Bilgisayar Destekli Öğrenme Girişimleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Destekli Öğrenme Girişimleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Temmuz 2022 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları Bilgisayar Destekli öğretim özellikler Bilgisayarın eğitimde kullanımı 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Bilgisayar Destekli Öğrenme Girişimlerini Değerlendirmek

Program değerlendirmesinin bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının geliştirilmesine entegrasyonu için yapılan çağrı giderek artmaktadır. Yalın zamanlarda politika yapıcılardan ve hibe verenlerden gelen talepler tarafından zorlanan bu eğilim, aynı zamanda bilgisayar destekli öğrenme ortamı projelerinin sonuçlarının genellikle proje ekiplerinin beklentilerinin altında kalması gerçeğinden de kaynaklanmaktadır.

Proje personeli tarafından belirlenen hedefler ile elde edilen sonuçlar arasındaki tutarsızlık, bir programın geliştirilmesi sırasında kullanılabilecek bilgilerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştıran biçimlendirici değerlendirme yaklaşımlarına (toplayıcı yaklaşımlara karşı) ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Karmaşık sosyo-teknik sistemler geliştirmeyi amaçlayan projelerin ayrılmaz bir parçası olarak biçimlendirici değerlendirme çağrısı yaygın olarak kabul edilse de, bu tür sistemlerin özelliklerini ve gelişme biçimlerini yansıtan teorik çerçevelerin eksikliğine dikkat çekiyoruz.

Bu çok önemlidir, çünkü biçimlendirici değerlendirme ancak proje personeli için yararlı bilgiler sağlıyorsa projenin kabul edilmiş ve etkili bir parçası olacaktır. Aşağıda, bilgisayar destekli öğrenme ortamları tasarlayan projelerle ilgili olarak değerlendirmenin karşılaştığı engellerin ana hatlarını çiziyoruz ve ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek iki umut verici yaklaşımı tartışıyoruz.

Worthen, değerlendirme, “bir değerlendirme nesnesinin değerini (değer veya liyakat), kalitesini, faydasını, etkinliğini veya bu kriterlere göre önemini belirlemek için savunulabilir kriterlerin tanımlanması, açıklığa kavuşturulması ve uygulanmasıdır”. Bu bağlamda değerlendirme farklı amaçlara hizmet edebilir.

Patton (1997) yargı, bilgi ve iyileştirme odaklı değerlendirmeler arasında ayrım yapar. İyileştirme odaklı değerlendirme yaklaşımlarına odaklanırız. Değerlendirmenin karar vermeyi kolaylaştırabileceğini ve yalnızca projenin kendisini değil, aynı zamanda projenin hedef kitlesindeki sonuçları da iyileştirmek için kullanılabilecek bilgileri ortaya çıkarabileceğini vurguluyoruz.

Değerlendirmenin iyileştirme odaklı ve biçimlendirici bir faaliyet olarak kavramsallaştırılması, tasarım faaliyetlerine yakınlığını ortaya koymaktadır. Aslında bu tür bir değerlendirme faaliyeti, açıkça belirtilsin veya belirtilmesin, herhangi bir tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Buna göre, kişinin değerlendirilmesi gerekip gerekmediği sorusu değil, programı geliştirmek için hangi değerlendirme yöntemlerinin en yararlı bilgiyi ürettiği sorusudur. Bu soruya ancak bilgisayar destekli öğrenme ortamları tasarlamanın özellikleri ve engelleriyle yüzleşerek cevap verilebilir.


Bilgisayar Destekli öğretim yöntemi
Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri
Bilgisayar Destekli öğretim uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerine etkisi
Bilgisayar Destekli Öğretim KPSS
Bilgisayarın eğitimde kullanımı
Eğitimde bilgisayar kullanımı


Keil-Slawik (1999), bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının değerlendirilmesindeki temel zorluklardan birinin, bazı hedef ve fırsatların geliştirme sürecinde kendiliğinden ortaya çıkabileceği ve bu nedenle önceden belirlenmediğine işaret etmektedir. Bunun, tasarımın bu bağlamda, kötü yapılandırılmış ve konumlanmış sorunları ele almasından kaynaklandığına inanıyoruz.

Algılanan bir soruna yanıt olarak görülebilecek bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının tasarımı ve uygulanması, tasarlandığı gibi yeni sorunlar da üretmektedir. Ayrıca her bilgisayar destekli öğrenme deneyimi, bir müdahalenin başarısına katkıda bulunan veya onu engelleyen benzersiz bir sosyal bağlamda gerçekleşir.

Bu nedenle değerlendirme, tasarımcıların evrimsel ve döngüsel süreçlere ve durumsal faktörlere dikkat etmelerini gerektirir. Weiss’in belirttiği gibi, “Çoğu değerlendirme, sonuçların üretildiği yollara fazla dikkat edilmeden araştırılarak yapılır”.

Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ile öğrenme bilimlerinin kesiştiği noktada projeler tasarlayan geliştiriciler için değerlendirme zordur. Değerlendirme çabaları çoğu zaman çok sayıda kafa karıştırıcı değişken tarafından altüst edilir ve bu da “çöp içeri, çöp dışarı” etkisine yol açar; değerlendirme, başlangıçtan itibaren projede oluşturulan parametrelerden daha iyi olamaz.

Bilgisayar destekli öğrenme projelerinin değerlendirici düşünmenin temel parametrelerini dışarıda bırakmak, birçok araştırmacının öğrenme alanını ele alırken karşılaştıkları karmaşıklıkla başa çıkmak için gerekli araçlardan ve uzmanlıktan yoksun olması gerçeğiyle daha da kötüleşir.

Bilgisayar bilimi ve mühendislik topluluklarının üyelerinin “tasarım odaklı düşünme” ile meşgul olma konusundaki doğuştan gelen yeteneklerinden yararlanmayı ve bu yeteneği doğal olarak program değerlendirmesi haline gelen bir dizi uygulamaya dönüştürmeyi ve böylece BİT araçlarının kullanışlılığının bir değerlendirmesini yapmayı kuvvetle savunuyoruz. herhangi bir bilgisayar destekli öğrenme projesinde doğal bir olayı (ve açık bir etkinliği) öğrenmek gerekir.

Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamları için Tasarım Odaklı Değerlendirme

Kendilerini doğal olarak tasarımla ve değerlendirmeyle ilişkilendiren iki yaklaşım vardır. Bu nedenle bilgisayar destekli öğrenme girişimlerinin tasarımcıları için faydalı araçlardır. Aşağıda tartışılan bu iki bakış açısı, senaryo tabanlı tasarım ve program teorisi değerlendirmesidir.

Her iki yaklaşım da, bir projenin nihai amacının tasarım ve değerlendirme tartışmasının merkezinde olması gerektiğini, bir projenin yalnızca kullanılabilir bir araç veya sistem geliştirmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda sonuçları iyileştiren yararlı bir araç veya sistem geliştirmekle ilgili olduğunu varsayar. kullanıcı için. Bu ortak paydanın ötesinde, bu yaklaşımlar oldukça birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve birbirleriyle birlikte kullanılması mantıklıdır.

Senaryo Bazlı Yaklaşımlar

Senaryo tabanlı yaklaşımlar yazılım mühendisliği, gereksinim mühendisliği, insan bilgisayar etkileşimi ve bilgi sistemleri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Senaryolar, bir uygulamanın söylem evrenini, yani teknik veya teknik olmayan bir sistemin konuşlandırılacağı ortamı modellemek için bir yöntemdir. Senaryo, yenilikçi bir aracın kullanımı ve/veya sosyal etkileşimler hakkında somut bir hikayedir.

Senaryolar, bireysel hedefleri veya hedefleri olan kahramanları içerir ve örnek eylem ve olay dizilerini yansıtır. Gözlenebilir davranışlara ve zihinsel süreçlere atıfta bulunurlar ve ayrıca eylemlerin seyrini etkilediği varsayılan durumsal ayrıntıları da kapsarlar.

Ek olarak, açıkça temeldeki kültüre, normlara ve değerlere atıfta bulunabilir. Bununla birlikte, senaryolar genellikle belirli durumlara odaklanır, yalnızca bazı önemli yönleri aydınlatır ve genellikle her olasılığı içermez.

Senaryolar, tasarım sürecinde kullanılmasının yanı sıra biçimlendirici değerlendirme amacıyla da kullanılabilir. Her şeyden önce, bir iletişim aracı olarak, geliştirilmekte olan programla ilgili temel varsayımları belirlemek için değerli bir kaynaktırlar. Paydaş varsayımları, öğretim teorileri, öğrenci, çevresel bağlam ve öğrenme veya teknik gereksinimler üzerindeki etkisi ile ilgili olanları içerebilir.

Bunun gibi temel varsayımlar tipik olarak başkalarının görüşünden gizlenir, ancak bilgisayar destekli öğrenme ortamları geliştiren bireylerde kolayca geliştirilir ve güçlü bir şekilde tutulur. Senaryolar, diğerlerinin tasarım sürecine katılabilmesi ve şüpheli varsayımların inceleme altına alınabilmesi için tasarımcıların düşüncelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Senaryoların kullanımı, tasarım sürecinde belirli bir kararın artılarını ve eksilerini belirlemeye de izin verir. Bu bağlamda Carroll, “talep analizi” yapmayı önermektedir. İddialar, bir senaryonun belirli bir özelliği ile ilgili olumlu veya olumsuz, istenen ve istenmeyen sonuçlardır.

Önerilen bir çözümün her özelliğinin genellikle hem olumlu hem de olumsuz etkilere yol açacağını varsaymak, mevcut çözüm üzerinde düşünmeye yardımcı olur ve alternatif önerileri tetikleyebilir. Bu nedenle, iddiaların analizi, sezgisel bir ad hoc değerlendirme ile sınırlı değildir, aynı zamanda sonraki bir ankette ele alınacak açık bir hipotez ortaya çıkarabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir