Dijital Müzakere – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Müzakere – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Temmuz 2022 Bireysel Eğitimler Bütünsel işletme yönetimi İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Katılımcı Araç Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Vatandaş katılımı demokratik yönetişimin merkezinde yer alırken, seçmenlerin ilgisizliği, sivil katılım düzeylerinin azalması ve siyasi kurumlara yönelik yaygın sinizmin kanıtladığı gibi, seçilmiş temsilciler ve vatandaşlar arasında gözle görülür bir kopukluk vardır.

Bununla birlikte, vatandaş katılımı savunucuları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT’ler) vatandaşlar ve hükümet arasındaki doğrudan etkileşimi kolaylaştıracağı ve böylece vatandaşlara daha güçlü bir ses vererek politika oluşturma sürecinin dinamiklerini değiştireceği konusunda iyimserdir. Bu makale, vatandaş katılımı bağlamında BİT ve dijital demokratik uygulamaların entegrasyonunu incelemektedir.

Dijital Demokrasi Kavramı

BİT’ler hızla geliştikçe, kamu sektörü bu teknolojileri dijital hizmet sunumuna uygulamaya çalıştı ve BİT’ler ayrıca vatandaşlara kamu karar alma sürecine katılmaları için daha doğrudan bir araç sağladı. “Elektronik demokrasi”, “siber demokrasi” veya “teledemokrasi” yerine “dijital demokrasi” terimini kullanıyoruz.

Dijital demokrasi, basitçe, demokrasi pratiğinde BİT’lerin kullanımını kapsar. Jankowski ve van Selm (2000), tele-demokrasinin daha çok elektronik oylama ve oylama ile ilgili olmasına rağmen, dijital demokrasinin daha genel olarak demokratik süreçle ilgili faaliyetleri içerdiği kabul edildiğini ileri sürmüşlerdir.

Demokrasi, vatandaşların hayatlarını etkileyen politikalar üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Hükümet ve vatandaşlar arasındaki ilişki, her şeyden önce demokratik bir sistem içindedir. Dijital bir demokraside odak, hükümet ile vatandaşlar, seçilmiş yetkililer ve atanmış memurlar arasındaki ve yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkileri tanımlayan süreçler ve yapılar üzerindedir.

Hacker ve van Dijk’e göre, dijital demokrasi “zaman, mekan ve diğer fiziksel koşullar olmaksızın, bunun yerine BİT’leri veya bilgisayar aracılı iletişimi kullanarak demokrasiyi uygulamaya yönelik girişimlerin toplamıdır. geleneksel ‘analog’ siyasi uygulamaların yerini alacak”.

Ayrıca Nugent (2001) dijital demokrasiden “diğer vatandaşlar ve seçilmiş temsilciler ile siyaset hakkında çevrimiçi iletişimde gerçekleştirilen süreçler” olarak bahsetmiştir.

Dijital demokrasi, BİT’leri kullanarak demokratik değerleri geliştirmeye yönelik tüm uygulamalar olarak tanımlanabilir. Dijital demokrasinin merkezinde, hükümetin açıklığını, yönetim süreçlerine vatandaş katılımını ve dijital seçimleri içeren belirli yönetişim konuları yer alır.

Devletin açıklığı, dijital demokrasinin merkezinde yer alır ve açıklık, devlet bilgilerine erişimin iyileştirilmesine dayanır. Yani, iyi bilgilendirilmiş vatandaşlar hükümette daha aktif bir rol oynama yeteneğine sahiptir. Vatandaşlar, politika oluşturma sürecine iyi bilgilendirilmiş, aktif katılımla seslerini daha güçlü hale getirebilirler. Böylece vatandaşlar, seçilmiş yetkililere e-posta göndererek ve sosyal konuları dijital forumlarda tartışarak güçlendirilebilir.


Müzakere ne Demek
Bütünsel işletme yönetimi
İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi
Bireysel Eğitimler
B2B Eğitimi
Fiyatlandırma Stratejileri eğitimi
Sunum Kursu


Dijital olarak mevcut bilgiler ve gelişmiş ICT’ler ile vatandaşlar yönetim sürecine daha tam olarak katılabilir ve hükümetin her seviyesindeki politikalara danışabilir. Ayrıca vatandaşlar, kamu görevlilerinin de yer aldığı dijital forumlarda sosyal sorunları ve hükümet politikalarını tartışabilirler. Kaliforniya, Santa Monica’daki Kamu Elektronik Ağı, halka açık bir tartışma forumunu göstermektedir.

1989’da başlatılan Ağ, vatandaşların kamu görevlileriyle etkileşim kurmasını sağlar. Başlangıçta halkın bilgiye erişimini artırmak için tasarlanmış olsa da, sorun forumları artık yaygın. Ayrıca, Amsterdam’daki Dijital Şehir projeleri, vatandaşların ve politikacıların birbirleriyle etkileşime girmesini sağlar.

O’Looney, vatandaşlar ve hükümet arasındaki etkileşimi geleneksel ve dijital demokrasi bağlamında karşılaştırdı. Geleneksel demokraside iletişim temsilciler ve medya aracılığıyla filtrelenirken, dijital demokraside vatandaşlar, kamu yöneticileri ve teknik personel arasında doğrudan iletişim artık mümkün.

Bu nedenle, geleneksel demokraside kamu görevlilerinin vatandaşlarla iletişimleri tek mesaj herkese uyar yaklaşımını içerirken, dijital demokrasideki resmi iletişim, bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir. Dijital bir demokraside vatandaşlar, gündem belirlemeden nihai oylamaya kadar politika oluşturma sürecinin her adımında potansiyel olarak karar verme sürecini izleyebilir ve etkileyebilir, böylece hükümette dijital müzakere için bir temel sağlar.

Dijital Müzakere

Müzakere, bir konu veya hareket tarzı hakkında düşünceli tartışma ve değerlendirme sürecidir. Müzakere süreçleri, önerilen bir önlemin lehinde ve aleyhinde olan argümanların tartışılmasını ve değerlendirilmesini içerir. O’Looney’e göre hükümette dijital müzakere aşağıdakilerle karakterize edilir:

• Dengeli bilgiye erişim
• Açık bir gündem
• Sorunları kapsamlı bir şekilde ele alma zamanı
• Manipülasyon veya zorlamadan uzak olma
• Tartışma için kural tabanlı bir çerçeve
• Kapsayıcı bir vatandaş örneğinin katılımı
• Katılımcılar arasında daha geniş ve daha özgür etkileşim
• Katılımcılar arasındaki farklılıkların tanınması,

Ancak statü temelli önyargının reddi Bu tartışma bağlamında, statik ve dinamik dijital müzakere arasında ayrım yapmak önemlidir. Statik dijital müzakere, tipik olarak, kamuoyunun görüşülmediği bir çevrimiçi anketi, şikayetler ve tavsiyeler için bir bülten panosunu veya posta, faks veya e-posta yoluyla vatandaş katılımını içerebilir. Dinamik dijital müzakere, Habermas’ın önerdiği gibi kamusal alan kriterlerini karşılar. İki olan uygulamaları içerir.

Belirsizlik olduğunda müzakere gereklidir ve eşit derecede zorlayıcı iki eylem yolu arasında seçim yaparken paha biçilmez olduğunu kanıtlar. Reich’a göre müzakere, “kamusal sorunlar ve olanaklar hakkında sosyal öğrenme” sürecidir.

Müzakere süreçlerindeki katılımcıların tutumlarında, fikirlerinde ve konumlarındaki değişikliklere açık olmaları beklenir, ancak değişiklik müzakerenin zorunlu bir sonucu değildir. Aksine, hem “pratik yargılama kapasitesinde hem de bir anlaşmazlık bağlamında birlikte yaşama sanatında” yurttaş büyümesini teşvik etme sürecidir.

Müzakere uzun zamandır gerçek demokrasinin önemli bir unsuru olarak görülüyor ve kamusal alan teorisinin merkezinde yer alıyor. Arendt (1958) ve Habermas (1989) gibi bilim adamları, kamusal alanı “insanların ortak meseleleri hakkında düşünebilecekleri bir süreç ve bunun doğal olarak gerçekleşebileceği bir arena veya alan” olarak gördüler.

Habermas’a göre kamusal alan, “açık erişim, kurumsal rollerin dışında gönüllü katılım, siyasi müzakereye katılan yurttaş meclisleri aracılığıyla kamu yargısının oluşturulması, fikirleri ifade etme özgürlüğü ve tartışma özgürlüğü dahil olmak üzere, özgünlük için gereksinimleri içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir