Araştırmanın Sınırlılığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Araştırmanın Sınırlılığı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

1 Şubat 2022 Araştırmanın kapsamı ne demek Araştırmanın sınırlılıkları örnek Bilimsel araştırmada sayıltı örnekleri Nitel araştırma problem cümlesi örnekleri 0
E-Ticaret Vergilendirme Sorunları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Verilerin İncelenmesi

Joreskog’a göre, 7 kategorili Likert ölçeğindeki gözlemler, bir dizi sıralı kategoriye verilen yanıtları temsil eder. Bu çalışma, verileri LISREL ile incelemek için Joreskog’un önerisini takip etti.

Cihaz doğrulama

Ölçüm modeli üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçüm modelinin uyumu farklı indekslerle tahmin edilmiştir. Uyum iyiliği (GFI) ve ayarlanmış uyum iyiliği (AGFI) her ikisi de 1.00 idi. Normalleştirilmiş uyum indeksinin (NFI) değerleri 0.97 idi.

Normalleştirilmemiş uyum indeksi (NNFI) ve karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değerleri sırasıyla 0.98 ve 0.99 idi ve bu da iyi model uyumunu gösterdi. Ortalama kare kök (RMSR) ve ortalama karekök yaklaşıklık hatası (RMSEA) için gözlemlenen değerler sırasıyla 0.074 ve 0.057 idi; bunlar, uyum iyiliği için RMSR için 0.10 ve RMSEA için 0.08 olan önerilen eşik değerleri içindeydi.

Sözleşmelerin ve maddelerin psikometrik özellikleri özetlenmiştir. Aracın yakınsak geçerliliği, bileşik güvenilirlik ve çıkarılan ortalama varyans ile değerlendirilmiştir. Her yapı için bileşik güvenilirlik tahmini, 0.83 ile 1.00 arasında değişmekte olup, kabul edilebilir bir güvenilirlik düzeyi önermektedir.

0,66 ile 1,00 arasında değişen ortalama varyans (AVE) önerilen 0,50 seviyesinin üzerindeydi. Fomell’e göre 0.70’in üzerindeki faktör yükleri yakınsak geçerlilik için mükemmel kabul edilebilir. Tüm faktör yükleri 0.70’den büyüktü. Hair ve arkadaşlarının kılavuzuna göre, tüm kareli çoklu korelasyonlar yakınsak geçerlilik için 0.40 eşiğinin üzerinde olmalıdır.

Tek tek maddelerin karesi alınmış çoklu korelasyonları yüksekti ve 0,52 ile 1,00 arasında değişiyordu. Tablo 4’te, her yapı için çıkarılan ortalama varyans, onunla diğer tüm yapılar arasındaki kare korelasyonlardan daha büyüktü. İyi bir ayırt edici geçerlilik gösterdi.

Ampirik Sonuçlar

Joreskog’a göre, değişkenler arasındaki ilişkilerin katsayılarını tahmin etmek için sağlam köşegen ağırlıklı en küçük kareler (DWLS) tahmin yöntemi önerilmiştir. Varsayılan tüm yollar anlamlıydı. Özetle, önerilen model, kullanıcıların sürekli kullanımındaki varyansın %37’sini, kullanıcı memnuniyetindeki varyansın %54’ünü, algılanan kullanışlılıktaki varyansın %24’ünü ve algılanan kullanım kolaylığındaki varyansın %47’sini açıklamıştır.

Model, farklı insan grupları için karşılaştırıldı. Erkek ve kadın katılımcılar arasında, yöneticiler ve yönetici olmayanlar arasında ve bilgisayar kullanımında 10 yıldan az deneyime sahip katılımcılar arasında bilgisayar kullanımında 10 yıl veya daha fazla deneyime sahip katılımcılarla karşılaştırıldığında değişmezlik olduğu bulundu. Ancak model 36 yaş ve üstü ile 36 yaş altı ve üniversite mezunu ve üniversite mezunu olmayan gruplar arasında farklılık göstermiştir.


Araştırmanın sınırlılıkları örnek
Araştırmanın kapsamı ne demek
Sayıltı örnekleri
Bilimsel araştırmada sayıltı örnekleri
Alt amaç örnekleri
Araştırmanın varsayımları örnek
Nitel araştırma problem cümlesi örnekleri
Sınırlılıklar nedir


Tartışma

İşletme ve yönetim e-öğrenme kursunun sürekli kullanımını etkileyen iki ana faktör, kullanıcı memnuniyeti ve algılanan kullanışlılık önemli bulunmuştur. Bu nedenle, e-öğrenme kursunun geliştiricisi, kullanıcıların çözümden ve kurstaki ilgili ve faydalı bilgilerden memnun olduklarından emin olmalıdır.

Kullanıcı memnuniyeti, sistemin algılanan kullanım kolaylığı, bilgi kalitesi ve sistem kalitesi ile pozitif, hizmet kalitesi ve algılanan fayda ile negatif ilişkilidir. Katılımcının firmalardan daha fazla teknik servise ihtiyacı varsa, e-öğrenme kursunu kullanma memnuniyetini azaltacaktır. Bu nedenle kurum, e-öğrenme kurslarının kolay işlenebilmesini sağlamalıdır.

ilgili bilgilerle ve istikrarlı bir ağ akışı sağlanarak sorunsuz bir şekilde indirilebilir. Ayrıca, teknik soruşturmaya hızlı bir yanıt verilmesi de gerekiyordu.

İlginç bir şekilde, kullanıcı e-öğrenme kursunun yüksek algılanan kullanışlılığına sahipse, memnun olmayabilir. Normal bir sınıf gibi gerçekten etkileşimli olmayabilecek içeriğin sınırlaması nedeniyle olabilir. Yetişkin öğrenme teorisine dayalı olarak, katılımcılar, kendi kendine çalışma için e-öğrenme kursunu kullanmak yerine, sınıftaki diğer katılımcılarla etkileşimleri hakkında daha hızlı geri bildirim almayı beklemektedir.

Bu araştırmaya göre zevk, algılanan kullanışlılığı ve algılanan kullanım kolaylığını etkileyen temel bir yapıdır. Öğrenmede psikolojik faktörün önemini pekiştirir.

Önerilen model, farklı toplama periyotlarından (ilk toplama grubu ile son toplama grubu) ve numuneden (kalibre edilmiş vs doğrulama) etkilenmediği için oldukça sağlamdır. Modelin cinsiyetten (erkek-kadın), pozisyondan (yönetici-yönetici olmayan) ve bilgisayar kullanım deneyiminden (10 yıl veya daha fazla, 10 yıldan az) etkilenmediğini bilmek ilginçtir.

Ancak model, farklı yaş grupları (36 yaş ve üstü ile 36 altı) ve eğitim düzeyi (üniversite mezunları ile üniversite mezunu olmayanlar) arasında farklılık göstermektedir. Katılımcıların farklı eğitim düzeyi ve farklı yaş grubundan olmaları durumunda modelde bazı farklılıklar olabileceğini göstermektedir. Ancak mevcut analiz aracı carmot farkının nerede olduğunu belirtiyor.

Çözüm

Bu, Hong Kong Şirketlerinde bir ticari e-öğrenme kursunun sürekli kullanımını etkileyen faktörleri keşfetmeye yönelik ilk girişimdir. Önerilen model, sürekli kullanım için orta düzeyde bir açıklama gücüne sahiptir (R^=%37). Model, verilerle iyi bir uyum içindedir ve yüksek derecede geçerlilik ve güvenilirliğe sahiptir.

Zevk, e-öğrenme kurslarının algılanan faydasını ve algılanan kullanım kolaylığını etkileyecektir. Algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi, e-öğrenme dersini kullanırken kullanıcı memnuniyetini artırabilir. Kullanıcı memnuniyetinden ve kursların algılanan faydasından emin olarak, katılımcılar e-öğrenme kurslarını kullanmaya devam edeceklerdir.

Bu Araştırmanın Sınırlılığı

Bu araştırma kesitsel bir araştırmadır. Kullanıcı beklentisinin değişimini, dolayısıyla kullanıcı memnuniyetinin değişimini ve örneğin bir yıl içinde devam eden kullanımı gözlemlemek daha faydalı olacaktır. Kullanıcının beklentisinin daha sonra değişeceği yaygın olarak kabul edilir. Kesinlikle memnuniyet seviyesini ve kullanım şeklini düşürecektir. Gelecekteki araştırmalar, sistemin sürekli kullanımı üzerindeki insan faktörü etkileşimi ve sosyal etkinin entegrasyonuna daha fazla vurgu yapabilir.

Eğlence web forumları etkileşim için dinamik bir ortam sağlarken, pek çok araştırmacı içeriğe derinlemesine girme ihtiyacı hissetmiyor. Bu tutumun arkasındaki nedenlerden biri, web forumlarının bilgi konusuyla ilgilenmediği ve yalnızca küçük bir konuşma olarak yer alma eğiliminde olduğu konusunda yaygın olarak algılanan bir varsayımda yatmaktadır. Bu yazıda, Kipling’in 5W1H çerçevesinin altı askeri tarafından ele alınan bilgi bileşenlerini esas olarak inceleyeceğiz.

Bir web forumunda 35 forum konusu ve 789 mesaj içeren bir öğrenme alanıyla ilgili gözlemimize dayanarak, en az birkaç konunun derin bilgi içerikleriyle ilgilendiğini gördük. Analizimizden, özellikle belirli soru talebine yanıt verirken bilgi ayrıntılarının derinliğinin makul derecede önemli olduğunu bulduk.

Ortalama olarak elde edilen ayrıntıların derinliği ‘Kim’ Siapa, ‘Ne’ Apa, ‘Nasıl’ Bagaimana, ‘Neden’ Kenapa, ‘Nerede’ Mana ve ‘Ne zaman’ Bila bir zamanlar azalan şekilde sıralandı. Ağa dayalı öğrenme için ayrıntılı bilgi sağladığı için web forumlarının dijital çağ öğrenme stilleri için iyi bir web kaynağı olduğu sonucuna varıyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir