STRATEJİ FORMÜLASYONU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

STRATEJİ FORMÜLASYONU – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Ağustos 2022 İşletmede strateji nedir Stratejik Ne Demek Stratejik PLANLAMA Nedir? 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

BT Destekleyici Strateji Formülasyonu

Bu genel bakış, strateji oluşturma perspektifinden rekabetçi istihbarat için bilgi ve iletişim teknolojisine (BİT) yaklaşır. Strateji formülasyonu için ilgili bilgiyi üreten bilgi süreçlerini desteklemek için bir ICT mimarisi sağlar.

Bu mimarinin neye benzediğini belirlemek için önce strateji oluşturma sürecini inceler ve strateji oluşturma sürecinde gerekli olan bilgiyi belirleriz. Bu amaçla Beer’in uygulanabilir sistem modelini (VSM) kullanıyoruz.

İkinci olarak, strateji oluşturma süreciyle ilgili istihbaratın üretildiği ve işlendiği bilgi süreçlerini modelliyoruz. Bu iki unsur göz önüne alındığında, stratejik süreç için ihtiyaç duyulan bilgiyi üreten bilgi süreçlerini destekleyen bir BİT mimarisini tanımlıyoruz.

STRATEJİ FORMÜLASYONU ve UYGULANABİLİR BİR SİSTEM PERSPEKTİFİ

Strateji formülasyonu, kuruluşun çevresine uyumunu güvence altına alan hedef ve planlar geliştirmeyi ve seçmeyi amaçlar. Bu hedefler ve planlar, kuruluşun çevresiyle istikrarlı bir ilişki kurduklarını varsaydığı belirli ürün-pazar-teknoloji kombinasyonlarına (PMC’ler) atıfta bulunabilir.

Strateji oluşturma sürecinin bu tür hedefler ve planlar üretmesi, bunların uygunluğu üzerinde düşünmesi ve kuruluşun davranışına rehberlik edecek belirli hedef ve planları seçmesi gerekir. Bu sürekli bir süreçtir. Hedefler ve planlar, uyum sağlamak ve hayatta kalmak için neyin işe yarayacağına dair hipotezler olarak görülebilir. Bu nedenle sürekli izlenmeli ve gerekirse revize edilmelidir. Kısacası, strateji formülasyonu, kurumsal canlılığın sürdürülmesine sürekli bir katkıdır.

Birçok yazar strateji oluşturma süreciyle ilgilense de, biz bu süreci daha yakından tanımlamak için Beer’in uygulanabilir sistem modelini seçiyoruz. VSM’yi seçiyoruz çünkü Beer, bir kuruluşun stratejisinin uygulanabilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve uyarlanması için gereken işlevleri açıkça ortaya koyuyor.

Bu işlevlerin neleri kapsadığını açıklamak için, bunları iki gruba ayırmakta fayda var: kuruluşun stratejisinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan işlevler ve uyarlanmasına katkıda bulunan işlevler. İlk grup, organizasyonun stratejisinin gerçekleştirilmesiyle ilgilenir. Üç fonksiyondan oluşur.

Fonksiyon 1, kuruluşun “varoluş nedeni”ni oluşturan birincil faaliyetlerini içerir. Fonksiyon 2 (koordinasyon), bu birincil faaliyetler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları koordine eder. Üçüncü fonksiyona kontrol fonksiyonu denir. Hedeflerini belirleyerek ve performanslarını kontrol ederek birincil faaliyetler arasında sinerji ve uyum sağlar.

Bu işlevleri göstermek için, çevresine eko-enerji ile hizmet veren bir şirket olan Energeco’yu düşünün. Energeco’nun 1. Fonksiyonu üç ana faaliyetten oluşur: güneş, gelgit ve rüzgar enerjisi sağlamak. Koordinasyon işlevine bir örnek vermek gerekirse, yüksek voltajlı enerji alanındaki uzmanların Energeco’nun iş birimleri arasında paylaşılan bir kaynak olduğunu varsayalım.

Ayrıca bu iş birimleri arasında koordinasyon olmadığını varsayalım. Bu durumda, Güneş Enerjisi iş birimindeki bir projeye yüksek voltaj uzmanlarının tahsisi, aynı uzmanların Rüzgar Enerjisi iş birimindeki bir projeye tahsisinin revizyonunu gerektirebilir.


Taktik nedir
Stratejik Ne Demek
İşletmede strateji nedir
Stratejik PLANLAMA Nedir
Stratejik yönetim Nedir
Strateji
Eğitimde strateji nedir
Strateji örnekleri


Bu karşılıklı bağımlılıkların koordinasyonunu destekleyen bir fonksiyon olmadan, Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi iş birimleri, bu uzmanların projelere tahsis edilmesi ve tahsisinin revize edilmesi arasında gidip gelen bir sürece karışabilir. Bu karşılıklı bağımlılıkları koordine etmek Fonksiyon 2’nin görevidir.

Kontrol fonksiyonunun görevi, uygulanabilir sistemin kimliğini ve misyonunu (Energeco için eko-enerji tedariki) birincil faaliyetler (bu örnekte, rüzgar, güneş ve gelgit enerjisi tedariki) için hedeflere dönüştürmek ve gerçekleştirilmesini kontrol etmektir. bu hedefler.

İkinci grup, organizasyonun stratejisinin uyarlanması ile ilgilenir. Kontrol (Fonksiyon 3), istihbarat (Fonksiyon 4) ve politikadan (Fonksiyon 5) oluşur. İstihbarat, kuruluşun ilgili ortamını tarar ve uyum için planlar oluşturur ve önerir.

Energeco örneğinde, üretim teknolojisindeki gelişmeler, biyokütleden maliyet etkin, büyük ölçekli eko-enerji üretimi olasılığını ortaya çıkarabilir. İstihbarat bu gelişmeleri almalı, değerlendirmeli ve ilgiliyse yenilik tekliflerine çevirmelidir.

Birincil faaliyetlerin değişim potansiyelleri hakkındaki bilgisi nedeniyle, kontrol (İşlev 3) istihbarat tarafından önerilen planların fizibilitesini gözden geçirir. Örneğin, istihbarat tarafından önerilen planlara, birincil faaliyetlerin performansı için risk oluşturan bir değişiklik gerektirdiği için itiraz edebilir.

İstihbarat ve kontrol arasındaki uyum önerilerinin uygunluğu ve uygulanabilirliği hakkındaki tartışma, uyum için kesinleşmiş planlar üretmelidir. İstihbarat ve kontrol arasındaki tartışmayı dengelemek ve nihai teklifi kuruluşun stratejisinde pekiştirmek politika işlevinin görevidir.

Örneğin, biyokütleden büyük ölçekli eko-enerji üretiminin benimsenmesinin fizibilitesi hakkında istihbarat ve kontrol arasındaki tartışmada, politika işlevi, kontrol ve istihbaratın tartışmada eşit olarak temsil edilmesini sağlamalıdır.

Politika işlevi, biyokütleden enerji üretimini tercih ederek, Energeco için yeni bir hedef olarak biyokütleden eko-enerji üretmeyi pekiştiriyor. VSM işlevleri ve faaliyetleri açısından strateji oluşturma sürecini göstermektedir.

Strateji oluşturma sürecine katkıda bulunmak için kontrol, istihbarat ve politika belirli alanlar hakkında bilgi gerektirir. Tablo 1, strateji oluşturma sürecine katkıda bulunmak için her bir işlevin gerektirdiği bilgilere genel bir bakış sağlar.

Strateji formüle etme sürecinde yer alan işlevlere, bunların ilişkilerine ve bu işlevlerin strateji oluşturma sürecine katkıda bulunmak için ihtiyaç duyduğu bilgiye genel bakış göz önüne alındığında, artık bunu üretmek için gereken bilgi süreçlerine bakmak mümkündür. 

STRATEJİ FORMÜLASYONUNA KATKI SAĞLAYAN BİLGİ SÜREÇLERİ

Bu bölümün sorusu, strateji oluşturma sürecinin gerçekleşebilmesi için bilgi alanlarındaki bilginin hangi süreçler aracılığıyla üretilmesi ve işlenmesi gerektiğidir. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle bu bilgi süreçlerinin ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ardından, strateji oluşturma sürecine katkıda bulunmak için bu süreçleri kontrol, istihbarat ve politikanın gerektirdiği bilgiyle ilişkilendirmemiz gerekir.

Bilgi üretmek ve işlemek için dört ilgili süreci ayırt ediyoruz: üretme (G), paylaşma (S), alıkoyma (R) ve bilgiyi uygulama (A).

Bu dört bilgi süreci artık VSM’ye göre formüle edildiği gibi strateji oluşturma süreciyle ilişkilendirilebilir. VSM’ye göre istihbarat, kontrol ve politika işlevleri strateji formülasyonuna katkıda bulunur.

Bu katkı, strateji formülasyonunun dört temel ürününe ulaşmak için bilgi alanlarında bilginin uygulanmasını içerir: yenilik önerileri, bunların gözden geçirilmesi, nihai yenilik planları ve bunların konsolidasyonu.

Her fonksiyon tarafından uygulanan bilgi, ya o fonksiyon tarafından ya da VSM’nin diğer fonksiyonlarından biri tarafından üretilir. İkinci durumda, bilgi işlevler arasında paylaşılmalıdır. Bilgiyi uygulamak, üretmek ve paylaşmak, bilginin saklanmasını veya depolanmasını gerektirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir