Üretim Bağlamlarında BT Verimliliği Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Üretim Bağlamlarında BT Verimliliği Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Ağustos 2022 Ankara Teknoloji Fuarı Teknoloji ve verimlilik verimlilik ve teknoloji fuarı 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

Üretim Bağlamlarında BT Verimliliği Etkileri

Bilgi teknolojisinin (BT) firma performansına katkıda bulunup bulunmadığı ve nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin temel sorular farklı şekillerde yanıtlanmıştır. BT değeri araştırma bulguları, bazı çalışmaların olumsuz performans etkileri bulması, bazıları ise genel bir etki bulamaması ile belirsizdir.

Bu bulguları uzlaştırmak için, birkaç çalışma, firma ve/veya çevresiyle ilişkili bağlamsal faktörlerin BT’nin performans etkilerine aracılık ettiğini öne sürüyor. Brynjolfsson ve Hitt, “sağlam etkilerin” BT’ye atfedilen üretkenlik faydalarının kabaca yarısını oluşturduğunu buldu. Firma yetenekleri, BT’ye yapılan yatırımlardan yararlanır.

Bu proje, iş karmaşıklığının, tedarik zinciri koordinasyon stratejisinin ve üretim BT altyapısının envanter üretkenliğini etkilemek için nasıl etkileşime girdiğini araştırıyor. Araştırma modeli, teorik yapıların dikdörtgenlerle ve bunlar arasındaki önerilen ilişkilerin sayılarla temsil edildiği Şekil 1’de temsil edilmektedir.

İş karmaşıklığı, bir firmanın ürün pazarının değişkenliği ve çeşitliliği nedeniyle tedarikçi ve müşteriye yönelik süreçleriyle ilişkili koordinasyon zorluğunun derecesini tanımlar. Bu, belirsizliğin kusurlu öngörüden ve birden çok değişken içeren sorunları çözmedeki zorluktan kaynaklandığı işlem maliyeti perspektifini yansıtır.

Küresel rekabet, firmaları ürün sunumlarını az deneyime sahip oldukları pazarlara doğru çeşitlendirmeye ve aynı zamanda maliyet, kalite, güvenilirlik ve yanıt verme konusunda rekabet etmeye zorladığı için, iş karmaşıklığı çok önemli bir husus haline geldi. Alışılmadık ürün pazarlarında ürün çoğalması ve artan müşteri beklentileri ile başa çıkmak için mücadele ederken, tüm boyutlarda performansı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar.

Üretim BT altyapısı, üretim planlama ve kontrol (MPC) işlevleri için BT dağıtımının kapsamını tanımlar. “Malzeme akışını verimli bir şekilde yönetmek için bilgiler, tedarikçilerinkilerle iç faaliyetleri koordine etmek ve müşterilerle Pazar gereksinimleri”. İş karmaşıklığının envanter devir hızı üzerindeki etkisine aracılık ettiği varsayılmaktadır.

Şirketler kendi kurumsal sınırları içinde marjları genişletmek ve operasyonel mükemmelliği geliştirmek için mücadele ederken, çabaları genellikle azalan marjinal getiriler sağlar. Buna göre, organizasyonlar tedarik zincirinde organizasyonel sınırları aşan performans optimizasyonuna odaklanmaya başladılar.

BT, bir firmanın sınırları içinde ve ötesinde dağıtılmış faaliyetleri koordine ederek temel operasyonları ve süreçleri düzene sokmak ve entegre etmek için fırsatlar sunar. Sonuç olarak, tedarik zincirindeki firmalar ürün tasarımlarını, talep tahminlerini ve üretimi kendi aralarında koordine ettikçe, çizelgeler daha istikrarlı hale gelir ve koordinasyon daha basit hale gelir.

Çizelge kararlılığı, tedarik zinciri boyunca envanter tamponlarını ve bunlara eşlik eden fiziksel maliyetleri azaltarak çıktı verimliliğini artırır. Bu, envantere yatırılan sermayenin diğer farklılaştırıcı fırsatlar için kullanılabilir hale gelmesiyle rekabet avantajı sağlar.


Teknoloji ve verimlilik
Ankara Teknoloji Fuarı
verimlilik ve teknoloji fuarı
Teknoloji ve verimlilik Fuarı 2022
Ankara Teknoloji Fuarı 2022
3. verimlilik ve teknoloji fuarı
Savunma hattı verimlilik ve Teknoloji Fuarı
ATO Fuar 2022


Piyasa aracılık maliyetleri de azalır. Bunlar, satış kaybıyla ilişkili maliyetleri ve stokların bitmesi nedeniyle müşteri memnuniyetsizliğinin yanı sıra satılmayan mallardaki ürün indirimleri nedeniyle daha düşük karları içerir. Uçucu endüstrilerde bu maliyetler üretim maliyetini aşabilir.

Brynjolfsson ve Yang, iş süreci ayarlamaları, eğitim ve organizasyonlar arası ilişkiler gibi tamamlayıcı maddi olmayan varlıklara yatırım yapan firmaların yatırımlarından dört kat daha fazla getiri elde ettiğini buldu.

Firmalar, organizasyonlar arası ilişkileri geliştirmek ve pazarlama, planlama ve üretim kararlarını koordine etmek ve entegre etmek için BT’den yararlandıkları ölçüde, envanter üretkenlikleri ve diğer performans ölçütleri iyileştirilmelidir.

Tedarik zinciri koordinasyon stratejisi, firmanın, firma sınırları ötesinde süreç koordinasyonuna yaklaşımını tanımlar. Amaç, tüm tedarik zinciri boyunca performansı artırmaktır.

Verimliliğin sadece bireysel fonksiyon veya firmada değil, tüm iş ağı genelinde en üst düzeye çıkarılması için firmanın faaliyetlerini daha geniş iş ağındaki faaliyetlerle ne ölçüde bütünleştirdiğini ölçer. Bu yapı, bir uçta işlem, diğer uçta ortaklık ile sabitlenmiş bir süreklilik üzerinde ölçülür.

Envanter verimliliği, yıllık satış geliri/ortalama toplam envanter değeri olarak hesaplanan bağımlı değişkendir. Bu, Brynjolfsson ve Yang’ın verimlilik hesaplamasıyla tutarlıdır ve bir firmanın tedarik zincirinin fiziksel verimliliğinin yararlı bir ölçüsü olarak kabul edilir.

Bu kilit önlem, malların fiziksel hareketini ve bu sürecin verimliliğini ele alır. Envanter üretkenliği, firmaların piyasa bağlamına yanıt vermedeki etkinliğini de yansıtır. İster yanıt verme becerisi, ister düşük maliyetli stratejiler veya her ikisi de pazar tarafından dikte edilsin, yıllık satış geliri, pazar taleplerini karşılamadaki başarıyı yansıtır.

Üretim, nakliye ve envanter ile ilişkili fiziksel maliyetlerin ve stoksuz kalma ve indirimlerle ilişkili piyasa aracılık maliyetlerinin azaltılması stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. BT’nin talebi doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanılabileceği ölçüde; verimli bir şekilde planlamak, programlamak ve üretimi gerçekleştirmek; ve tedarik zincirindeki envanteri satın alıp yönetirse, geliştirilmiş performansı destekleyebilir.

TEDARİK ZİNCİRİ KOORDİNASYON STRATEJİSİNİN ARACILIK ETKİLERİ VE ÜRETİMİ

Araştırma sorumuz şu soruyu soruyor: “İmalat BT altyapısı ve tedarik zinciri koordinasyon stratejisi, iş karmaşıklığı ve envanter verimliliği arasındaki ilişkiye nasıl aracılık ediyor?”

Önceki ampirik çalışmalar genellikle genel BT dolar yatırımlarını ve bunların üretkenlik, karlılık veya firma değerlemesi ile ilişkilerini ölçmeye çalışmıştır. Bunlar, çeşitli sektörlerden çoklu uygulamalarla ilgili toplu verilere dayanmaktadır.

Üretim BT altyapısı ve bunun envanter devir hızı üzerindeki etkisi araştırmasında hem karmaşıklığı hem de tedarik zinciri koordinasyon stratejisini içeren hiçbirinin farkında değiliz.

Birkaç teorik çalışma, bu değişkenlerin uyumunun firma performansı için önemli olduğunu öne sürdü. İlişkilerin çok azı ampirik olarak test edilmiştir. Ayrıca, çalışmamız kafa karıştırıcı faktörleri kontrol ettiğinden ve kısmi en küçük kareler (PLS) analiz yöntemimiz birinci nesil çok değişkenli yöntemlerden daha kesin olduğundan, önceki çalışmaların yapmadığı yerlerde bu aracılık etkilerini ayırt edebiliyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir