BT Sektöründe Sıçrayış – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BT Sektöründe Sıçrayış – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Eylül 2022 Bilişim sektörü Bilişim sektörü Meslekleri Bilişim sektörü şirketleri Bilişim Teknolojileri alanı Maaşları 0
Lojistik Sağlayıcıları

BT Sektöründe Sıçrayış

Post-endüstriyel toplumun küresel yayılmasına eşlik eden, onu desteklemek için bir bilgi ekonomisinin gelişmesinden kaynaklanan ekonomik fırsatlar gören uluslardır.

Ancak ileri sanayileşmiş ülkeler on yıllar boyunca kademeli olarak endüstriyel çalışmadan sanayi sonrası çalışmaya geçerken, yeni sanayileşen ülkeler birkaç yıl içinde doğrudan tarımdan bilgi yoğun çalışmaya “sıçrayarak” geçiyorlar. Bu hızlı işgücü dönüşümü göz önüne alındığında, küresel bir bilgi sektörünün geliştirilmesinde kritik bir husus, bilgi teknolojisi (BT) çalışanlarının geliştirilmesi ve yönetimidir.

İrlanda, 1970’lerden 1990’lara kadar çok uluslu firmalar tarafından yapılan yatırımlarla bilgi sektörünü hızlı ve başarılı bir şekilde geliştiren bu olgunun ilk örneklerinden biri olduğu için bu sıçrama olgusunun incelenmesi için uygun bir ülkedir.

Dolayısıyla bu durum, hem ileri sanayileşmiş ya da “birinci dalga” ülkesinin hem de tarıma dayalı ya da kısmen gelişmiş bir sanayiden doğrudan hızla hareket ederek bilgi ekonomisine alternatif bir yol izleyen “ikinci dalga” ülkesinin bakış açısını sunmaktadır. ekonomisini bilgi ekonomisine dönüştürmek. İrlanda “birdirbir sıçrama”nın en eski örneklerinden biri olduğu için, İrlanda örneğinin diğer bağlamlara uygulanabilecek dersleri vardır.

İrlanda’nın bilgi ekonomisiyle beslenen yoksul, tarım toplumundan sağlam bir bilgi toplumuna hızlı dönüşümü, politika girişimlerinin, BT çalışmalarıyla kültürel uyumluluğun ve fırsatlara ve krizlere uyarlanabilir yanıtların sonucuydu.

İrlanda’nın içe yatırım yoluyla ekonomik kalkınma politikası, büyük ölçüde ekonomik izolasyon yoluyla elde edilen önceki kültürel ve siyasi egemenlik politikasının doğrudan tersine çevrilmesiydi. Ancak yüksek göç ve yüksek işsizlik kombinasyonu, değişim ihtiyacına işaret etti.

Çok uluslu firmalar, İrlanda’da insanları işsizlikten uzak tutan işlerle doğrudan, hem iş hem de yeni bir iş ortamı sağlayacak olan yabancı yatırım yoluyla dolaylı fayda sağladı. Bu dış etkilerin İrlanda’nın yerli bir girişimcilik kapasitesini daha hızlı geliştirmesine yardımcı olması bekleniyordu. Uzun vadeli faydalar, teknik ve iş uzmanlığının geliştirilmesinden kaynaklanan yayılma etkileri olacaktır.

İrlanda, fabrikalarını donatmak ve iş güçlerini eğitmek için vergi indirimi ve hibe şeklinde cazip ekonomik teşvikler sağladı. Bunlar İrlanda’da çok uluslu bilişim sektörünün kurulması için gerekli koşullardı.

Ancak BT çalışmalarını destekleyen bir toplumsal altyapı ve bunu yapacak nitelikli iş gücü yeterliydi. Bugün İrlanda’nın yazılım endüstrisi, İsrail, Hindistan ve Doğu Avrupa ile birlikte çok uluslu siteler için güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. İrlanda’nın yazılım sektörü hem yerel hem de çok uluslu operasyonlarda 30.000 kişiyi istihdam etmekte ve 10 milyar Euro’yu aşan gelirler yaratmaktadır.

İrlanda örneği, iki önemli insan kaynakları sorunu dizisi sunmaktadır. İlk grup, uygun niteliklere sahip BT çalışanlarının tedarik edilmesini sağlamakla ilgilidir. İkinci grup, BT çalışanlarını kültürler arası bir ortamda yönetmekle ilgilidir.

İrlanda’nın deneyimleri diğer ikinci dalga ülkeleri için tipik olduğu ölçüde, öğrenilen dersler diğer ülkelerdeki hükümet politika yapıcılarının yanı sıra yerli ve çok uluslu yöneticiler için de geçerlidir.


Bilişim sektörü
Bilişim sektörü şirketleri
Bilişim sektörü Meslekleri
Teknoloji ile ilgili meslekler ve Maaşları
Bilişim Teknolojileri alanı Maaşları
Bilişim Sektörü is İlanları
BILISIM sektörü Hisseleri
Geleceğin bilişim meslekleri


BT Çalışmalarını Destekleyecek Toplumsal Yapıların Tasarlanması

Gelişmekte olan bilişim sektörünü desteklemek için uyarlanan toplumsal altyapılar arasında en önemlisi eğitim altyapısıydı. İrlandalı politika yapıcılar, iyi eğitimli İrlanda nüfusunun, gelişmekte olan bilgi sektörünü desteklemek için kullanılabilecek güçlü bir kaynak olduğunun farkına vardılar.

Ancak üstesinden gelinmesi gereken iki ciddi sorun vardı. Birincisi, eğitime erişimde eşitliği sağlamaktı. Bu, 1968’de orta öğretimin devlet tarafından finanse edilmesiyle başarıldı. Diğer konu, potansiyel BT çalışanlarının bu sektörde çalışmak için özel beceriler ve bilgi edinmelerini sağlamaktı.

1960’larda, geleneksel üniversite mesleki eğitime, daha az teknik nitelikteki mesleki eğitime yönelik değildi. Sonuç olarak, 1970’lerde ve 1980’lerde iki yeni üniversite kuruldu ve mevcut üniversiteler işletme ve BT becerilerini müfredatlarına dahil edecek şekilde uyarlandı.

Teknik kolejler de kuruldu. Akşam, çalışanların becerilerini ve istihdam beklentilerini geliştirmeleri için yetişkinlere yönelik programlar oluşturuldu. Son olarak, üniversite diplomasına sahip olanlar veya diğer alanlarda işten çıkarılanlar için devlet destekli BT eğitim programları yer alır.

Ayrıca okullarda ve eğitim programlarında geliştirilmekte olan belirli beceri setleri ile mevcut iş türleri arasında uyumu sağlamak da gerekliydi. İrlanda’nın eğitim başarısının istenmeyen bir sonucu, İrlandalı BT çalışanlarının diğer ülkelerde arzu edilen bir insan kaynağı haline gelmesiydi. Buna karşılık, sanayi politikası değerlendirmeleri, üniversitelerin eğitim planları ile ülkedeki mevcut istihdam fırsatları arasında daha yakın bir eşleşme önerdi.

BT Çalışmalarına Daha Geniş Bir Katılımın Önündeki Engelleri Kaldırmak

Yaş, cinsiyet ve sosyal sınıf açısından İrlanda’nın BT sektörüne tam katılımın önünde engeller vardı. BT’nin gençlerin alanı olarak algılanması, ülkenin son derece genç nüfusu tarafından pekiştirildi.

Bu yaş ayrımı, orta öğretime ve dolayısıyla yüksek öğretime erişimi sınırlayan önceki eğitim politikasıyla daha da kötüleşti. Böylece, 1990’ların başında, otuz beş yaş üstü, ücretsiz orta öğretime erişimi olmayanlar, BT işgücünde sayıca daha azdı.

Bir başka engel türü de cinsiyetle ilgilidir. Kadınlar BT sektörünü kadınlar için geleneksel endüstrilerden, bankacılıktan ve kamu hizmetlerinden daha iyi bulurken, fırsat ve kısıtlama arasında hala bir gerilim vardı. BT, yerleşik cinsiyetçi çalışma kalıpları olmayan yeni bir endüstriydi.

Bununla birlikte, bir erkek faaliyeti olarak kabul edilen bir BT işi klişesi ve hem erkekler hem de kadınlar tarafından kadınların BT sektöründe tam katılımcı olmadığı kabul edildi. Sebepler tipik olarak, çocuk yetiştirmenin bir kadının sorumluluğunda olduğu geniş aile kültürüyle bağlantılıdır.

Son engel türü sosyal sınıfla ilgilidir. İrlanda’nın katı sosyal sınıf kategorileri için tarihsel küçümsemesine rağmen, bilgi sektöründe sosyal sınıf engellerinin olduğuna dair kanıtlar var. Ücretsiz orta öğretimin yokluğu, yoksullar ve işçi sınıfı bireyleri için bir engeldi.

Ayrıca, eğitime değer verilmeyen aile ortamlarında, gençlerin aile gelirine katkıda bulunmak için mümkün olan en kısa sürede iş gücüne katılmaları yönünde baskı olabilir. Orta sınıf üyelerinden gelen tutumsal engellerin diğer kanıtı, yerli BT firmalarında istihdamı güvence altına almak için “doğru” aksan ve adrese sahip olmanın önemiydi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir