Nicel Veriler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Nicel Veriler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Kasım 2021 Nicel veri nedir edebiyat Nicel veri toplama Araçları Nicel veriler örnek Nitel ve nicel veri Nedir Nitel veri Nedir istatistik 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Nicel Veriler

Nicel veriler, bir sınavdaki çoktan seçmeli soruların yanıtları, bir sınıftaki bırakılanların sayısı ve bir teknoloji entegrasyonu projesi için evet oyu sayıları gibi sayısal derecelendirmelere uygun olan gözlemlerdir. Nitel veriler, sayısal biçimde de özetlenebilseler de, genellikle doğaları gereği anlatıdır. Nitel veriler genellikle bir olgunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için toplandığından, nitel verilerin sayısal derecelendirmelerle temsil edilmesi çoğu zaman istenmez.

Sayısal derecelendirmeler genellikle değerlendirmeyi ayrıntılı olarak açıklayan anlatı bilgileriyle değiştirilir veya bunlara eşlik edilir. Nicel ve nitel veriler hem biçimlendirici hem de özetleyici değerlendirme durumlarında kullanılır. Genel olarak konuşursak, nicel veriler daha büyük gruplardan bilgi toplamak için kullanılır ve nitel veriler daha küçük gruplardan daha derinlemesine bilgi toplamak için kullanılır.

Örneğin, bir konu uzmanı, paydaş veya kullanıcı ile bir eğitim yazılımı parçasının bire bir biçimlendirici değerlendirmesini gerçekleştirmenin amacı, sınırsız, ayrıntılı ve kapsamlı bilgi toplamaktır. Bu durumda, ihtiyaç duyulan geri bildirim türünü sağlamak için nitel bir yaklaşım daha uygun olacaktır.

Buna karşılık, ülke çapında otuz iki okul bölgesinde yaklaşık 5.000 öğrenci tarafından kullanılan bir eğitim yazılımı parçasının özetleyici bir değerlendirmesini yürütmenin amacı, aynı bilgiyi sınırlı sayıda önceden belirlenmiş kriter hakkında temsili, geçerli bir örneklemden toplamaksa. , o zaman nicel bir yaklaşım uygun olacaktır.

Değerlendirme, ölçümü içerir, ancak bunun ötesine geçer. Değerlendirme, değerlendirmeden veya bir şeye değer vermekten oluşur. Bir değerleme veya değerlemenin anlamlı olması için, değerlemenin sayısal bir derecelendirme belirleme veya raporlamanın ötesine geçmesi ve bu derecelendirmeye bir değer koyması gerekir. Bu süreç, uygun değerleme sistemini belirlemek için muhakeme ve mantık gerektirir. Ölçme değerlendirmeye yol açacaksa, değerlendirme veya değerleme kriterlerinin belirlenmesi, gerekli ilk adımdır.

Değerlendirme alanında, kriterler genellikle şu kategoriler kullanılarak sınıflandırılır: girdiler, faaliyetler, çıktılar ve sonuçlar. Program girdileri tipik olarak program için geçerli olan kaynakları ve kısıtlamaları içerir. Faaliyetler, programın sağlaması beklenen ürünleri ve/veya hizmetleri içerir.

Çıktılar, program katılımcılarına fiilen teslim edilen ürünler ve/veya hizmetlerdir. Ve program sonuçları, bir programın çabalarının sonuçlarıdır. Genel olarak, biçimlendirici değerlendirme girdileri, faaliyetleri ve çıktıları değerlendirmeyi içerirken, özetleyici değerlendirme çıktıları ve sonuçları değerlendirmeyi içerir, ancak özetleyici değerlendirmenin girdileri ve faaliyetleri de içermesi mümkündür.


Nicel veriler örnek
Nicel araştırma Nedir
Nitel ve nicel veri Nedir
Nicel ne Demek
Nicel veri nedir edebiyat
Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar
Nitel veri Nedir istatistik
Nicel veri toplama Araçları


Liyakat kriterleri belirlendikten sonra, iyi ve kötü, yüksek ve düşük, kabul edilebilir ve kabul edilemez vb. arasında ayrım yapmak gerekir. Örneğin, beş yıllık bir süre boyunca test puanlarında yüzde 5’lik bir iyileşme iyi mi? A okulu finansmanda yüzde 4’lük bir artış alır ve test puanlarını yüzde 2 artırırsa, bu, finansmanda yüzde 3’lük bir artış alan ve test puanlarını yüzde 1 artıran B okulundan daha mı iyi? Bir olayın, programın, ürünün, sürecin veya kişinin iyi veya daha iyi olduğu derece veya miktarın değerlendirilmesi, karşılaştırma ve değerlendirme için bir temel olarak kullanılabilir bir standart oluşturmayı gerektirir.

Değerlendirmeyi yargılamak için bu standartlar oluşturma süreci, değerlendiricilerin ve paydaşların işidir. Paydaşlar, program veya faaliyette kazanılmış çıkarları olan kurucu gruplardır. Bir ölçüm aracı, neyin iyi veya yeterince iyi olduğuna değer vermez ve ne yazık ki, ölçüm araçlarından elde edilen birçok sayısal derecelendirme genellikle yanlış kullanılır ve yanlış anlaşılır. Bunun bir örneği, üniversitede başarının bir göstergesi olarak standartlaştırılmış test puanlarının kullanılmasıdır. Değerlendirme, ölçüm sonuçlarına değer verme sürecidir.

Standartlar oluşturulduktan sonra, değerlendirme sürecindeki bir sonraki adım, değerlendirmeyi yürütmek için sistematik yöntemler oluşturmaktır. Bu, değerlendirme tasarımının belirlenmesini ve değerlendirme projesini yönetmek için bir planın oluşturulmasını içerir.

Değerlendirmeyi tasarlarken, değerlendirici, genellikle birbiriyle rekabet halinde olan aşağıdaki konuları dikkate almalıdır: (1) değerlendirmenin amacı (biçimlendirici veya özetleyici); (2) delil olarak kabul edilecekler; (3) programın ölçeği veya boyutu; (4) programın amacı; (5) bağlam veya kültür; ve (6) mevcut zaman, para ve uzmanlık. Aşağıdaki tasarımlar en yaygın olanlardır: döngüsel ve karşılaştırmalı, yalnızca son test ve ön test-son test.

Döngüsel tasarımlar, konu-uzman incelemesi, paydaş incelemesi, küçük ve büyük ölçekli pilot uygulamalar ve tipik kullanıcılarla saha denemelerini içerir. Döngüsel değerlendirmeler yoluyla toplanan veriler, biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme için kullanılabilir. Özetleyici değerlendirme için daha yaygın olarak kullanılan başka bir döngüsel tasarım türü, zaman serisi tasarımıdır. Bir zaman serisinde tasarım sonuçları önceden belirlenmiş birkaç aralıkta ölçülür.

Önceden belirlenmiş aralıklar, zaman içindeki belirli noktalardır (örneğin, bir programdan önce, hemen sonra, birkaç ay sonra ve birkaç yıl sonra). Hangi aralıkların bir değerlendirme için uygun olduğu programın amaçlarına ve değerlendirme sorularına bağlıdır. Döngüsel tasarımlar geniş zaman, para ve uzmanlık gerektirebilir, ancak program katılımcılarının sayısının fazla olmasını gerektirmez.

Özetleyici değerlendirme için yaygın olarak kullanılan karşılaştırmalı tasarımlar, gözlemlenen sonuçların programın bir sonucu olduğunu göstermek için kanıt gerektiğinde kullanılır. Karşılaştırmalı tasarımlar, sonuçların iki grup arasında farklı olup olmadığını anlamak için tedaviden alınan kriterleri geçerli bir kontrol grubundan alınan aynı kriterlerle karşılaştırır. Karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak için gereken zaman, para ve uzmanlık büyük ölçüde değişebilir. Karşılaştırmalı tasarımlar için daha fazla sayıda katılımcı gereklidir.

Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca son test tasarımları, kanıt olarak program sonrası ölçümlere dayanır. Bu tasarımın dezavantajı, gözlemleri programa atfetmenin neredeyse imkansız olmasıdır. Değerlendirmede herhangi bir değişiklik olmaması tamamen mümkündür. Yalnızca son test tasarımı kullanıldığında, tedavi ve kontrol gruplarının son testte farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bir karşılaştırma grubu kullanılabilir. Ancak, yalnızca son test karşılaştırma tasarımı, tedavi ve kontrol gruplarının programdan önce farklılık göstermediğini varsayar, bu da yanlış bir varsayım olabilir.

Ön test/son test tasarımları, değişikliği tespit etmek için tedavi öncesi ve tedavi sonrası önlemleri kullanarak daha güçlü kanıtlar sağlar. Gözlenen değişiklik genellikle program etkilerinin yeterli kanıtı olsa da, gözlenen etkilerin olgunlaşma, diğer koşullar ve aynı anda gerçekleşen başka bir program gibi diğer faktörlerden kaynaklanması mümkündür.

Öntest/sontest tasarımına dayalı kanıtlar yeterince kesin değilse, o zaman bir öntest/sontest karşılaştırma grubu tasarımı kullanmak gerekebilir. Ön test/son test karşılaştırma grubu tasarımı, programdan önce ve sonra her iki grup için bilgi toplar. Bu tasarım ile hem tedavi hem de kontrol grubu olgunlaşma, diğer koşullar vb. nedeniyle değişiklik yaşayacaktır.

Yalnızca son test tasarımları, ön test/son test tasarımlarından daha az zaman ve para gerektirir. Bir kontrol grubunun eklenmesi, mevcut katılımcı grubunun daha büyük olmasını gerektirecektir. Genel bir kural olarak, titizlik ihtiyacı arttıkça ve değerlendirme tasarımı daha karmaşık hale geldikçe, gereken kaynaklar da artar.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir