Kültür ve Anonimlik– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kültür ve Anonimlik– Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2022 Medya kültürü nedir Medyanın kültür üzerindeki etkileri Medyanın kültüre olumlu ve olumsuz etkileri Sosyal medya ve kültür 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

GSS Toplantılarında Kültür ve Anonimlik

Grup destek sistemleri (GSS’ler), karar verme sürecini iyileştirmek için bilgisayar, iletişim ve karar teknolojilerini birleştirerek çeşitli organizasyonel ortamlarda karar vermeye yardımcı olmak için giderek daha popüler hale gelen araçlardır. Kararların kalitesini artırmak için anonimliği temel bir araç olarak kullanın.

Yöneticiler çalışmalarının önemli bir bölümünü toplantılara ve grup kararlarına katılmaya harcarlar. Anonimliğin genellikle grup katılımını, iletişimi ve fikirlerin nesnel değerlendirmesini geliştiren, grupların üretkenliğini ve karar verme süreçlerini artıran bir ortam yarattığına inanılır.

GSS’nin farklı bir yönü olarak anonimliğin, sosyal veya üretim engelleme düzeyini azaltarak, kişilerarası değişimlerin sayısını artırarak ve herhangi bir üyenin toplantıya hakim olma olasılığını azaltarak üretkenliği artırması bekleniyordu.

Barreto ve Ellemers (2002), anonimliğin iki yönünü ayrı ayrı manipüle etti: katılımcıların görünürlüğü (yani, katılımcılar diğer grup üyelerinin kim olduğunu görebildi veya göremedi) ve yanıtların görünürlüğü (katılımcılar, başkaları tarafından verilen yanıtları görebilir veya göremediler). grup üyeleri). Sonuçlar, grup kimliği düşük olduğunda, anonimlik manipülasyonlarının grup üyelerinin çabalarını etkilediğini göstermektedir.

Bir dizi ampirik bulgu, elektronik beyin fırtınasında (EBS) anonimlik ve süreç yapısının kullanılmasının, genellikle üretilen fikirlerin sayısı ve karar vermede elde edilen fikirlerin kalitesi üzerinde olumlu bir etkiyi desteklediğini ileri sürmüştür.

Bununla birlikte, çok iş istasyonu GSS’lerinin doğasında bulunan anonimlik işlevinin, grup kutuplaşmasını artırmak için ketleme üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için daha kritik olma eğiliminde oldukları için üyeler daha agresif bir şekilde iletişim kurma eğiliminde olduklarından, çatışmayı arttırdığı bulunmuştur. grup performansı.

Diğer ampirik bulgular, etkinlik açısından, nominal beyin fırtınasının elektronik beyin fırtınasına eşit veya bazen ondan daha az olabileceğini, en azından laboratuvar çalışmaları söz konusu olduğunda, ampirik araştırmaların sonuçsuz kaldığını göstermektedir.

Ferraro (1998), kültürün kısa ve öz bir tanımını şu şekilde yapmıştır: “Kültür, insanların toplumlarının üyeleri olarak sahip oldukları, düşündükleri ve yaptıkları her şeydir.”

Kültür, bir grup veya insan kategorisinin üyelerini diğerinden ayıran zihnin kolektif programlanması olarak tanımlanmıştır. Kültür, belirli bir organizasyonun veya toplumun inançlarını, değer sistemlerini ve normlarını içerir ve ulusal, bölgesel ve kurumsal düzeylerde var olabilir.

Aslında, bilgi sistemleri teorileri ve araştırmaları bile içinde geliştirdikleri kültürden büyük ölçüde etkilenir ve bir kültüre dayanan bir teori diğer ülkelerde geçerli olmayabilir. GSS’nin etkilerini açıklayan teoriler, esas olarak bir Kuzey Amerika perspektifinden gelmiştir ve aynı fenomenin farklı bağlamlarda uygun şekilde açıklanması için ayarlanması gerekebilir.

Bu nedenle, küresel bir boyutu dahil etmek için, teknolojinin etkinliğini açıklamaya çalışan teori ve modellerin, incelenen grubun kültürel geçmişini hesaba katması gerekecektir.


Medya kültürü nedir
Kültür Nedir
Sosyal medya ve kültür
Sosyal medya ve kültür ilişkisi
Medyanın kültür üzerindeki etkileri
Sosyal medyanın kültür üzerindeki etkileri
Medyanın kültüre olumlu ve olumsuz etkileri
Sosyal medyanın kültüre olumlu etkileri


Farklı ülkede yaptığı IBM çalışmasına dayanarak kültürün beş boyutunu tanımlamıştır:

• Belirsizlikten kaçınma, bir toplumun, toplum üyelerini kesinlik vaat eden inançları desteklemeye ve uygunluğu koruyan kurumları sürdürmeye yönlendiren, belirsiz ve belirsiz durumlar tarafından tehdit edildiğini hissetme derecesidir.

• Erkeklik başarı, kahramanlık, atılganlık ve maddi başarı tercihini ifade eder; ilişkiler, alçakgönüllülük, zayıfları önemseme ve yaşam kalitesi için bir tercih anlamına gelen kadınlığın aksine.

• Uzun vadeli oryantasyon, özellikle azim ve tutumlu olmak üzere gelecekteki ödüllere yönelik erdemlerin teşvik edilmesi anlamına gelir. Karşıt kutbu olan kısa vadeli yönelim, geçmişe ve bugüne ilişkin erdemlerin, özellikle geleneğe saygının, “yüzün” korunmasının ve sosyal yükümlülüğün yerine getirilmesinin desteklenmesini temsil eder.

• Güç mesafesi, kurum ve kuruluşlardaki gücün eşit olmayan bir şekilde dağıldığı gerçeğini toplumun ne ölçüde kabul ettiği ve bu eşitsizlik olgusuyla nasıl başa çıktığıdır. Güç mesafesinin düşük olduğu kültürlere sahip toplumlarda (örneğin Amerika Birleşik Devletleri) bireylerin güç mesafesini azaltan teknolojileri benimsemeye daha meyilli olabileceği bulunmuştur.

• Bireycilik, bireylerin yalnızca kendilerine ve yakın ailelerine bakmalarının beklendiği toplumda gevşek örülmüş bir sosyal çerçeve tercihini ifade eder.

Bu, bireylerin akrabalarının ve klanlarının sadakat karşılığında onları korumasını bekleyebilecekleri sıkı bir şekilde örülmüş bir sosyal çerçeve tercihini ima eden kolektivizme karşıdır. Kolektivist kültür toplumlarının insanları (örneğin Hong Kong), grup uyumunu ve anlaşmasını sürdürmek için teknolojileri kullanabilir.

Güç mesafesi ile bireyciliğin ters orantılı bulunması ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Avustralya gibi birçok Batılı ülke bireyci, düşük güç mesafeli kültürler olarak tanımlanırken, Hong Kong, Singapur ve Çin gibi birçok Asya ülkesi kolektivist, yüksek güç mesafeli kültürler olarak tanımlanmıştır. 

GSS ÇALIŞMALARINDA KÜLTÜR

Kültür, GSS’nin ilk çalışmalarında özel olarak önemli bir boyut olarak ele alınmamıştı. Ancak küreselleşmeyle birlikte, bu aracı etkin bir şekilde kullanmayı amaçlayan örgüt veya grubun kültürel geçmişine uyarlamak giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu boyutlar, kültürler arası GSS çalışmalarında araştırılmıştır.

Beş boyut arasında, güç mesafesi ve bireyselliğin grup davranışı ve grup sonuçları üzerinde etkileri olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni, GSS’nin anonimlik ve eşzamanlı girdi özellikleri, düşük güç mesafesini ve arzu edilen grup davranışının bireyci kültürel normlarını desteklemesidir.

Watson, Ho ve Raman (1994) daha sonra, DeSanctis ve Gallupe’nin (1987) grup büyüklüğü, üye yakınlığı ve görev türü boyutlarına eklemek için kültürün GSS’nin bir boyutu olarak dahil edilmesi için ampirik destek sağladı.

Çalışmaları ABD ve Singapur kültürlerini GSS kullanarak inceledi ve bulgular, Singapurlu grupların ABD grubuna göre toplantı öncesi daha yüksek bir fikir birliğine ve fikir birliğinde daha az değişikliğe sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu, kolektivistlerin grup konsensüsüne eğilimi olduğu için, Singapur kültürünün kolektivist doğasına atıfta bulunularak açıklanabilir.

Tan, Watson ve Wei (1995), görev türü ve grup büyüklüğü gibi diğer önemli değişkenlerle farklı kültürlerin çalışılabileceği yollar önerdi. Çalışma, farklı kültürlerde önceki ve mevcut GSS araştırmalarının sağlamlığını incelemenin ve mevcut GSS bilgisine kültürel bir bakış açısı eklemenin bir yolunu bulmaya odaklandı.

Hofstede’nin güç mesafesi boyutu GSS ile ilişkili olarak incelenmiş ve GSS müdahalesinin hem yüksek hem de düşük güç mesafeli ülkelerde olası etkileri araştırılmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir