Organizasyonlarda İçerik Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Organizasyonlarda İçerik Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 İçerik yönetim sistemi Nedir İçerik yönetim sistemi örnekler İçerik yönetim sistemleri Nelerdir 0
Bilgisayar Öz-Yeterliği

Organizasyonlarda İçerik Yönetimi

İçerik yönetimi, “çeşitli türlerdeki içeriği toplamak, işlemek ve sunmak için birlikte kullanılan çeşitli araçlar ve yöntemler” olarak tanımlanabilir. İçerik yönetimi konusunda en az üç farklı yaklaşım tanımlanabilir: 1) Web içeriği yönetimi, 2) Doküman yönetimi ve 3) Yapılandırılmış dokümanların kullanımı önemlidir.

Web, kurumsal içeriğin bir kısmını yaymak için yaygın olarak kullanılan, ancak daha karmaşık bir platform haline geldi. Bu nedenle Web’de içerik oluşturmak, yayınlamak ve yönetmek için yeni yollar aranmıştır. Mevcut araştırma çabalarının çoğu, özellikle Web içeriği yönetimine yöneliktir.

Kullanılan temel yaklaşımlar ve kavramsal temel, elektronik yayıncılık ve veri tabanı odaklı yaklaşımlara kadar takip edilebilir. Yeni teknolojilerin ve sistem versiyonlarının sürekli olarak benimsenmesi ve teknolojiye dayalı geliştirme de Web içerik yönetimi yaklaşımının karakteristik özelliğidir.

İnsan kavrayışı için esnek bir şekilde yapılandırılmış, tanımlanabilir içerik birimleri olarak belgeler, geleneksel olarak kurumsal içerik için kaplar olarak kabul edilmiştir. Kuruluşlarda belge yönetimine ilişkin araştırmalar, belge standardizasyonundan, belge üstverisinden ve gereksinimlerin ortaya çıkarılmasından belge ve bilgi edinmeye kadar çok sayıda odak içermektedir.

Merdiven Basamağı yöntemi ve RASKE metodolojisi gibi yaklaşımlar ve yöntemler geliştirilmiştir. Mevcut belge yönetim sistemlerinin geniş seçimi, içerik yönetimine doğru gelişen sistemleri içerir.

Belge yönetim sistemlerinin temel özellikleri şunları kapsar:

• kütüphane hizmetleri ve sürüm yönetimi,
• kullanıcı rollerinin ve erişim haklarının yönetimi,
• belge yaşam döngüsü ve ilgili iş akışları için destek,
• belgeler hakkında bilgi olarak meta verilerin yönetimi ve
• çok sayıda aygıt ve baskı için çok kanallı yayıncılık.

Genişletilebilir İşaretleme Dili tarafından tanımlanan belgeler gibi yapılandırılmış belgelerde, içeriğin kendisi, mantıksal yapı ve içeriğe ilişkin görsel düzen birbirinden ayrılır ve işaretleme sınırlayıcıları kullanılarak hem insanlar hem de bilgisayar yazılımları için görünür hale getirilir.

Mantıksal içerik, adlandırılmış öğelerin ve ilişkili niteliklerin bir hiyerarşisi olarak tanımlanır. Bir Belge Türü Tanımlaması (DTD) veya bir XML şeması, biçimlendirme sözlüğünü ve bir XML belgeleri sınıfının yapısını tanımlamak için kullanılabilir. Yapılandırılmış belgeler üzerine yapılan araştırma, temel olarak belge dilbilgisi ve dönüşümleri, birleştirme ve şema tasarımına odaklanmıştır.

Kuruluşlarda XML standardizasyonu ve Kurumsal Uygulama Entegrasyonu da incelenmiştir. İçerik yönetimi için, yapılandırılmış belgeler, belgeler içindeki içeriklerin bölümleri olan mantıksal içerik birimlerine erişim ve içeriği düzen özelliklerinden ayırma araçları sağlar.


İçerik yönetim sistemi Nedir
Cms Nedir Nasıl kullanılır
Cms Nedir ne İşe Yarar
İçerik yönetim sistemleri Nelerdir
İçerik yönetim sistemi örnekleri
İçerik yönetim sistemleri ne amaçla kullanılır
Web tabanlı içerik yönetim sistemleri Nedir
İçerik Yönetimi Ders Notları


Kuruluşlarda içerik yönetimi konusundaki zorluklar, mevcut sınırlı kaynaklarla içerik yönetimi geliştirme için doğru odak, genişlik ve genişliği bulmayı içerir. Bir içerik yönetimi geliştirme projesi, bir kuruluşta kullanılan içeriğin büyük kısmını kapsayabilir, yalnızca belirli bir belge kümesine ve ilgili içeriğe veya çok kanallı yayıncılık gibi belirli bir sürece odaklanabilir.

Uygulamada, içerik yönetimi odaklarının bir dizi varyasyonu mevcuttur. Bir kuruluşun araştırma bulgularını ve teknolojilerini birleştirmesi ve içerik yönetimi için geliştirilen çeşitli yaklaşımların eksikliklerini gidermesi gerekebilir. Yaklaşımların sınırlamaları bu bölümün geri kalanında tartışılmaktadır.

Web içerik yönetimi yaklaşımı, çok kanallı ve Web içeriği yayıncılığına odaklanır. Bu yaklaşım olgunlaşmamış sistemlerden ve hızlı teknik evrimden muzdariptir ve bu da yaklaşımın kuruluşlar için benimsenmesini zahmetli hale getirir.

Sistemler ve teknolojilerdeki karmaşıklık, çok fazla kaynak tüketerek içerik yönetiminin sosyal yönlerinin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Yaklaşımın kavramsal temeli tutarsız ve olgunlaşmamış. Nesne, bileşen, içerik öğesi ve içerik birimi gibi farklı terimlerin tümü içeriğe atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Bir içerik yaşam döngüsünün aşamaları, bir organizasyondaki insanlar için yeni olan sayısız kavramla aşırı yüklenebilir. Örneğin McIntosh’a göre bir içerik yaşam döngüsü üç ana aşamadan oluşur; 1) içerik montajı, 2) içerik üretimi ve 3) içerik teslimi, Boiko ise içerik edinme, toplama ve metaatoryal işleme gibi kavramları kullanır. Kısa ve öz bir kavramsal temelin olmaması, gereksinimlerin ortaya çıkarılmasını engelleyebilir ve sistem analistleri ile bir kuruluştaki insanlar arasında iletişim kopukluklarına neden olabilir.

Belge yönetimi yaklaşımının ve içerik yönetimi sistemlerinin uygulanabilirliği, içeriğin yalnızca belge birimleri olarak yönetilmesine yönelik yönelimle sınırlandırılmıştır. Örneğin, uzun belgelere tam olarak göz atmak zordur, belge içeriğinin bölümlerinin diğer belgelerde yeniden kullanılması gerekebilir ve uzun belgelerin Web üzerinden teslimi için uygun değildir.

Bu faktörler, bir belgenin içeriğinden daha küçük içerik birimlerinin kullanımına yönelik bir eğilimle sonuçlanmıştır. Çağdaş belge yönetim sistemleri, kurumsal içeriğin karmaşık yaşam döngüleri için iş akışlarını özelleştirmek ve gelişmiş veya çoklu meta veri standartlarını dahil etmek için sınırlı yetenek içerir.

Belge yönetim yazılımı, bir organizasyonun Web sitesinin tasarımı ve yönetimi için sınırlı bir işleve sahip olabilir. Yukarıda belirtilen eksikliklere rağmen, doküman yönetimi yaklaşımı ve geliştirilen sistemler içerik yönetimi geliştirme için tutarlı bir temel sağlayabilir.

Yapılandırılmış belgelerin ve ilgili teknolojilerin kullanımının faydaları son zamanlarda hem belge yönetimi hem de Web içerik yönetimi yaklaşımları tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiştir. Yine de XML kullanımı birden çok zorluğu beraberinde getirir.

XML belgelerini dosya olarak veya veritabanları içinde yönetmek için sistemler ve araçlar olmasına rağmen, belge ve içerik yönetim sistemlerinde XML desteği düzeyi değişkendir ve çoğunlukla yaygın olarak kullanılan ofis yazılımlarında eksiktir. Ayrıca geliştiriciler, XML ve ilgili teknolojilerin gerçek hayattaki organizasyonlarda uyarlamaları ve uygulamaları hakkında araştırma bulguları ve pratik deneyim hakkında bilgi sahibi değiller çünkü bunlar henüz nadiren rapor ediliyor.

KURULUŞLARDA İÇERİK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN UNSUR VE KAVRAMLAR

Organizasyonlarda içerik yönetimi, organizasyonel çalışma ile derinden iç içedir. Bu nedenle içerik yönetiminin geliştirilmesi, içeriğin kullanıldığı ve üretildiği organizasyonel çalışmanın yönlerini içermelidir.

Bir organizasyonun hem teknolojik hem de sosyal sistemini içeren içerik yönetimi için, içerik yönetiminin her iki açıdan da analiz edilip değerlendirilmesine olanak tanıyan bir çerçeve öneriyoruz. Çerçeve, Leavitt’in (1965) örgütsel değişimi analiz etmeye yönelik ufuk açıcı çerçevesinden ve çağdaş araştırma ve ampirik çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Çerçeveyi gösterirken, bölümün geri kalanı çerçevenin bileşenlerini ve içerik yönetimi geliştirme ile ilgili kavramları tartışıyor.

Şekilde, sosyal sistem, insanların organizasyon üzerindeki süreçlerinden ve rollerinden oluşmaktadır. İçerik, sosyal sistem ile teknolojik sistem arasında konumlandırılır, ikincisi teknolojiler ve kullanılan yazılımlardan oluşur. İçerik, yani içerik birimleri ve meta veriler, organizasyonun teknik sisteminde mevcut olan teknoloji ile sosyal sistemin işleyişine bağlı olmalıdır.

Çerçevenin bileşenleri birbiriyle ilişkilidir. Bir bileşende bir değişiklik uygulandığında, çerçevenin diğer tüm bileşenlerini etkileyecektir. Örneğin, teknoloji tarafında bir Web içerik yönetim sisteminin benimsenmesi, yayın süreçlerini, kişilerin rollerini ve kullanılan içerik birimlerini etkileyecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir