BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Temmuz 2022 1 GB RAM oyunlar 4 GB RAM oyunlar Orta sistem gereksinimli oyunlar 0
BİT Destekli Oyun – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Rekabetçi Zeka İçin BİT Destekli Oyun

Strateji formülasyonu amacıyla rekabetçi istihbarat toplamak ve işlemek, “çevresindeki kuruluş” modellerine ve modellerine ilişkin derin bir kavrayış gerektiren karmaşık faaliyetlerdir. Bu içgörüler ve modeller, yalnızca veri yönlendirme, toplama, analiz ve yayma amacıyla CI (rekabetçi zeka) uygulayıcıları arasında değil, aynı zamanda CI uygulayıcıları ve strateji yapıcılar arasında da paylaşılmalıdır.

Bu anlayışların ve modellerin paylaşılması, bu taraflar arasında (hem içerik hem de süreç açısından) yüksek kaliteli iletişim gerektirir. Bu genel bakışta, CI uygulayıcıları ve strateji oluşturucular arasındaki iletişimin kalitesini artırmak için (BİT- [bilgi iletişim teknolojisi] etkinleştirilmiş) simülasyon oyunlarının potansiyelini inceliyoruz.

Kuruluşların stratejilerini formüle etmek için çevre hakkında rekabetçi istihbarat toplaması ve işlemesi gerekir. Ayrıca, ortamın karmaşıklığı ve dinamikleri hızla arttığından, zamanında, doğru, eyleme geçirilebilir ve stratejik olarak ilgili istihbarat üretme baskısı artıyor.

CI süreçleri bu zekayı üretir. Genellikle bu süreçler dört aşamaya ayrılır: yön, toplama, analiz ve yayma. Yönlendirme aşamasında, BT uzmanları stratejik karar verme amacıyla hangi verilerin uygun olduğunu belirler. Toplama aşamasında ilgili veri kaynakları belirlenir ve bunlardan veriler toplanır.

Analiz aşamasında toplanan veriler, stratejik karar vericiler tarafından kullanılabilecek rekabetçi zekaya dönüştürülür. Yaygınlaştırma aşamasında, analizden kaynaklanan rekabetçi istihbarat, stratejik karar vericiler üzerinde, stratejilerini (yeniden) formüle etme sürecine dahil edebilmeleri için dağıtılır.

CI, strateji oluşturma sürecine katkı sağlayacaksa, proaktif bir istihbarat toplama modu en uygun görünüyor. Bu modda, istihbarat uygulayıcıları stratejik bir etkiye sahip olabilecek çevresel gelişmeleri tahmin etmeye ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışırlar. Bizim görüşümüze göre proaktif zeka, organizasyonun çevresi hakkında derin bir kavrayış gerektirir.

Örneğin, bilgi arayışını yönlendirmek, odaklanılan organizasyonun başa çıkması gereken stratejik problemlere ve bu problemler üzerinde etkisi olan çevresel faktörlere dair bir kavrayış gerektirir. Veri arayışını yönlendirmek için, BT uzmanlarının bu stratejik problemlerin ve çevresel faktörlerin modellerini oluşturması gerekir.

Toplanan bilgileri analiz etmek ve istihbarata dönüştürmek, bu yapılandırılmış modeller üzerine kuruludur ve kuruluş ortamındaki çok sayıda durum ve olayın, ilgili taraflar ve odaktaki kuruluşun kendisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin bir içgörü gerektirir.


1 GB RAM oyunlar
2 GB RAM oyunlar
4 GB RAM oyunlar
2 GB RAM oyun önerisi
5gb altı oyunlar
Çöp bilgisayarlar için oyunlar
Orta sistem gereksinimli oyunlar
PC Oyunları


CI uygulayıcıları sadece kendi ortamında bir organizasyon modeline ihtiyaç duymazlar, aynı zamanda bu modelin istihbarat sürecine dahil olan farklı taraflar arasında paylaşılması da önemlidir. Model, CI faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik ortak bir yönelime sahip olmaları için CI profesyonelleri arasında paylaşılmalıdır.

Ayrıca, çeşitli nedenlerle CI profesyonelleri ve stratejik karar vericiler arasında paylaşılmalıdır. Bunlar arasında (a) CI profesyonelleri arasında stratejik problemlerin anlaşılmasını geliştirmek, (b) modeli kuruluşun stratejik yönelimine dayandırmak, (c) istihbaratın yayılmasını kolaylaştırmak, (d) stratejik kararların taahhüt edilmesini sağlamak. üreticilerin zekayı kullanmaları ve (e) modelin kendisini izleme ve sürdürme sürecini iyileştirme.

Modelin organizasyondaki ilgili taraflar arasında paylaşılması, bu taraflar arasında (hem içerik hem de süreç açısından) kaliteli bir iletişim gerektirir. Bu genel bakışta, (BİT destekli) simülasyon oyunlarının bu iletişim sürecini iyileştirme potansiyelini inceliyoruz.

Geurts, Caluwé ve Stoppelenburg’un (2000) iddia ettiği gibi simülasyon oyunları, iletişimin kalitesini artırmaya katkıda bulunan değerli bir araç olabilir. Simülasyon oyunları, katılımcıların bu karmaşık sorunları temsil eden modeller aracılığıyla farklı koşullar altında farklı müdahaleleri denemeleri için güvenli ve kontrollü bir ortam sağlayarak karmaşık sorunlar hakkında iletişimi geliştirmelerine olanak tanıyan organize prosedürlerdir (her türlü araç gereç içerir).

Simülasyon unsuru, katılımcıların organizasyonu çevresinde etkileşimli olarak modellemelerini, ilgili değişkenleri, tarafları, süreçleri ve ilişkilerini sistematik olarak analiz etmelerini gerektirir.

Oyun unsuru, katılımcıların modelle nispeten güvenli bir ortamda etkileşimli olarak deney yapmalarını sağlar. Simülasyon ve oyun unsurları birlikte, proaktif rekabet zekası için gerekli olan hem içeriği hem de iletişim sürecini iyileştirebilir. Oyunların zeka aktivitelerini desteklemede kullanıldığı bildirilmiş olsa da, simülasyon oyunları ve CI arasındaki bağlantı tam olarak ele alınmamıştır. Bu genel bakışta, bu bağlantıyı inceliyoruz.

İstihbarat sürecine katkısını sağlamak için simülasyon oyunları, ICT tarafından çeşitli şekillerde desteklenebilir (örneğin, çeşitli Web tabanlı uygulamaların grup yazılımı tarafından). Simülasyon oyunlarını etkinleştirmek için ICT’nin rolü de bu genel bakışta tartışılmaktadır.

Simülasyon Oyunlarını CI Sürecine Bağlama

CI sürecinin farklı aşamalarında iletişimi geliştirmeye yönelik simülasyon oyunlarının olası katkısını araştırmak için öncelikle bu aşamaların neleri kapsadığını ve bu aşamalarda hangi bilgilerin gerekli olduğunu açıklamamız da gerekiyor.

İkinci olarak, simülasyon oyunlarının iletişimi nasıl geliştirebileceğini açıklamamız gerekiyor. CI sürecindeki bilgi gereksinimleri ve simülasyon oyunlarının iletişimi geliştirmeye olası katkıları göz önüne alındığında, CI sürecinin farklı aşamalarındaki iletişimin simülasyon oyunlarından nasıl yararlanabileceğini incelemek mümkün hale geliyor.

CI aşamalarına ve bunlarda gerekli olan bilgilere genel bir bakış sağlar. Simülasyon oyunlarının iletişimi geliştirmeye olası katkılarına genel bir bakış sağlar. Simülasyon oyunlarının sunabileceği farklı işlevleri listeler. İlk iki tabloyu birbirine bağlar. Simülasyon oyunlarının CI sürecinin farklı aşamalarında iletişimi nasıl geliştirebileceğini de belirtir.

Soldaki iki sütun, CI sürecinin aşamalarını sunar. Sağ sütunda bu aşamalarda gerekli olan bilgiler sunulmaktadır. Simülasyon oyunlarının beş farklı işlevini sunar ve bunları simülasyon oyununu oluşturma ve kullanma aşamalarına bağlar (soldaki iki sütun). Tablonun devamında ise simülasyon oyunlarının iletişimi geliştirmeye katkıları da sunulmaktadır.

CI sürecinin aşamalarındaki bilgi gereksinimlerini, iletişimi geliştirmek için simülasyon oyunları oluşturmanın ve kullanmanın olası katkılarıyla ilişkilendirir. Simülasyon oyunlarının stratejik karar verme amacıyla CI sürecindeki bilgiyi nasıl geliştirebileceğini de belirtir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir