İdiografik ve Nomotetik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İdiografik ve Nomotetik – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Nomotetik örnek Nomotetik sosyal bilimler Nomotetik ve idiografik yaklaşım örnekleri 0
Proje Önlemleri

İdiografik ve Nomotetik

Hem nitel hem de nicel bakış açıları içinde, repertuar ızgarası tekniğini kullanan araştırma, doğası gereği ya idiografik ya da nomotetiktir. İdiografik yaklaşım, bireyin öznel deneyimlerine odaklanır ve sonuçları bireyin kullandığı ifadeler ve terimlerle sunar.

Ortaya çıkan ızgara, ortaya çıkarma sürecinde kullanılan hiçbir ortak öğe veya yapı olmadığı için benzersiz olarak kabul edilir. Örneğin, sistem analistlerinin çalışmasında, her katılımcıdan etkileşimde bulunduğu en fazla altı sistem analistini belirtmesi istendi. Bu projede, Hunter bir rol tanımı sağladı (yani, etkileşime giren sistem analistleri) ve her katılımcıdan bu kategoriye uyan örnekleri belirlemesini istedi.

Adı geçen analistler, katılımcılar arasında yaygın değildi ve bu nedenle ortaya çıkan ızgaralar, kullanılan unsurlar açısından ortak değildi. Benzer şekilde Moynihan, katılan her proje yöneticisinden proje yöneticisi olarak üzerinde çalıştığı sistem geliştirme projelerinin bir listesini yapmasını istedi.

Proje yöneticisi dokuzdan fazla proje isimlendirdiyse, kendisinden en başarılı üçü, en az başarılı olan üçü ve aralarından üçünü seçmesi istendi.

Moynihan’ın araştırma amacı, proje yöneticilerinin yeni geliştirme projeleri planlarken önemli olarak gördüğü durumsal faktörleri belirlemek ve farklı proje yöneticilerinin öznel anlayışlarını karşılaştırmak değildi. Bu nedenle, bireysel şebekelerin karşılaştırmalı analizine izin verecek ortak bir sistem geliştirme projeleri seti sağlamadı.

Buna karşılık, bireylerin veya birey gruplarının ızgaralarını karşılaştıran araştırmalar, repertuar ızgarası sürecindeki öğeler ve yapılarla ilgili olarak farklı kararlar alınmasını gerektirir. Bu nomotetik yaklaşım, ızgaralar arasında karşılaştırmaların yapılmasına izin vermek için ortak bir eleman ve/veya yapı setinin kullanılmasını gerektirir.

Bu tür araştırmalar aynı zamanda nitelik olarak nicel olma eğilimindedir. Örneğin, iki yöneticinin ihale sorgulama değerlendirmelerine ilişkin görüşleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeye yönelik araştırma, repertuar ızgarası sürecinde unsurlar olarak ortak bir dizi ihale sorgusu dayatmıştır.

Bu, iki yöneticinin benzer olaylarla ilgili kişisel deneyimlerine dayanan yapı sistemlerinin karşılaştırılmasına izin verdi. Başka bir örnekte, bir eğitmenden bir dizi yapı ortaya çıkarılmış ve daha sonra bir grup öğrencinin çevrimiçi bibliyografik erişim sistemlerinin özelliklerini temsil eden önceden belirlenmiş bir dizi öğeye karşı değerlendirmesi için ortak yapılar olarak sağlanmıştır.

Bu, öğrenciler arasında ve öğrenciler ile eğitmen arasındaki ortak yorumlamanın test edilmesine izin verdi. Bu örneklerde, repertuar ızgara işleminde ortak bileşenlerin kullanılmasının nedeni, ızgaraları karşılaştırmaktı.

Son olarak, bu bölümde tartışılan örneklerin hiçbiri çalışmalarına hem nitel hem de nicel yaklaşımları kullanarak yaklaşmamıştır. Bu, repertuar tablosunun toplanan verilerin hem niteliksel hem de niceliksel analizine uygun olamayacağı anlamına gelmez.


Nomotetik ve idiografik yaklaşım örnekleri
Nomotetik sosyal bilimler
Nomotetik örnek
İdiografik
İdiografik yaklaşım nedir
İdiografik Nedir
Nomotetik bilim nedir
İdiyografik Gelişim nedir


Sonuç

Bu makale, karmaşık ve sosyal olarak dinamik organizasyonlarda insan öznelerinin öznel anlayışını araştırmak için hem nitel hem de nicel yaklaşımları desteklemek için repertuar ızgarası tekniğinin esnekliğini göstermiştir. Bu teknikle, hem nitel hem de nicel yaklaşımların birbirini dışlamaları gerekmez.

Örneğin, Hunter sistem analistleriyle ilgili çalışmasına temellendirilmiş bir teori perspektifinden yaklaştı. Repertuar tablosu kullanılarak toplanan veriler, “mükemmel” sistem analistlerinin temalarını veya niteliklerini belirlemek için analiz edildi. Bu araştırmanın bir uzantısı olarak, mükemmel sistem analistlerinin özellikleri, Kanadalı ve Singapurlu araştırma katılımcılarının öznel anlayışlarındaki benzerlikleri ve farklılıkları vurgulamak için istatistiksel olarak test edildi.

İki önemli noktayı yineleyerek bitirmek istiyoruz. Birincisi bir uyarı sözüdür. Repertuar tablosu, bir organizasyon ortamında bireylerin öznel anlayışlarını araştırmak için her derde deva olarak görülmemelidir.

Diğer teknikleri doğrulamanın bir aracı olarak veya daha ileri yorumlayıcı veya pozitivist araştırmalara bir ön aşama olarak diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. İkincisi, kişisel yapı teorisinin bilişsel bilimdeki birkaç teoriden biri olmasıdır.

Repertuar ızgarası, IS araştırmacısının kullanabileceği çeşitli bilişsel haritalama yöntemlerinden biridir. Bu makale, alanımızda daha fazla bilişsel vurguya duyulan ihtiyaç konusunda IS araştırma topluluğunda ilgi uyandırmak amacıyla yazılmıştır. Umarız, IS araştırmacıları, IS’deki araştırma ve pratiğe kullanılabilir ve tüketilebilir sonuçlar sağlayabilecek uygulamalı teorilerin ve yöntemlerin erdemleri üzerinde daha fazla düşünmeye teşvik edilecektir.

İsteğe Bağlı İşbirliğine Dayalı Öğrenme

İletişim ve yazılım teknolojisindeki gelişmeler, İnternet’i, birçok kullanıcı tarafından her yerde ve her yerde erişilebilen çeşitli hizmetler sağlayabilen açık ve dağıtılmış bir bilgi işlem platformu haline getirmeye yönlendiriyor.

Elektronik öğrenmeye yönelik hizmetler, İnternet tarafından desteklenmeye ve İnternet aracılığıyla sunulmaya çok uygundur. Sanal üniversitelere olanak sağlamak, bir şirketin çalışanlarının becerilerini geliştirmek ve otomatik eğitimi kolaylaştırmak için stratejiktirler.

Günümüzde, uzaktan öğrenmeyi desteklemek için faydalı bir şekilde kullanılabilecek çok sayıda ağ bağlantılı e-öğrenme sistemi ve uygulaması geliştirilmiştir. Temel olarak ya eşzamansız öğrenme modellerine ya da eş zamanlı öğrenme modellerine dayanırlar.

Spesifik olarak, “sanal veya gerçek” işbirlikçi öğrenme ortamları, işbirlikçi ve etkileşimli bir gruba ait olan öğrenicilerin işbirliği içinde bilgiyi yapılandırdığı bilgisayar tabanlı ve çoklu ortam odaklı öğrenme süreçleri yaratmayı amaçladıkları için eğitim araştırma alanında özellikle ilgi çekicidir. .

Aslında, kişilerarası söylemi ve bilginin sosyal inşasını destekleyen öğretim yöntemlerinin (yani, işbirlikçi öğrenme teknikleri) basitçe bilgi yayınına (sınıf aktarım metaforu) veya bilgi aktarımına dayanan yöntemlerden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. çevrimiçi eğitim materyallerine eşzamansız, kendi hızınızda erişim.

Bu makalede, Collaborative Learning On-Demand (CLOD) paradigmasına ve destekleyici teknolojisine genel bir bakış sunulmaktadır.

Özellikle CLOD paradigmasını tam olarak destekleyen VICROC sistemi anlatılmaktadır. Son olarak, VICROC’nin kullanılabilirlik değerlendirmesi gösterilmektedir. Gerçekleştirilen deneyler, CLOD paradigmasının öğrencinin üretkenliğini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu doğruladı.

Collaborative Learning on-Demand (CLOD), küçük bir grup uzak öğrencinin birbirleriyle soru alışverişinde bulunarak arşivlenmiş bir dersin oynatılmasını talep ettiği, izlediği ve kontrol ettiği, kendi kendine öğretilen, etkileşimli ve işbirlikçi bir öğrenme sürecini mümkün kılan sanal bir işbirlikçi öğrenme paradigmasıdır. 

CLOD, aşağıdaki fikirlerden bazılarını ödünç alır:

• Eğitmen tarafından yönlendirilen küçük bir grup öğrencinin bir dersin video kaseti üzerinden geçtiği, yüz yüze işbirlikçi bir öğrenme metodolojisi olan Özel Ders Videosu Öğretimi (TVI);
• Her öğrencinin bir grup içinde iletişim kurmak için ses (mikrofon ve kulaklık) ve video (kamera) olanaklarıyla donatılmış, ağa bağlı bir bilgisayara sahip olduğu, TVI’nin tamamen sanal bir versiyonu olan Dağıtılmış Eğitmenli Video Eğitimi (DTVI).

TVI ve DTVI, deneylerine katılan öğrencilerin derslere fiziksel olarak katılan öğrencilerden daha iyi performans gösterdiklerini göstererek gerçek etkililiklerini kanıtladılar.

CLOD ve DTVI arasındaki önemli fark CLOD metodolojisinin öğrencileri bilgiyi yapılandırmaya yönlendiren bir öğretmenin varlığını varsaymamasıdır. Bu gerçek, CLOD’nin teknik uygulaması üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir, çünkü DTVI’da video konferans kaydedicisinin (VCR) kontrolü yalnızca öğretmendeyken, CLOD’da oynatma oturumunun her katılımcısı paylaşılan bir VCR uzaktan kumandası kullanır.

Ayrıca isteğe bağlı öğrenim hizmeti olan CLOD’un isteğe bağlı video sistemi (VoD) tarafından desteklenmesi gerekir. CLOD paradigması, işbirlikçi oynatma oturumları sağlayan isteğe bağlı medya sistemleri olan İşbirlikli Oynatma Sistemleri tarafından desteklenir.

İşbirliğine dayalı bir oynatma oturumunda, açıkça gruplandırılmış olan katılımcılar, bir medya sunucusu tarafından yayınlanan bir multimedya oturumunun vizyonunu ve kontrolünü paylaşır ve bir soru panosu aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girer.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir