Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ağustos 2022 Birlikte çalışabilirlik nasıl sağlanır Birlikte çalışabilirlik neden önemlidir Birlikte çalışabilirlik nedir 0
Model Yorumlaması

Jeo-Uzamsal Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik

Jeo-uzamsal bilgi sistemleri (CBS), bilgi endüstrisinin önemli bir sektörü ve bilgi teknolojisi altyapısının önemli bir bileşenidir. Bunlar, dünya yüzeyindeki konumlarla ilgili olan jeo-uzamsal sorunları çözmek için özel olarak tasarlanmış ve kullanılan bir tür bilgisayarlı bilgi sistemidir.

CBS’nin kullanışlılığının kapsamı, birçok disiplinde birçok farklı uygulamada kanıtlanmıştır. Arazi yönetimi ve doğal kaynaklar gibi geleneksel uygulama ortamlarında uzun süredir kullanılmaktadırlar ve son zamanlarda örneğin her yerde bulunan mobil bilgi işlem ortamlarında ortaya çıkan uygulamalarda önemli bir unsur haline gelmişlerdir.

1990’ların ortalarından bu yana, bilgi işlemin odak noktası, bağımsız ve yerel ağ bağlantılı ortamlardan geniş ölçekli, dağıtılmış, heterojen bilgi işlem altyapılarına kaydı. Bu, İnternet kullanımındaki üstel büyüme ile birleştiğinde, CBS kullanmanın yeni yollarını mümkün kıldı ve zorunlu kıldı.

Çok çeşitli CBS uygulamaları artık dünyanın her yerinden kullanıcılar için İnternet’te yaygın olarak bulunmaktadır. Ayrıca, cep telefonları ve Kişisel Dijital Asistanlar (PDA) gibi kablosuz ve mobil bilgi işlem teknolojilerinin yaygınlaşması, yeni platformlar sunmuş ve yeni CBS uygulamalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bilgi işlemdeki ilerlemeler nedeniyle, CBS uygulamaları artık öncekilerden çok farklı şekilde tasarlanmakta, uygulanmakta ve uygulanmaktadır.

Geçmişteki monolitik tasarım ve uygulamalarının aksine, CBS artık farklı uygulama alanlarındaki sorunları çözmek için özel olarak tasarlanmış birçok farklı yazılım paketinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Ek olarak, mevcut bilgi işlem eğilimleri, gelecekteki CBS’nin çok katmanlı olacağını ve farklı platformlardaki bilgisayarların bir arada bulunduğu ve görevlerin dağıtılmış bir şekilde gerçekleştirildiği heterojen ağ ortamlarında kullanılacağını göstermektedir. Sonuç olarak, gelecekteki CBS birlikte çalışabilir olmak zorunda kalacaklar ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilecekler.

Jeo-uzamsal problemleri çözmek için CBS’nin etkin ve verimli kullanımı genellikle özel beceriler gerektirir. Günümüzün CBS platformları çoğunlukla iş istasyonları veya kişisel bilgisayarlar için tasarlanmıştır ve farklı uygulama alanlarındaki birçok soruna geniş çapta uygulanabilen genel “araç kutusu” coğrafi işlem operasyonları sağlar.

Bu paketleri kullanmak için kullanıcıların belirli bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. İlk olarak, gerçek dünya nesnelerinin CBS’de nasıl temsil edildiği hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar; örneğin, bir ilçenin sınırı, bir poligonu tanımlayan bir dizi nokta olarak temsil edilir ve bir demiryolu, bir çizgi nesnesi olarak temsil edilir.

İkinci olarak, kullanıcılar CBS’deki mevcut coğrafi işlem operasyonlarının aralığını ve bunların jeo-uzamsal problemleri çözmek için nasıl uygulandıklarını bilmelidir. Örneğin, kullanıcılar bir demiryolunun bir ilçe sınırını geçip geçmediğini belirlemek için, sırasıyla ilçe sınırını ve demiryolunu tanımlayan bir poligon ve bir çizgi kullanarak geometrik bir kesişim işleminin uygulanması gerektiğini bilmelidir.

Ayrıca jeo-uzamsal veri kaynakları, jeo-uzamsal veri depolama ve jeo-uzamsal veri elde etme yöntemleri hakkında da bilgiye ihtiyaç vardır. İlçe sınırları sorununu çözmek için, kullanıcıların ilçe sınırlarını temsil eden çokgenler için veri setlerinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Ayrıca veri kümelerinin depolandığı biçimi ve yapıyı da bilmelidirler. Son olarak, kullanıcılar bir CBS yazılım paketinin nasıl çalıştığını ve problemleri çözmek için nasıl kullanılacağını bilmelidir. Örneğin, ArcInfo GIS yazılım paketini nasıl çalıştıracaklarını bilmeli ve format dönüştürme, koordinat dönüştürme ve içe aktarma prosedürleri dahil olmak üzere projeye veri setlerini dahil etmek için ArcInfo’daki metodolojiye aşina olmalıdırlar.

Ayrıca ArcInfo’da coğrafi işlem işlemlerini çağırmak için belirli komutları ve sözdizimini ve ayrıca her işlemin belirli davranışını bilmelidirler.

CBS kullanımındaki bu zorluklar, bir takım tarihsel ve pratik nedenlerden kaynaklanmaktadır. CBS yazılım paketleri genellikle coğrafi problemlere soyut geometrik nesneler ve işlemler, yani noktalar, çizgiler ve çokgenler üzerindeki hesaplamalar açısından yaklaşır. Bu, kullanıcılara ağır bir yük getirir çünkü CBS ile ilgili herhangi bir problemi çözmedeki ilk görev, gerçek dünya problemlerini CBS tekniklerinin ve araçlarının kullanılabileceği bir ortama haritalamaktır.


Birlikte çalışabilirlik neden önemlidir
Birlikte çalışabilirlik nedir
Birlikte çalışabilirlik nasıl sağlanır
Coğrafi Veri Sözlüğü
TUCBS
Tucbs nedir
İnteroperability
Tucbs uml Model


Bu görev, farklı uygulama alanlarındaki problemlerin genellikle CBS’de farklı şekilde ele alınması gerçeğiyle daha da karmaşık hale gelir. Örneğin, ekolojideki uygulamalar genellikle görselleştirme amacıyla büyük ölçekli raster verileri ve uzay-zamansal analizi içerirken, kentsel navigasyondaki uygulamalar genellikle daha küçük bir coğrafi kapsamı içerir ve esas olarak gerçek zamanlı karar bilgileriyle ilgilidir.

Ek olarak, CBS yazılım paketleri tarihsel olarak veri paylaşımına çok az önem verilerek bağımsız olarak geliştirilmiştir. Farklı CBS yazılım paketleri, coğrafi veri ve kavramları temsil etmek için kendi özel formatlarını, şemalarını ve terminolojilerini kullanır.

Bu, özellikle paylaşılacakları zaman, manuel dönüştürmeleri veya içe ve dışa aktarma araçlarının kullanılabilirliğini gerektiren veri kullanımı sorununu daha da kötüleştirdi. Bu süreç genellikle önemsizdir ve CBS projelerinde yaygın olarak gereken büyük miktarda veri düşünüldüğünde, aynı zamanda çok zaman alıcıdır.

Bilgi Heterojenliği

Yukarıda belirtilen konular birlikte çalışabilirlik ile ilgilidir. Birlikte çalışabilirlikle ilgili sorunların temeli, üç düzeye ayrılan bilgi heterojenliğidir: biçim ve veri türlerindeki farklılıkları ifade eden sözdizimsel heterojenlik; veri modelleme yapıları ve şemalarındaki farklılıklarla ilgilenen yapısal heterojenlik; ve kavram ve terminolojilerin amaçlanan anlamlarının varyasyonlarını ifade eden anlamsal heterojenlik.  CBS’deki bilgi heterojenliğine ilişkin örnekler sunmaktadır.

Sözdizimsel ve yapısal heterojenlik konuları geçmişte bilgisayar ve bilgi bilimi disiplini içinde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Son zamanlarda, pek çok araştırma CBS alanında önemli bir sorun olan anlamsal heterojenlik konusuna odaklanmıştır. Genel olarak anlamsal heterojenlik, dünyadaki şeylerin farklı kavramsallaştırılması ve temsillerinin bir sonucudur ve iki türe ayrılabilir.

Farklı disiplinlerden iki grup insan aynı gerçek dünya gerçeklerini farklı şekilde kavramsallaştırdığında ortaya çıkan bilişsel heterojenlik. Örnek olarak, bir jeolog tepe yamaçlarını toprak erozyonu veya toprak kaymalarının meydana gelebileceği alanlar olarak düşünür, ancak bir turist yöneticisi tepe yamaçlarını kayak yapmanın mümkün olduğu alanlar olarak düşünebilir.

Gerçek dünyadaki gerçeklerin aynı kavramları için farklı isimler kullanıldığında ortaya çıkan adlandırma heterojenliği. Örneğin, tepe eğimi aynı zamanda vadi tarafı, dağ kanadı veya sadece eğim olarak da bilinir.

CBS’nin hem disiplinler içinde hem de disiplinler arası kullanıcılar tarafından yaygın kullanımı nedeniyle, CBS’deki anlamsal heterojenlik, CBS topluluğunda giderek daha önemli bir konu haline geliyor.

Lutz, Riedemann ve Probst tarafından gösterilen ilk örnekte, GeoMedia Professional GIS yazılım paketindeki dokunmatik topolojik operatörün semantiği Oracle 9i Release 2 Spatial’ınkinden farklıdır.

GeoMedia’da, sınırları ve/veya iç kısımları kesişirse, iki çokgen dokunmatik operatörü tatmin eder. Öte yandan Oracle’da, iki çokgen, dokunma operatörünü ancak içleri değil, sınırları kesişirse tatmin eder.

Ayrıca, iki CBS yazılım paketi aynı mekansal operasyon için farklı isimler kullanabilir. Örneğin, bir özniteliğe dayalı olarak çokgenleri toplama işlemine ArcGIS yazılım paketinde çözülme adı verilir, ancak başkaları tarafından birleştirme işlemi olarak bilinebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir