Beceri Eksikliği ve Eğitimin Önemi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Beceri Eksikliği ve Eğitimin Önemi  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Haziran 2022 Özel eğitimde sosyal beceriler nelerdir Sosyal beceri Eksikliği Sosyal beceri örnekleri 0
Proje Önlemleri

KOBİ’lere E-Ticaret Eğitimi

E-ticaret, şirketlere iş performanslarını yeni ve yenilikçi yollarla geliştirmeleri için muazzam fırsatlar sunar. Bununla birlikte, potansiyel faydası, yalnızca bu gelişen teknolojilerle başa çıkabilen ve bunları akıllıca uygulayabilen yetenekli yöneticiler tarafından gerçekleştirilebilir.

Beceri eksikliği, Bingi ve Khamalah tarafından küresel e-ticaretin karşılaştığı zorluklardan biri olarak kategorize edilmiştir. Son derece bilgili ve yetenekli yöneticilere ve iş yüklerine olan talep, şirketler üzerinde mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmeleri veya güncellemeleri için büyük bir baskı oluşturuyor.

Bu, daha büyük emsalleriyle karşılaştırıldığında, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler)1 önemlidir, bunlar genellikle “gerekli teknolojileri kurmak için gereken uzmanlığa sahip olmamakla birlikte, bundan kazanacakları çok şey olmasına rağmen” olarak tanımlanırlar. Eğitim genellikle KOBİ’lerin becerilerini geliştirmeye yönelik artan taleple başa çıkmalarına yardımcı olmanın en etkili yolu olarak görülürken, personel sayısını artırmamaktadır.

KOBİ’ler için E-Ticaret Zorlukları

E-ticaret ve e-iş, tüm iş sürecini etkiler ve çok çeşitli ticari faaliyetleri kapsar. Sonuç olarak, başarısı KOBİ’ler için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu alanlardaki e-ticaret sorunları ile ilgili konular farklı açılardan incelenebilir. Stratejik perspektiften, Laudon ve Laudon  bunları şu şekilde özetledi:

• Stratejik iş zorluğu
• Küreselleşme zorluğu
• Bilgi mimarisi zorluğu
• Bilgi sistemleri yatırım zorluğu
• Sorumluluk ve kontrol zorluğu

Operasyonel bakış açısından, Bingi ve Khamalah e-ticaret zorluklarını dört ana boyutta sınıflandırdı:

1. Ekonomik: Maliyet gerekçesi, İnternet erişimi, telekom altyapısı, beceri eksikliği.
2. Teknik: güvenlik, güvenilirlik ve protokoller, bant genişliği, entegrasyon.
3. Sosyal: mahremiyet/güvenlik, kültürel çeşitlilik, güven, “dokunma/hissetme” eksikliği.
4. Hukuki: fikri mülkiyet hakkı, işlemlerin yasal geçerliliği, vergilendirme konuları, polislik/düzenleme.

Çok sayıda elektronik aracın yaygın olarak kullanılmasına rağmen, KOBİ’ler e-ticareti benimsemek için en yavaş sektör olarak tanımlanmaktadır. Birçok küçük işletme için e-ticaret kafa karıştırıcı bir kabus gibi görünüyor.

Gelişen bu teknolojinin getirdiği hızlı değişimlere tepki veremiyorlar, bir yandan da geride bırakılmaktan korkuyorlar ve bu nedenle teknolojiyi benimsemeye hevesliler. Geride bırakılma korkusu, Mullins ve arkadaşları tarafından yürütülen odak grup tartışmalarında da fark edildi.

Cragg ve King, küçük firmaların bilgi teknolojilerini uygulamalarının önündeki en güçlü engelleyici faktörlerin IS bilgisi eksikliği, yönetimsel zaman eksikliği, yetersiz destek ve sınırlı finansal kaynaklar olduğunu keşfeder. Corbitt, yönetimin yeni ve kolaylaştırıcı teknolojiden haberdar olmaması durumunda, e-ticareti benimseme konusunda isteksiz olmalarının şaşırtıcı olmadığını savunuyor.

Timmers ayrıca farkındalık ve anlayış eksikliğinin birçok şirketin e-ticarete büyük çaba sarf etme konusundaki tereddütlerinin nedenlerinden biri olduğu sonucuna varmıştır. Beceri eksikliği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki en önemli engel olarak algılanmaktadır.


Özel eğitimde sosyal beceriler nelerdir
Sosyal beceri Nedir
Sosyal beceri örnekleri
Sosyal beceri kuramları
Sosyal beceri Eksikliği
Sosyal beceri Eğitimi
Sosyal beceri eğitimi etkinlikleri
Sosyal beceri ve sosyal YETERLİLİK arasındaki fark


Beceri Eksikliği ve Eğitimin Önemi

Corbitt tarafından yapılan araştırma, elektronik ticaretin tam olarak anlaşılmadığına dair bariz bir endişe olduğunu ve incelenen şirketlerde e-ticaret anlayışına ilişkin “Bilmiyorum” yanıtının hakim görüş olduğunu buldu. KOBİ’lerde e-ticaretin benimsenmesinin önündeki engeller göz önüne alındığında, bu konuyu ele almak için bir dizi çalışma yapılmış ve beceri ve bilgi eksikliğinin İnternet ve e-ticaretin benimsenmesi ve kullanılmasının önündeki engellerden biri olduğu tespit edilmiştir.

Yeni teknolojinin benimsenmesinin önünde önemli bir engel olan ve olmaya devam edecek olan ve KOBİ’lerin rekabet gücünü giderek daha fazla dezavantajlı hale getirecek olan KOBİ’lerdeki beceri ve bilgi eksikliğine ilişkin literatürde yeterli kanıt bulunmaktadır. Bu nedenle, etkili eğitim ve destek yoluyla becerilerin geliştirilmesi konularının ele alınması esastır.

“Beceri eksikliği ve eğitim: yeni teknolojide unutulmuş bir boyut” yaklaşık on yıl önce Foley ve Watts (1994) tarafından dile getirilen bir endişedir, ancak beceri eksikliği ile BİT’teki eğitim arasındaki ilişki şu anda daha fazla ilgiyi hak ediyor. Beceriler ve eğitim konuları, yeni teknoloji değerlendirme sürecinde sıklıkla unutuldu veya yanlış değerlendirildi.

Poon ve Swatman (1998), İnternet ve küçük işletme konusundaki araştırmaların eğitimin önemine işaret ettiğini ve faydalar gösterdiğini keşfettiler. Eğitim ve öğretim, yeni teknolojinin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması arasındaki boşluğu doldurabilir.

BİT’lerdeki değişim oranı, BT personelinin eğitiminin sürekli bir zorluk olduğu anlamına gelir. Yöneticileri, günümüzün rekabet ortamında bilinçli kararlar verebilmek için neler olup bittiği konusunda eğitmek özellikle önemlidir. Eğitim, beceri eksikliğini gidermek için büyük ölçüde etkili bir araç olarak görülse de, küçük işletmeler özellikle eğitim konusunda isteksizdir.

Tüm KOBİ yöneticilerinin karşılaştığı kritik bir görev, e-ticaret zorluklarına nasıl yanıt verileceğidir. İlk zorluk, mevcut uygun becerilerin eksikliğini gidermektir. Bunlar genel olarak iki alanda tanımlanabilir: teknoloji anlayışı ve uygun stratejik düşünme ve iş planlaması yoluyla başarılı teknoloji uygulamasını kolaylaştırma yeteneğidir.

Bu nedenle, KOBİ yöneticilerinin e-iş faaliyetlerinin başarılı bir şekilde benimsenmesini ve yürütülmesini sağlamak için daha iyi eğitim ve desteğe ihtiyaç vardır. Uygun eğitim ve desteğin eksikliği KOBİ’lerde e-ticaretin benimsenmesiyle ilgili belirli bir sorun olmasa da, yöneticilerin yalnızca teknik farkındalık ve anlayışla donanmış olması gerekmediğinden, e-ticaret başarısı için daha belirgin hale geliyor. Ama daha da önemlisi, derin ticari etkileri ile ilgilidir.

Literatürden elde edilen kanıtlar, e-ticaret başarısı için gereken beceri ve bilgi düzeyi ile yöneticilerin sahip olduğu mevcut beceri düzeyi arasında bir uçurum olduğunu göstermektedir. Boşluğu azaltmak için etkili eğitim ve öğretim çok önemlidir. Ancak, eğitimin en etkin şekilde ve en uygun düzeyde verilebilmesi için KOBİ yöneticilerinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunun daha iyi anlaşılması kritik kabul edilmektedir.

KOBİ’LER E-TİCARET EĞİTİMİ VE DESTEK İHTİYAÇLARI

Mevcut eğitim hükümlerini araştırmak ve yöneticilerin e-ticaretin benimsenmesi ve uygulanması için algılanan eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için Almanya, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık (Birleşik Krallık) dahil olmak üzere beş Avrupa ülkesindeki KOBİ’lerle bir çalışma yapılmıştır. ). Çalışmalarında KOBİ yöneticilerinin genel olarak e-ticaret konusunda eğitim almak istedikleri görülmektedir.

KOBİ’lerin çoğunluğu e-ticaret, İnternet, EDI ve ilgili iş konularında eğitim ihtiyaçlarını belirtmektedir. Daha ayrıntılı olarak, ortalama olarak, %82’si e-ticaret/iş, %83’ü İnternet, %77’si BİT kullanımı ile ilgili stratejik ve yönetimsel konularda, %75’i BİT’in genel bilgisi ve kullanımı hakkında eğitim almak istiyor. KOBİ’lerde %72 iş Web sayfası yazımında ve %72 EDI’dedir.

Beklendiği gibi, e-ticaret, KOBİ’lerin teknolojiyi benimseme konusundaki güçlü istekliliğini yansıtabilecek şekilde eğitim için bir öncelik olarak sıralanıyor. Vurgulanan en az ihtiyaç duyulan alanlar tele-çalışma (%55), video konferans (%60), mobil iletişim (%57) ve CD-ROM ve elektronik depolamadır (%58). Bazı KOBİ’lerin şu anda bu ileri teknolojilerin uygulanmasına daha az ilgi gösterdiği görülmektedir. KOBİ’ler, maliyetin faydalarla doğrulanabileceğine henüz ikna olmuş değiller.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir