KAVRAMSAL İNCELEME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

KAVRAMSAL İNCELEME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Bilim teknoloji ve ekonomi arasındaki ilişkisi Bilim ve Teknoloji politikaları türkiye'de bilim ve teknoloji 0
Lojistik Sağlayıcıları

KAVRAMSAL İNCELEME

Kavramsal tanım, bir kavramın amaçlanan anlamı içinde yer alması gereken temel özelliklerin sözlü açıklamalarını içerir. Araştırma uygulamasında, genellikle bir kavramın temel boyutlarını belirlemeyi içerir.

Öte yandan, operasyonel tanım, bir kavramın gözlemlenmesi, ölçülmesi veya manipüle edilmesi için prosedürleri içerir. Bir kavramı ölçmekle ilgili kuralları, belirli adımları, ekipmanı, aletleri ve ölçekleri detaylandırır. Bu bölümde, dijital bölünme etrafındaki çoklu kavramları kısaca gözden geçireceğiz.

Dijital bölünme, iletişim uzmanlarına yabancı olmayan yeni bir terimdir. 1970 gibi erken bir tarihte, iletişim çalışmalarında bundan sonra en aktif sorgulama alanlarından biri olan bilgi boşluğu adı verilen bir teori geliştirildi. Bilgi boşluğu varsayımı, temel olarak, çeşitli sosyo-ekonomik statülere sahip sosyal grupların kitle iletişim araçları aracılığıyla farklı bilgiye sahip olmaları ile ilgilidir.

1980’lerde, BİT’lerin gelişmesiyle, özellikle de PC’nin çeşitli bağlamlarda yaygın olarak uygulanmasıyla, bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar arasında bir ayrım hassas bir şekilde gözlemlendi ve uyarıldı. 1990’ların başlarından bu yana, dijital uçurum giderek uygun bir etiket veya daha doğrusu, BİT’lere, özellikle de İnternet bağlantılılığına sahip olma ve kullanma arasındaki eşitsizliği tanımlamada bir metafor haline geldi.

İlk tanım grubu, dijitalin ne anlama geldiğine dair somut referanslara göre değişir. Tanımın dar anlamıyla, dijital bölünme, özellikle farklı sosyal gruplar veya yerellikler arasında İnternet erişimi ve kullanımındaki eşitsizlik olarak adlandırılır. ABD Ticaret Bakanlığı’nın net raporları, akışın en etkili versiyonunu temsil ediyor.

Zhu (2002), yaş, cinsiyet, eğitim ve mesleği toplu olarak kategorize etme faktörleri olarak alırken, dijital bölünme indeksi (DDI) inşasında dijitalin ne anlama geldiğinin tek göstergesi olarak İnternet penetrasyonunu alır. Kısacası, bu tanım akışında dijital bölünme, demografi ve sosyal statü faktörlerine göre kategorize edilen İnternet erişim/nüfuz ayrımına işlevselleştirilmiştir.

Bununla birlikte, birçok insan için dijital terimi, İnternet dışında çok çeşitli BİT’leri ifade eder. Arquette (2001) bunu, dijital bölünme çalışmalarında, yani küresel dijital eşitliği tele-yoğunluk veya İnternet penetrasyonu açısından ölçmek için kavram uyuşmazlığı olarak etiketledi.

Sözde Bilgi İstihbarat Bölümü (IIQ) analitik çerçevesini kullanarak, “dijital” konusu olarak İnternet veya telefon gibi tek bir BİT yerine BİT altyapısını kullanır. Sayısal bölünmeyi kavramsallaştırmanın ikinci bir ipucu, temel olarak “bölme”nin anlamına odaklanır. Bu konuyla ilgili birçok farklı analitik bakış açısı mevcuttur.

Bunlardan bazıları örneklenmektedir:

• Birinci ve Üçüncü dünya denen ülkelerin makro düzeyde bir karşılaştırması veya zengin ve yoksul ülkelerin bir karşılaştırması;
• işgücü piyasasındaki entegrasyon düzeyine göre modern toplumlardaki farklılıkların karşılaştırılması;
• modern toplumlardaki farklılıkların eğitim grupları, cinsiyet ve yaşa göre karşılaştırılması, daha genel olarak kuşakların karşılaştırılması;
• iletişim becerilerine göre modern toplumlardaki farklılıkların belirlenmesi;
• farklı taleplerin bir sonucu olarak farklı difüzyon eğrilerinin karşılaştırılması.

Görülebileceği gibi, bu bakış açıları tarafından tanımlanan boyutlar fark edilir derecede çeşitlidir.


Bilim teknoloji ve ekonomi arasındaki ilişki
Bilim ve teknoloji Hayatımızı nasıl etkiler
türkiye’de bilim ve teknoloji
Bilim ve Teknoloji politikaları
Teknoloji Nedir
Yenilik ve Teknoloji ilişkisi
bilim, teknoloji ve yenilik: kavramlar, kuramlar ve politika
Atatürk un bilim ve teknoloji Politikası


Arquette (2001) sayısal uçurum üzerine önceki araştırmaları sentezleyerek sayısal uçurumun üç boyutuna dayalı bir organizasyonel çerçeve önerdi: ICS altyapısı, erişim ve kullanım. ICS altyapısı, ses, ses, video ve/veya veri iletişiminin dolaştığı teknofiziksel araçları ifade eder.

Boyutun işlevselleştirilmesi, telefon penetrasyonu (kablolu hat ve kablosuz), İnternet ana bilgisayarları ve arama maliyetleri vb. dahil olmak üzere on altı göstergenin belirtilmesini içerir. İkinci boyut, altyapıyı kullanmakla ilgilenen kişilerin yeteneğine odaklanan ICS erişimidir. (bu altyapı kalitesi veya miktarı ne olursa olsun) altyapıya erişim elde etmek içindir.

Boyutu operasyonel hale getirmek için on dokuz gösterge geliştirilmiştir. Arquette’in (2001) belirttiği sayısal uçurumun üçüncü boyutu ICS kullanımıdır. Dijital bölünmenin kullanıma dayalı kavramsallaştırmaları, insanların teknolojileri nasıl kullandıklarına göre tasarlanır.

Dijital uçurumun bu boyutunun durumunu ölçmek için on dokuz gösterge daha geliştirildi. Özetle, IIQ, farklı ülkeler veya bölgeler arasındaki sayısal uçurumun durumunu değerlendirmek için toplu bir meta-analitik çerçevedir.

IIQ’nun ima ettiği dikkate değer bir nokta, BİT kullanımının boyutunu dikkate almasıdır. Aslında, erişim yeterli değil, tanınabilir bir fikir birliği haline geliyor.

Başka bir deyişle, yalnızca insanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak dijital uçurumu kapatmaz ve bilgi sahipleri arasında da dijital ayrımcılık vardır. Jackel (2002), BİT’ler arasındaki bölünmeyi, “bölünmenin” ikinci düzeyi olarak adlandırır.

NIQ, altı boyutta 20 göstergeden oluşan bileşik bir endekstir. Ulusal Bilgilendirme Düzeyinin (NIL) operasyonel tanımıdır. Makalenin geri kalan kısmında, sayısal bölünme, operasyonel olarak NIQ olarak tanımlanan bu NIL açısından tartışılmaktadır.

NIQ’nun altı boyutu şunlardır:

• Bilgi kaynaklarının (IR) geliştirilmesi ve uygulanması: Bu çatı terimi altındaki göstergeler, 1000 kişi başına Radyo ve TV yayın saatini; Kişi başına bant genişliği; Kişi başına telefon kullanım sıklığı; İnternet veri tabanının toplam kapasitesi.
• Bilgi ağı inşası (IN). Bu boyutta, uzun mesafe kablosunun toplam uzunluğu dahil olmak üzere dört bileşen vardır; Mikrodalga kanalları; Toplam uydu istasyonu sayısı; 100 kişiye düşen telefon hattı sayısı.
• Bilgi teknolojilerinin (BT) uygulanması: bu boyut için göstergeler şunları içerir: 1000 kişi başına kablo TV istasyonu sayısı; 1 milyon kişiye düşen İnternet kullanıcı sayısı; 1000 kişi başına düşen bilgisayar sayısı; 100 kişiye düşen TV sayısı; E-ticaret ticaret hacmi; İşletmeler tarafından bilgi endüstrisine yapılan yatırımın toplam sabit yatırıma oranı.
• Bilgi endüstrisi gelişimi (II): Bu boyutun durumunu yansıtmak üzere tasarlanmış iki gösterge vardır: Bilgi endüstrisinin toplam GSYİH’ya kattığı katma değer; Bilişim sektörünün toplam GSYİH’ye yaptığı katkılar artıyor.
• Bilişim insan kaynakları (İK): Bu boyut için iki gösterge vardır: 1000 kişi başına üniversite mezunlarının oranı; ve Temel tüketim dışındaki harcamaların toplam harcamaya oranını ifade eden Bilgi endeksi.
• Bilgilendirme geliştirme ortamı (EI).

Boyutun durumunu ölçmek için iki gösterge tasarlanmıştır: bilgi endüstrisinin araştırma ve geliştirme harcamalarının ülkenin toplam Ar-Ge bütçesine oranı; Bilgi endüstrisinin altyapısal gelişimine yapılan yatırımın, ülkenin sermaye inşasına yapılan toplam yatırımına oranıdır.

Bir ülke veya bölgedeki dijital bölünmeyi veya BİT gelişimini yansıtmak için kullanılan diğer endeksle karşılaştırıldığında, NIQ’nun birkaç özelliği vardır:

1. Çok boyutlu bir bileşik indekstir. Bu nedenle, NIQ, bazı belirli BT’lerin geliştirilmesinden ziyade, devlet enformasyon düzeyinin kapsamlı bir yansımasıdır.
2. Sayısal bölünmeyi değerlendirmedeki uygulamasına gelince, değerlendirdiği ayrım, farklı sosyal gruplar arasındaki bilgi paylaşımı ya da diğer faktörler tarafından tanımlanan bölünmelerden ziyade coğrafi bir ayrımdır.
3. Endeks, bilişim gelişimine ilişkin çok çeşitli yönleri kapsar. Özellikle NIQ, boyutlarının yapısında bilgi endüstrisinin önemini vurgulamaktadır. Bilgi endüstrisi ile ilgili göstergelerin oranı özellikle yüksektir ve bu, NIQ’nun gelişmekte olan ülkelerde BT’nin teşviki ve benimsenmesi için bir kılavuz olacağı gerçeğini yansıtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir