Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Bölünme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 dijital bölünme (uçurum) sorununa çözümü Dijital uçurum ülkeler Dijital uçurumu 0
Literatür Taraması

İskoçya’daki Kablolu Topluluklar

2001 yılında, dijital katılımı teşvik etme girişiminde, üç milyon poundluk bir girişim, İskoçya’da iki pilot dijital topluluk oluşturma niyetini özetledi. Digital Inclusion: Connecting Scotland’s People başlıklı belge, aşağıdakiler için niyet ve finansmanın ana hatlarını veriyor:

• her toplulukta 2.000’e kadar eve giriş seviyesi PC’ler, yazılımlar ve Web erişimi sağlanması;
• okul tabanlı ICT ve Web erişim girişimi ile bağlantıların geliştirilmesi;
• ilgili çevrimiçi kamu ve ticari hizmetler de dahil olmak üzere, o toplulukla ilgili yerel içeriğe sahip her topluluk için bir topluluk Web portalının geliştirilmesi;
• BİT ve Web becerilerinin seviyesini artırmak için eğitim sağlanması;
• Web’in faydaları konusunda farkındalığı artırmak için tanıtım; ve
• sürekli destek sağlamak için yerel halktan oluşan bir ağ oluşturulması.

Aynı rapor, İskoçya dijital topluluklar projesinin amaçlarını da şu şekilde özetlemektedir:

• bu topluluklarda sosyal dışlanmayla mücadeleye yardımcı olmak için ICT’leri kullanmak;
• her toplulukta Web kullanıcıları için “kritik bir kitle” yaratmak;
• Web’e evrensel erişimin sağlanmasına katkıda bulunmak;
• dezavantajlı hanelerde bilgisayar ve Web kullanımını artırmak;
• dezavantajlı topluluklarda BİT becerilerini artırmak;
• yerel çevrimiçi içerik ve yerel destek ağı geliştirmek için topluluk katılımını artırmak; ve
• özel sektörle ortaklıklar oluşturmak.

2001 yılının sonlarında, İskoçya genelindeki topluluklar, dijital topluluklar haline gelmek için fon ve destek almak üzere İskoç Yöneticilerine teklif vermeye davet edildi. Mart 2002’nin sonuna doğru, İskoç Yönetici biri kırsal diğeri kentsel olmak üzere iki kazanan topluluk seçti.

Argyll Adaları, seçilen kırsal topluluk, takımadalardaki 26 yerleşik adadan 13’ünü kapsıyor. 4.290 nüfustan toplam 2.145 hane dahil edildi.

Dijital toplulukların finansman için sunduğu başvuru, adaların “biyoçeşitlilik, kültür, tarih, arkeoloji, yenilenebilir enerji fırsatları ve peyzaj açısından zengin olmasına rağmen, adaların hem adaların sebep olduğu hem de vurguladığı birçok yoksunluk ve dezavantaj sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 

Adaların fiziksel ve demografik özellikleri birleşerek ekonomik aktiviteyi ve büyümeyi kısıtlayan ekonomik ve sosyal koşullar üretir. Bu nedenle, Argyll adaları, Highlands and Islands Enterprise tarafından “kırılgan alanlar” ve Konseyin Ekonomik Kalkınma Stratejisi tarafından “dezavantajlı alanlar” olarak sınıflandırılmaktadır.


Dijital uçurum nedenleri
dijital bölünme (uçurum) sorununa çözüm
Dijital uçurum hangi ülkede daha düşüktür
Dijital uçurum
Hangi ülkede dijital uçurum diğerlerinden daha yüksektir
dijital bölünme /digital divide nedir
Dijital uçurum ülkeleri
Dijital BÖLÜNME ya da uçurumun üstesinden nasıl


Argyll Adaları’ndaki tüm yerel halkın bilgisayar kullanma ve İnternet’e erişim için yeni fırsatlardan yararlanmaları bekleniyor. Amaç, kamu hizmetleri konusunda hızlı ve ucuz iletişim kurmayı, akranlarla etkileşimi, tele-çalışmayı, sağlık hizmetlerine ve yaşam boyu öğrenme materyallerine erişimi kolaylaştırmaktır.

Mümkün olan her yerde, amaç bu adaların iş dünyasını ve aynı zamanda topluluk gruplarını dahil etmektir. Topluluğun bazı üyeleri zaten bilgisayar becerilerine sahip olsa da, girişimin şu anda bilgisayarları olan ancak bunları tam olarak kullanmak için yeterli bilgi ve eğitime sahip olmayan hanelerden herhangi birine eğitim ve destek sağlaması bekleniyor. Ayrıca, e-hizmetleri kapsamlı bir topluluk portalına dönüştürmek amaçlanmaktadır.

Dumbarton kasabasının kuzeyinde yer alan Bellsmyre, finansman için seçilen kentsel dijital topluluktur. Bellsmyre’ın 789 hanesi ve 1.694 nüfusu var.

Hiçbir telekomünikasyon şirketi topluluğu kablolamamıştı ve ihale sırasında Bellsmyre’nin yalnızca bir analog telefon altyapısı vardı. Bölge, Birinci Tur Teklif belgesinde Batı Dunbartonshire’daki en yoksun bölge olarak tanımlanmaktadır.

O zamanlar, Bellsmyre’de yaşayan insanlar, teknolojiyi eğitmek ve kullanmak için daha önce yapılan teşviklere henüz yanıt vermemişlerdi ve sonuç olarak, toplumdan daha da dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları düşünülüyordu. Teknoloji, öğrenmenin avantajlarını teşvik etmek için insanlara götürülüyor.

Ortaklık düzenlemelerinden yola çıkarak, Bellsmyre’nin Birinci Tur Teklifinde ana hatlarıyla belirtilen temel amaç, İskoçya’nın dijital içerme stratejisinde belirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmaktır. Dijital Şampiyonlar ve yerel topluluk grupları ve ajansları tarafından eğitim ve BİT hizmetlerinin sağlanmasının güvenin geliştirilmesine yardımcı olacağı öngörülmektedir.

BİT’e yönelik tutumların gelişeceği, teknoloji korkusunun azalacağı, güvenin artacağı ve Web’e bağlı olmanın faydalarının ortaya çıkacağı umulmaktadır. Ayrıca öğrenmeye yönelik tutumların değişeceği ve daha olumlu hale geleceği umulmaktadır.

Merkezi bir amaç, eğitimsel başarı düzeylerinin yerel olarak artmasını sağlamaktır. Temel hedefler, dijital dışlanmayı azaltmak, daha fazla öğrenme ve eğitim için rutin bir zevk geliştirecek ve istihdama devam edecek veya yeni işler kuracak BİT becerilerine sahip bir yerel nüfus yaratmaktır.

İskoçya’da E-Demokrasi ve Dijital Bölünme

Birleşik Krallık hükümeti, Birleşik Krallık’ta e-demokrasiyi denetlemek ve onun gelişimi ve yaygınlaştırılması için bir strateji geliştirmek üzere bir Kabine Komitesi kurmuştur. Bir e-demokrasi tüzüğü, e-demokrasi alanını iki açık alana ayırır: e-oylama ve e-katılım. Yerel düzeyde yaratıcı, esnek ve demokratik bir yaklaşımla yerel yönetimleri desteklemek için özel olarak teknoloji tasarlamak mümkündür.

Ancak, yerel alanlarda daha iyi demokratik katılımı desteklemek için teknolojinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceği daha önce İskoçya’da araştırılmamıştı. Ek bir zorluk, her yerel otoritenin farklı ihtiyaçlara sahip birden fazla topluluğu temsil etmekle görevli olması nedeniyle, yerel yetkililerin farklı topluluklarda farklı e-demokrasi süreçlerini farklı şekillerde kullanması gerekebilecek olmasıdır.

Bu, e-demokrasi sistemlerinin farklı toplulukların demokratik ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlanabileceği sayısız yol hakkında bilgi eksikliğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, vatandaşların dahil olmaya istekli oldukları ve kendi toplulukları ve ötesinde ilgili olduğunu düşündükleri konular hakkındaki görüş ve deneyimlerini yansıtan yollarla otantik katılımını sağlama meselesi vardır.

TRENDLER

Bir Yeni Zelanda raporu, “Yeni Zelanda’da Hanehalkı İnternet Bağlantısını Etkileyen Ana Özelliklerin İncelenmesi Dijital Ayrım” (2004), bilgi ve iletişim teknolojilerinin genişlemesinin esas olarak haneler tarafından kullanıldığını öne süren uluslararası araştırmaları yansıtmaktadır. daha yüksek gelirli ve üyeleri örgün eğitim niteliklerine sahip haneler vardır.

Raporda ayrıca, “en genç kişinin yaşı, etnik köken, işgücü durumu ve coğrafi konumun hanedeki İnternet erişimini belirlemede önemli roller oynamasına rağmen, hane bağlantı düzeylerini etkileyen en önemli değişkenlerin hane geliri olduğu, eğitim yeterlilik düzeyi vardır.

Büyük Londra Otoritesi tarafından Londra’daki dijital uçurumu ele almak için bir strateji belirlemek için yürütülen araştırma, düşük gelir, düşük eğitim seviyeleri, düşük vasıflı işler, işsizlik ve teknoloji becerilerinin eksikliği gibi sosyoekonomik faktörlerin bir engel oluşturduğunu gösteriyor. BİT’in benimsenmesi ve kullanılması, düşük düzeyde farkındalık, ilgi, anlayış ve BİT kabulü gibi sosyo-kişisel yönler de çok önemlidir.

Son yıllarda büyük ölçüde ilgi ve politika ve kaynak desteği, ana akım toplumun dışında yaşayan dışlanmış grup ve toplulukların çağdaş BİT’lere farklı türde erişimlerinin sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Ancak Wilhelm (2000) sınıf altındaki bilgilerin artık tamamen erişim açısından tanımlanıp tanımlanamayacağını sorgulamaktadır. Bunun yerine, bilgi arama davranışının daha geniş bağlamlarını (yani medya kullanım kalıpları ve kültürel ve çevresel bağlamları) vurgular. Schon, Sanyal ve Mitchell’den yola çıkarak, bu bağlamların “bilgi ve iletişim eşitsizliklerinin çeşitli tonlarının daha kalın bir tanımını sağlayacağını” savunuyor.

Diğerleri, dijital bölünme argümanlarının yalnızca erişim sorunlarından uzaklaşması gerektiğini öne sürüyor. Örneğin, Warschauer(2003) insanların kendi sosyal arenalarında ve günlük pratiklerinde teknolojinin daha anlamlı kullanımını geliştirmelerini sağlamak için artan vurgunun harekete geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir