Kurumsal Kaynak  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kurumsal Kaynak  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

31 Mayıs 2022 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PDF kurumsal kaynak planlaması (erp) nedir Kurumsal Kaynak planlaması Nedir 0
Program Tipolojisi

Kurumsal Kaynak 

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi, üretim ve lojistik, finans ve muhasebe, satış ve pazarlama ve insan kaynakları gibi temel organizasyonel faaliyetlere destek sağlayan entegre bir program setidir. Bir ERP sistemi, bir organizasyonun farklı bölümlerinin veri ve bilgiyi paylaşmasına, maliyetleri düşürmesine ve iş süreçlerinin yönetimini iyileştirmesine yardımcı olur. Avantajlarına rağmen, birçok ERP sistemi başarısız olur.

Bir ERP sistemini uygulamak büyük bir girişimdir. ERP uygulamalarının yaklaşık %90’ı geç veya bütçenin üzerindedir (Martin, 1998) ve ERP sistemlerinin uygulanmasının başarı oranı sadece yaklaşık %33’tür.

Son birkaç yılda, ERP uygulama konuları hakkında sınırlı araştırma yapılmıştır: esas olarak, bireysel organizasyonlardaki vaka çalışmaları rapor edilmiştir. Bu tür ERP vaka çalışmalarıyla ilgili önemli bir sorun, literatürde çok az uygulama başarısızlığının kaydedilmiş olması ve bu nedenle uygulamaların başarısız olmasının nedenlerinin uygulayıcılar ve araştırmacılar tarafından bilinmemesidir.

Bu, ERP sistemlerinin uygulamasını etkileyen kritik faktörleri keşfetmek için deneysel çalışmalar yürütmeye yönelik bir motivasyondur. ERP literatürünün yakın tarihli bir özeti, ERP uygulamasında kritik başarı faktörlerinin (CSF’ler) araştırılmasının nadir ve parçalı olduğunu belirtti.

Yöneticilerin bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesinde temel olarak BOS’ları belirleme fikri Rockart (1979) tarafından popüler hale getirildi. CSF’ler, herhangi bir organizasyonun başarısı için kritik olan faktörlerdir, şu anlamda, faktörlerle ilişkili hedeflere ulaşılmazsa, organizasyon belki de felaketle başarısız olacaktır.

ERP proje uygulaması bağlamında, CSF’ler, bir projenin başarı şansının çok az olduğu temel bileşenleri temsil eder. Bu çalışma, Venezuela’da ERP sistemlerinin uygulanmasına yönelik CSF’leri incelemektedir.

ERP sistemlerinin uygulanmasında kilit rollere sahip olduğu belirlenen yedi şirketten yöneticilere, Venezuela’da ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına öncülük etmede hangi CSF’lerin kritik olduğunu ampirik olarak değerlendirmek için anket yapıldı. Bu makale dört bölüm halinde düzenlenmiştir. İlk olarak, ERP ile ilgili literatür gözden geçirilir.

Bir sonraki bölümde araştırma metodolojisi tanıtılmakta ve ardından sonuçların sunumu yapılmaktadır. Makale, gelecekteki araştırma ve uygulamalar için sonuçlar ve çıkarımlarla sona ermektedir.

Bir ERP sistemini uygulamak kolay bir iş değildir. Bir ERP çözümünün potansiyel avantajlarından yararlanılacaksa, dikkatle yönetilmesi gereken dramatik değişikliklere neden olabilir. Bazı iyi belgelenmiş vakalarda, muhteşem sonuçlar elde edilmiştir.

Öte yandan, nispeten yüksek bir başarısızlık oranı var: ERP projelerinin dörtte üçünün ERP uygulayıcı firmalar tarafından başarısız olarak değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, arızalar çok daha az kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir.


Kurumsal Kaynak planlaması Nedir
Erp Nedir
kurumsal kaynak planlaması (erp) nedir
Kurumsal Kaynak Planlaması Ders Notları
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PDF
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI AÖF
Kurumsal kaynak PLANLAMA ve veri Analizi
Kurumsal kaynak planlama programları


Sonuç olarak, kaçınılması gereken tuzaklar daha az bilinir. V enezuelan şirketleri ERP sistemlerini kullanmaya yeni başlıyor. 1990’ların sonlarında ERP kavramlarını uygulamaya başladılar.

ERP’nin karmaşık ve entegre doğası ve içerdiği büyük yatırım nedeniyle, kuruluşların başkalarının deneyimlerini incelemesi ve uygulamalarından ve başarı faktörlerinden öğrenmesi zorunludur. Yerel şirketlerle ilgili CSF’lerin belirlenmesi, başarılı bir yerel uygulama şansını artırmanın bir yoludur.

Başarılı ERP uygulamalarında BOS’ları anlamak için bir literatür taraması yapılmıştır. İnceleme çok sayıda makaleyi kapsıyordu. Literatür, uygulama başarısı için gereken değişkenlere göre değişiklik gösterir, bu nedenle ERP uygulamasında başarının anahtarı olan faktörler konusunda genel bir fikir birliği yoktur.

Muhtemelen ERP uygulama başarısını açıklamada önemli olan faktörlerin bir kombinasyonudur. İncelemeden, ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için kritik olarak 20 faktör ortaya çıktı. Dikkatli analiz ve ilgili alt faktörlerin gruplandırılmasından sonra elde edildiler.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Uygun bir araştırma metodolojisinin seçimi, araştırmacıları araştırma hedeflerine en iyi nasıl ulaşacakları konusunda yönlendirmede kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada amaç, Venezuela’da ERP sistemlerini kullanan şirketlerin algılarını ve deneyimlerini keşfetmek ve bu bilgileri veri toplama temeli olarak kullanmaktır. Analiz, Venezüella şirketlerinde ERP sistemlerinin uygulanmasının CSF’lerinin tanımlanmasını sağladı.

Çalışmanın hedefleri, ERP sistemlerini başarıyla uygulayan kuruluşlardı. Anahtar bilgi yöntemi, seçilen sayıda katılımcıyla anket yaparak (veya görüşme yaparak) bir sosyal ortamda bilgi toplamak için kullanıldı. ERP satıcıları tarafından sağlanan listeden yedi firma belirlendi.

Her şirketin ERP uygulamasından sorumlu ERP proje yöneticileriyle iletişime geçtik. Anketleri bireysel süreçlerden sorumlu proje ekibi üyelerine ileten her firmanın ERP proje yöneticilerine yaklaşık 100 anket gönderildi. 69’u geçerli olmak üzere toplam 72 anket geri dönmüştür.

Anket iki ana bölümden oluşuyordu: şirket geçmişi ve CSF’ler. İlk bölüm, şirketin büyüklüğü, endüstri türü, şirketin yeri gibi özellikleri belirlemek için tasarlanmıştır.

İkinci kısım, literatür taramasından elde edilen ERP sistemlerinin uygulanmasının başarı faktörleri hakkında 20 ifadeden oluşuyordu. Ankette kullanılan dil İspanyolca idi. Çeviri kolaydı, çünkü Venezuelalılar birçok teknik ve yönetim kavramı ve özellikle bilgi sistemleri ve bilgisayar kavramları için orijinal İngilizce terimler kullandılar.

Katılımcılardan, 5 puanın “son derece kritik” ve 1 puanın “kritik değil” olduğu beş puanlık bir Likert ölçeği kullanarak her bir BOS’un önemini derecelendirmeleri istendi. Bu yöntem, bir derecelendirme yönteminin, onları sıralamak için aynı anda 20 CSF’yi dikkate alma sorununu ortadan kaldırması nedeniyle kullanılmıştır.

Toplanan veriler daha sonra SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Yanıtlara dayanarak, sırasıyla ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve veri geçerliliği için CSF’leri belirlemek için tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi (FA) ve güvenilirlik testleri yapıldı.

Sıralama

20 CSF’nin önem derecesi Tablo I’de listelenmiştir. Likert derecelendirme ölçeğinin bireysel ortalama değeri, diğer maddelere bakılmaksızın bir maddenin önemini ölçmek için popüler kullanım göstergesidir; bu nedenle, değer ne kadar yüksek olursa, faktör o kadar önemli olur. Çoğu madde 3.0 ölçeğinin (orta nokta) üzerinde derecelendirilir.

Azalan önem sırasına göre en önemli üç faktör, ortalama değeri 4,80-4,64 arasında değişen üst yönetim desteği, bir şampiyonun varlığı ve proje yönetimidir.

Literatürde tartışıldığı gibi, bunlar ERP uygulama yönetimi için kilit öğelerdir. Buna karşılık, yönlendirme komitesinin kullanımı, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve satıcının geliştirme araçlarının kullanımı, 2,95-2,06 arasında değişen bir ortalama değerle listedeki en düşük üç öğedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir