Stratejik BT Yatırım Kararları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Stratejik BT Yatırım Kararları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Eylül 2022 Btk Duyurular BTK IMEI SORGULAMA Btk Kurul Kararları 0
Yapay Veri Kümesi

Stratejik BT Yatırım Kararlarını Yönetme

BT, kurumsal performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, ancak aynı zamanda değişimin önemli bir engelleyicisi olabilir ve çoğu zaman hayal kırıklığına uğratan, kaynağa aç bir yatırım olabilir. Kuruluşlar, BT projelerinin başarısını en iyi karar aşamasında, zayıf olanları reddederek ve faydalı olanları kabul ederek etkileyebilir. Ancak, BT karar süreçleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Araştırma, stratejik BT yatırım kararlarının (SITID’ler) etkin bir şekilde yönetilmesinin önemini göstermektedir. SITID’ler, kuruluşun yatırım yapmak isteyebileceği tüm yönleri kapsayan daha geniş kurumsal stratejik yatırım kararlarının (SID’ler) bir parçasını oluşturur.

SID’ler daha sonra sonucu etkileyebilecek farklı derecelerde BT yoğunluğuna sahip olacaktır. BT yatırım yoğunluğu, bir yatırım kararında BT’nin bulunma derecesidir. Burada BT yatırım yoğunluğu, BT harcamalarının toplam yatırıma oranı olarak tanımlanmaktadır. BT yatırım yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, tüm yatırım için BT o kadar önemlidir.

Örneğin, BT yatırım yoğunluğunun SID etkinliği ile negatif olarak ilişkili olduğunu bulun. BT yoğunluğu kavramı, bilgi yoğunluğu kavramına benzer ancak ondan biraz farklıdır. Bilgi yoğunluğu, bir işletmenin ürün veya hizmetinde bilginin bulunma derecesi olarak tanımlanabilir.

Yönetim, farklı türde kararlar almak için farklı süreçler kullanabilir. Karar süreci ile sonuç arasındaki bağlantı o kadar yakın ki “sürecin kendisi bir sonuçtur”. Bu, BT yatırım yoğunluğu ile SID etkinliği arasındaki bağlantının doğrudan olmadığı, ancak BT yatırım yoğunluğunun etkisinin karar süreci yoluyla olabileceği anlamına gelebilir. 

Projelerdeki farklı BT yoğunluğu, farklı karar süreçlerine yol açarak farklı sonuçlara yol açıyorsa, SITID’leri değerlendirirken ve yönetirken bunda hangi faktörlerin etkili olduğunu bilmek önemlidir. Bu bölüm, BT yatırım yoğunluğu-SID etkililik ilişkisini keşfetmek için bütünleştirici bir çerçeve sunar.

Kararları incelemek, tüm kararların bağlam içinde incelenmesi gerektiğinden süreç, içerik ve bağlamı bütünleştiren “bağlamsalcılığı” içerir. İçerik, SID’lerin doğasını ve kapsamını keşfederek kararın kendisine atıfta bulunur.

Yöneticiler karar için kaynak tahsis ederken süreç, eylemlere, tepkilere ve etkileşimlere atıfta bulunur. Bağlam, ekonomik, politik ve sosyal eylemlerin dış bağlamını içerirken, iç bağlam süregelen strateji, yapı, kültür, yönetim ve politik süreçleri içerir.

BT yatırım yoğunluğu-SID etkinliği bağlantısında süreç, içerik ve bağlamın rolleri belirsizdir. Belirsiz olmakla birlikte, değişkenler arasındaki bağlantıların doğrudan olmaması muhtemeldir; daha ziyade diğer değişkenler veya süreçler tarafından aracılık edilir veya yönetilir. Moderatörler ve arabulucular üçüncü değişkenlerin işlevleridir.

Bir moderatör, “verilen bağımlı değişkenlere göre maksimum etkililik alanlarını oluşturan bir odak bağımsız değişkeni alt gruplara ayırır”, bir arabulucu işlevi ise “odak bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileyebileceği üretici mekanizmayı temsil eder. 

Sambamurthy, dijital seçenekler aracılığıyla çevikliği yeniden şekillendirme konusundaki çalışmalarında moderatör konseptini kullanıyor. Örneğin, BT yetkinliğini firmaların rekabetçi eylemlerinin bir öncülü olarak görürler, ancak ilişkiye dinamik yetenekler aracılık eder.

Sambamurthy teorik olarak BT yatırımlarının ve yeteneklerinin kurumsal yetenekler çevikliği, dijital seçenekler ve girişimci uyanıklık yoluyla ve yetenek geliştirme, girişimci eylem ve birlikte evrimsel adaptasyonu içeren stratejik süreçler yoluyla firma performansını etkilediğini göstermektedir.


Btk Kurul Kararları
BTK
Btk Duyurular
BTK sorgulama
BTK IMEI SORGULAMA
BTK numarası
Btk IP sorgulama
BTK Kanunu


Bunun kurumsal düzeyde, iş birimleri ve süreçler için geçerli olduğunu iddia ediyorlar. Sonunda teorik gelişmelerini doğrulayabilecek ampirik araştırmalar için çağrıda bulunuyorlar. Bu bölüm, projede veya karar düzeyinde BT’ye odaklandığından ve model geliştirmeyi destekleyen verilere dayandığından biraz farklı bir yol izler.

Burada öneri, BT yatırım yoğunluğunun SID etkinliği üzerindeki etkisinin karar süreçleri yoluyla olduğudur. Buna göre, karar süreci yapılarının aracılık etkisi olmalıdır. Projelerde daha fazla BT yoğunluğu, diğer şeylerin yanı sıra, SID etkinliğini etkileyen daha teknik odaklı bir projeye yol açar.

Karar içeriği, BT katılımı-SID etkinliği bağlantısı üzerinde aracılık etkisine sahiptir. Yatırım bağlamı sonucu etkiler. Bu nedenle, bağlam yapıları SID etkinliğini etkileyen kovaryanslar olarak hareket etmelidir.

Karar bağlamı, içeriği ve süreci, bazıları BT yatırım yoğunluğuyla ilgisi olmayan birçok bireysel yapıyı içerecektir. Burada ilgilenilen yapıları seçmek için iki kriter kullanılabilir. İlk olarak, karar yapısının BT yatırım yoğunluğuna göre değişmesi beklenir. İkincisi, karar düzeyinde etkilemesi gerekir.

BT yatırım yoğunluğunun çeşitli yapılar üzerindeki olumsuz etkisi varsayımı, yüksek BT ​​yatırım yoğunluğuna sahip projelerin düşük BT içeriğine sahip projelerden daha zorlu olduğunu göstermektedir. Etkinlik, proje başarısı, doğru seçim, beklenmeyen olumsuz sonuçlar, öğrenme ve tatmin edici süreç ile ölçülen planlanan hedef, sonuçlar ve politika hedefleri ile fiili performansı karşılaştırır.

Karar Bağlamı

Herhangi bir yatırımın bağlamı, firmanın finansal sağlığından, pazar konumundan, endüstri baskılarından, kültüründen ve iş stratejisinden etkilenir. SID’ler genellikle organizasyon ve çevrede büyük değişiklikler içerir. Bu, yenilikçi bir risk tutumuna sahip yöneticilere uygundur.

Tarz açısından bakıldığında, karar kalitesi liderin kullanabileceği kaynaklara bağlıdır. Konsensüs odaklı yönetim, direktif yönetiminden daha fazla bilgi edinebilir ve daha etkili kararlara yol açar. Yönetimin riske karşı tutumu ve karar tarzının SID etkinliği ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir, çünkü diğer faktörler organizasyonel düzeyde etki etmektedir.

Karar Süreci

Stratejik karar süreçleri, kapsamlılık, rasyonel aktivite, katılım, süre ve çatışmaları içerir. Kapsamlılık rasyonaliteyi ölçer ve örgütün stratejik kararlar alırken ve bütünleştirirken ne kadar kapsamlı olmaya çalıştığıdır.

Buna resmi toplantılar, birincil sorumluluğun atanması, bilgi arama ve analitik faaliyetler, dış kaynakların sistematik kullanımı, paydaş katılımı, danışmanların kullanımı, tarihsel verilerin gözden geçirilmesi, işlevsel uzmanlık ve gayri resmi etkileşim dahildir.

“Politika”yı, bir karar süreci yoluyla sonuca etki etme derecesi olarak tanımlayın. Stratejik karar verme, alternatifleri açıklama ve tüm katılımcıların uygun olarak algıladığı hazır kriterler temelinde seçim yapma meselesi değildir. Etkileşim ve katılımın BT yatırım yoğunluğu ile ilgili olması beklenebilir.

Etkileşimler insanlar arasındaki temaslardır. Daha yüksek BT ​​yoğunluğu, etkileşimi ve SID etkinliğini azaltır. Karar vericilerin BT bilgisi, deneyimi ve eğitimi, BT’ye karşı yabancılaşmış tutumlarla ilişkilidir. Daha yüksek BT ​​yatırım yoğunluğu, daha teknik odaklı projelere yol açar. BT bilgisi olmadan yöneticiler projeyi bilgili bir şekilde tartışamazlar.

Bu nedenle, etkileşimi ve karar kalitesi üzerindeki etkileri azaltır. Bu makale, daha yüksek BT ​​yoğunluğunun katılımı azalttığını ve SID etkinliğini azalttığını öne sürüyor. Daha az katılım, daha az toplu bilgiye ve azaltılmış karar etkinliğine yol açar.

Bu, BT yatırım yoğunluğunun etkileşimi azalttığını ve karar etkinliğini olumsuz etkilediğini ve BT yatırım yoğunluğunun katılımı azalttığını ve karar etkinliğini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir