneticisi, organizasyonun hedefleri ve yapısı değiştikçe ekibin organizasyon içindeki yerini izlemelidir.

Uyumlu kalmak için ekiplerin birbirleriyle ve kuruluşla konuşması gerekir. Kuruluş, net bir yön belirleyerek, ekiplerin içinde çalıştığı sınırları da belirler. Ayrıca, ekipler hem bireysel hem de ekip sorumluluğu gerektirir.

Bazen değişimin liderleri aynı zamanda değişimin yöneticileri olmalıdır. Ekip pozisyonlarına iş atamaları ve değerlendirme kapasiteleri oluşturmak zordur ve somut performans ölçütlerinin kullanılmasını gerektirir. Bununla birlikte, personel zamanının (hem düzenli hem de ekip atamalarında) sorumluluğu olmadan, kuruluşlar zaman, personel ve projelerde veya organizasyonel değişimin diğer yönlerinde fiilen yer alan çaba hakkında doğru bir resme sahip olamazlar.

Bu, özellikle kişinin normal iş görevlerinin dışında gerçekleştirilen işi ölçmek için gerekli idari araçları inşa etme veya kullanma eğiliminde olmayan “gönüllü” projeler için geçerlidir.

Ürünün performansını veya teslimatını sağlayacak mekanizmalar olmadan, harcanan fiili saatleri takip etmek, somut iş akışı süreçlerini gözden geçirmek veya ürünün oluşturulmasını sağlamak imkansız değilse de son derece zordur. Ayrıca, devam eden kütüphane görevleriyle ilgili olarak “gönüllü” görevler yerleştirmeyi de zorlaştırır, örneğin denetçiler ve bölüm başkanları “gönüllü” kütüphane çalışmasının gerçek görevleri ihlal ettiğini düşünebilir.

Öneriler

Yöneticilerin kurumsal yeniden tasarımla veya ekip tabanlı kuruluşlarla çalışırken öğrenmesi gereken altı ana ders vardır. Birincisi, bir organizasyonun vizyon netliği kritiktir ve üniversitenin misyon, vizyon ve değerlerindeki değişiklikler gibi dış güçlere dayalı olarak değişebilir. Kurumun öncelikleri değiştikçe, yöneticilerin misyon uyumunu sağlamak için bir çalışma belgesini yeniden değerlendirmesi ve güncellemesi kritik önem taşır.

İkincisi, yönetim, kişisel ilişkilerin gücünü hafife almamalıdır. Örgütler arası ağ oluşturmanın en önemli yönlerinden biri, taraflar arasında kişisel ilişkilerin yaratılması ve sürdürülmesidir. Bir ekibin etkili olması için yüksek güvene dayalı karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gerekir, yani her üye diğerlerinin dürüst, yetenekli ve ortak hedeflere bağlı olduğuna inanır.

Üçüncüsü, bir takımın kendisini çok ciddiye almasına izin vermeyin; yenilik bir ideoloji değildir. İronik olarak, kendilerini başlangıçta değişim ajanları olarak konumlandıranlar, projelerinin nihai entegrasyonuna agresif bir şekilde direnebilirler.

Dördüncüsü, organizasyonun geri kalanı göz ardı edilmemelidir. Diğer grupların ödüller ve tanınma için adil bir şekilde değerlendirildiğinden ve anlamlı görevlerle meydan okunduğundan emin olarak kızgınlıktan kaçınmak önemlidir.

Edwards ve Walton (2000), akademik kütüphanelerde bir dizi faktörün (algı, sınırlı kaynaklar, bölümlere ayrılma ve uzmanlaşma, iş faaliyetlerinin doğası, rol çatışması, eşit olmayan muamele, bölge ihlali ve çevresel değişim dahil) akademik kütüphanelerdeki başlıca çatışma kaynakları olduğunu belirtmektedir. .

Beşincisi, kütüphanenin geri kalanının takımı görmezden gelmesine izin vermeyin. “Anlamlı zorluklardan” biri, ekibin misyonunu yerine getirmek için gereken becerileri kazanmak olmalıdır, örneğin, tüm koleksiyon geliştirme kütüphanecileri sanal kaynaklarla, tüm kataloglayıcılar meta verilerle ve tüm referans kütüphaneciler yenilikçi hizmetler ve bibliyografik talimatlarla çalışmalıdır.

Son olarak, departman/birim yöneticilerini döngünün dışında bırakmayın ve hedeflerin açık ve net bir şekilde değerlendirildiğinden emin olun. Ölçülebilir hedefler olmadan takım olamaz.

Bir kuruluşun ilerlemeyi işaretlemedeki kesinliği ve doğruluğu, yöneticilere, personele ve ekiplere açıkça iletilmelidir. Beklenen hedeflerin ve sonuçların net bir şekilde iletilmesiyle, bir kuruluşun tüm üyeleri, hedeflere ne kadar iyi ulaşıldığını değerlendirerek ve tam olarak kimin neyden sorumlu olduğunu belirleyerek hesap verebilirliğe odaklanabilir.

Sonuç

Kütüphaneler tarafından bilgi hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında daha etkili işbirliğini sağlamak için örgütsel yeniden yapılanmada potansiyel avantajlar vardır. Geçmişin hiyerarşik, “yukarıdan aşağıya” yönetim tarzı, yerini hızla çalışanların kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiği ve liderliğin çalışan ekiplerinden geldiği bir sisteme bırakıyor.

Bu, liderliğin her zaman daha düşük seviyelerde kararlar aldığı anlamına gelmez, bunun yerine alınan kararları denetlediği ve organizasyonun yönü ile uyumunu değerlendirdiği anlamına gelir. Bu, organizasyonel kompozisyon üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Geleneksel yapılardan, hizmetleri ve kaynakları belirli kullanıcı gereksinimlerine göre daha etkin bir şekilde uyarlayan çok yetenekli, çok görevli ve organizasyonlar arası ekiplere doğru hareket eden daha düz ve daha esnek yapılar ortaya çıkıyor.

Ayrıca, ekip hedeflerine güçlü bir liderlik vurgusu, ekip liderlerinden net beklentiler, ekip gelişimine dikkat ve (yönlendirmek yerine) koçluk ve meydan okumaya vurgu, ekip tabanlı bir yapı kullanılırken başarılı bir değişim yönetimi için kritik öneme sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir