Elektronik Bağlantıların Penetrasyon Seviyesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Elektronik Bağlantıların Penetrasyon Seviyesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Nisan 2022 Mobil penetrasyon ne demek Penetrasyon oranı Nedir Penetrasyon Testi Eğitimi 0
Akıl Yürütme Süreci

Elektronik Bağlantıların Penetrasyon Seviyesi

KOBİ, ağ bağlantıları, bilgi alışverişi desteği, uygulamaların kullanımı (örn. mesajlaşma, pazarlama) ve dış hizmetlerin (örn. katma değerli ağ hizmeti tedarikçileri) dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak iş ortaklarıyla olan bağlantıları destekleyebilir.

KITS şirketlerinin tedarikçi ve müşteri tabanlarına elektronik bağlantıların penetrasyonu düşüktü. Bu tür bağlantıların mevcut olduğu yerlerde, bunlar tipik olarak bir KOBİ’nin müşteri tabanının küçük bir kısmıyla ilgiliydi: önemli bayiler veya dağıtım ortakları, bir veya iki BT okuryazarlığı olan müşteridir.

Elektronik bağlantılar da tipik olarak bu ilişkileri güvence altına almak ve güçlendirmek için geliştiriliyordu. Bununla birlikte, müşteri ve tedarikçi tabanında çoğaldıkça, bunun tersi bir etki elde edilebilir ve değer zinciri ortaklarıyla daha geçici ilişkiler gelişebilir.

KITS şirketleri arasında, müşterilerle elektronik bağlantılar, tedarikçilerle olan elektronik bağlantılardan daha yaygın ve kapsamlıydı; bu, çoğu durumda müşterilerin tedarikçilerden daha büyük ve e-ticaret okuryazar olma eğiliminde olduğunu doğruladı.

Bu gözlem, değer zinciri faaliyetlerini otomatikleştiren daha büyük şirketlerin deneyimiyle de uyumludur. Fawcett ve Magan (2001), ankete katılan büyük ABD şirketlerinin çoğunun, birinci sınıf bir tedarik tabanını seçmek ve geliştirmekten çok, güçlü müşteri ilişkileri kurmaya daha fazla kaynak ayırdığını bildirmektedir.

BT Ortamının Otomasyonunun Karmaşıklığı

KOBİ’lerin, B2B e-ticarete katılmaktan, bunu destekleyecek uygun BT altyapılarından yoksun olmaları nedeniyle alıkondukları konusunda yaygın olarak kabul edilmektedir. E-posta ve barındırılan Web siteleri için İnternet erişimine sahip olabilirler, ancak çok az sayıda KOBİ’nin bunun ötesinde B2B e-ticaret ve diğer daha karmaşık uygulamalarla meşgul olduğu düşünülmektedir.

BT ortamının karmaşıklığı, aşağıdaki faktörler kullanılarak değerlendirilebilir:

• Eski uygulamalar ve ağ ortamı dahil olmak üzere KOBİ’nin sahip olduğu uygulama türleri ve BT altyapısı
• Uygulamaların paketler mi yoksa özel geliştirmeler mi olduğu
• Uygulama karmaşıklığı düzeyi
• Uygulamalar arasındaki bağlantıların niteliği (e-posta, intranet, extranet)

Lockett ve Brown (2001) tarafından tanımlanan karmaşıklık düzeyi, basit iletişim (örn., e-posta, Web erişimi) için çok düşükten, tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi işbirlikçi kurumsal uygulamalar için çok yükseğe kadar değişebilir. 

Hawkins (2001), “ev yapımı sistemlerin firmaların e-ticaret beklentilerine zarar vermediğini ve hatta teknoloji yatırımı ve kullanıma sunmanın piyasadan gelen gerçek sinyallerle bağlantılı olmasını sağlayarak onları iyileştirebileceğini” belirtiyor.

KITS şirketlerinin üçte birinden fazlası, BT altyapısı eksikliğinin KOBİ e-ticareti için bir engel olduğu ve karmaşıklık derecesi çok düşük olduğu şeklindeki genel algıya uymaktadır. Bunların çoğunun müşteriler veya tedarikçilerle herhangi bir elektronik bağlantısı yoktur. Numunenin diğer üçte biri düşük karmaşıklık derecesine sahiptir.

Bu şirketler mutlaka daha fazla faaliyeti otomatikleştirmez, ancak faaliyetleri arasında genellikle daha fazla entegrasyon vardır. KITS şirketlerinin en az üçte biri, nispeten karmaşık B2B e-ticaretini destekleyebilecek bir BT altyapısına sahiptir. Daha düşük karmaşıklık derecesine sahip bir dizi şirket bu pozisyona doğru hızla ilerliyor.


We Are Social 2021 Raporu
Penetrasyon oranı Nedir
Mobil penetrasyon ne demek
We Are Social Türkiye 2021
We Are Social 2021: Turkey pdf
Penetrasyon Testi Eğitimi
We Are Social 2020 Türkiye sosyal medya kullanım İstatistikleri
Penetrasyon Sızma Testi Nedir


Anahtar Değer Faaliyetleri ile Değer Faaliyet Etkileşimleri

Yukarıda tartışılan elektronik bağlantılar, hem dahili olarak hem de endüstri değer zincirindeki ortaklar arasında kritik değer faaliyetlerini birbirine bağlayabilir. Bu faaliyetlerin KOBİ’ler için göreli önemi, katılımcılardan her bir faaliyeti 1’den 5’e kadar bir ölçekte sıralamaları istenerek belirlenebilir; burada 1 önemsizdir ve 5 şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir.

Bir KOBİ’nin bir değer faaliyetini kritik olarak sınıflandırması durumunda, bu faaliyete değer zinciri ortaklarını içeren girdilerin ve/veya çıktıların otomasyon için bir öncelik olacağı varsayılabilir. E-ticaret çözümleri, her bir KOBİ’nin müşterisi ve tedarikçisi olan değer zinciri ortakları arasındaki değer etkinliği etkileşimlerini (VAI’ler) otomatikleştirir. V AI’lerin çoğu, bir KOBİ’nin lojistik, operasyonlar veya satış ve pazarlama gibi birincil değer faaliyetlerini müşteri/tedarikçi birincil faaliyetleriyle ilişkilendirir.

KITS örneğinde en çok desteklenen değer etkinliği etkileşimi satış ve pazarlamadan satın almaya yöneliktir. Örneklemdeki tüm KOBİ’ler, şirket ve ürünleriyle ilgili ayrıntıları içeren bir Web sitesi uygulamıştır.

En çok desteklenen ikinci VAI, (müşteri) tedarikine giden lojistiktir. Bu kadar çok şirketin çevrimiçi sipariş işlemeyi uygulamaya koyması, bunun müşteriler için önemli olduğunu düşündüklerini ve buna yatırım yaparlarsa müşteriler tarafından daha iyi değerlendirileceklerini gösteriyor.

Değer Faaliyetlerinin Otomasyonunun Karmaşıklığı

KITS katılımcıları tarafından açıklanan en karmaşık iki e-ticaret çözümü (İki Web etkin kurumsal kaynak yönetim sistemi ve e-pazaryeri arasında satıcı tarafından yönetilen envanter) görüşme sırasında tam olarak işlevsel değildi. Zamanla, farklı e-ticaret çözümlerinin gelişimini ve etkisini takip etmenin mümkün olacağı beklenebilir. Zaman içinde daha karmaşık çözümlerin daha geniş çapta benimseneceği de varsayılabilir.

Değer Zinciri Üzerindeki Etki

Bir e-ticaret çözümünün karmaşıklığı, bir KOBİ’nin değerini artırma ve hatta değer zincirindeki rolünü dönüştürme yeteneğini etkiler. Yüksek karmaşıklıktaki e-ticaret çözümleri, düşük karmaşıklıktaki çözümlerden daha fazla değer zinciri dönüşümünü destekleme potansiyeline sahiptir.

Değer zincirindeki konum, benimsenen e-ticaret çözümünün karmaşıklığını etkiliyor gibi görünüyor. Bazı KOBİ’ler, özellikle toptancılar (e-pazaryerleri dahil) ve lojistik şirketleri gibi orta kademedekiler, yeni, sanal değer zincirlerinin embriyonik yaratımı yoluyla değer zinciri ortaklarına ek maddi olmayan değer sağlayabilirler. 

KITS örneğinde, VAI’leri otomatikleştirmenin bir KOBİ’nin değer zinciri üzerinde etkisi olduğu dört yol var gibi görünmektedir.

Otomasyon şunları yapabilir:

1. Risk ve maliyeti ortadan kaldırarak tedarik zincirini kolaylaştırın. Müşterilere/tedarikçilere yönelik elektronik kanal, değer etkinliği etkileşimini yürütmek için mevcut yöntemlerin yerini alır (örneğin, telefon/faks yerine çevrimiçi sipariş verme).

2. Maliyeti ortadan kaldırarak ve yeni değer ekleyerek bir değer etkinliğinin yürütülme şeklini dönüştürün. Bir değer etkinliğinin otomatikleştirilme şekli, müşteri ve tedarikçinin rollerini değiştirir (örneğin, tedarikçiler müşterileri adına gelen lojistik işlemlerini gerçekleştirir, kendi teslimat kapasiteleri hakkındaki bilgileri müşterinin üretim planları ve satışları hakkında bilgi ile eşleştirir). satıcı tarafından yönetilen envanter).

3. Dahili süreçlere değer katan bilgileri (maddi olmayan mal/hizmet) yakalayın. Örneğin, bir şirket Web sitesi aracılığıyla müşteriler hakkında bilgi toplayabilir ve bunları satış ve pazarlama gibi dahili süreçleri iyileştirmek için organize edebilir, seçebilir ve dağıtabilir.

4. Yeni bilgileri (maddi olmayan mal/hizmet) dış değer zinciri ortaklarının süreçlerine yaymak. Bu bilgilerin küçük bir kısmı, kendi başına bir gelir akışı oluşturmak için kullanılmaktadır (örneğin, bilgileri abonelik temelinde sentezleyen ve dağıtan e-pazaryerleri tarafından).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir