Literatür İncelemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Literatür İncelemesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Eylül 2021 Literatür taraması makale Literatür taraması modelleri Literatür taraması nedir nasıl yapılır Literatür taraması örneği pdf Literatür taraması örnek Literatür taraması yöntemi Literatür taramasının amaçları Literatür yazımı nedir 0
Yapay Veri Kümesi

Literatür İncelemesi

Muhasebe eğitimi literatür taraması sağlayan son zamanlardaki birkaç makaleden biri Watson ve arkadaşlarına aittir. (2003). Watson ve ark. (2003), önceki muhasebe eğitimi araştırmalarını beş satırda sınıflandırır: değerlendirme, müfredat ve öğretim, eğitim teknolojisi, fakülte sorunları ve öğrenciler.

Bu kategorilerden ikisi bu makaleyle özellikle ilgilidir: değerlendirme ve müfredat ve öğretim. Watson ve arkadaşlarına göre değerlendirmeyi araştırırken, özellikle sonuç değerlendirmesi. öğrenci özellikleri (yaş ve önceki akademik başarı gibi) ile akademik performans arasında belirsiz bir ilişki vardır.

Ancak Watson ve ark. (2003), değerlendirme ile ilgili olarak uzaktan eğitim ortamlarını özel olarak araştırmamaktadır. Ayrıca müfredat ve öğretim ile ilgili olarak Watson ve ark. (2003), uzaktan eğitim unsurları hakkında sadece sınırlı bilgi sağlamaktadır. Ancak uzaktan eğitim ortamlarının öğretimde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği sorusunu ortaya atmaktadırlar.

Web tabanlı uzaktan eğitim teknolojilerinden özellikle bahsetmelerine rağmen, diğer uzaktan eğitim formatlarının etkinliği de önemlidir. Mevcut bölüm, (a) harmanlanmış öğrenme değişkeni dahil olmak üzere iki özel uzaktan eğitim ortamının etkinliğini ve (b) daha uzun bir süreyi araştırarak her iki konuyu da ele almaktadır.

Önceki araştırmalar, öğretim yöntemlerinin etkililiğinin disiplinler veya derslerle ilgili olup olmadığı sorusuna ilişkin bilgi eksikliğini göstermektedir. Bu makale kapsamında, ileri düzey bir finansal muhasebe dersi çalışmanın konusudur. Muhasebe kurslarının Bollen, Janssen ve Gijselaers (2002)’de ortaya konduğu gibi bazı özel nitelikleri vardır.

Spesifik olarak, bu tür dersler diğer akademik derslere kıyasla daha soyut, model odaklıdır. Bu tür kursların bu daha model odaklı içeriği, farklı bilişsel boyutlara yansır.

Genel olarak, öğrenciler üç bilişsel boyut yaşarlar: öğrencilerin bildirimsel bir kodlama geliştirdiği bilişsel aşama, becerileri gerçekleştirmek için başarılı prosedürlerin kazanıldığı ilişkisel aşama ve prosedürlerin daha otomatik ve hızlı hale geldiği özerk aşama. Bu farklı boyutlar, Bloom, Engelhart, Furst, Hill ve Krathwohl (1956) eğitim hedefleri sınıflandırmasında ve Krathwohl’un (2002) araştırma tasarımımızda kullandığımız bu sınıflandırmanın gözden geçirilmiş versiyonunda da geri dönüyor.

Özellikle, Anderson’ın (1995) taksonomisi (finansal) açısından muhasebe dersleri, daha az soyut dersler için bildirimsel bilgiye kıyasla meta-bilgi ve prosedürel bilginin edinilmesine daha fazla vurgu yapmaktadır.

Muhasebe derslerinde özellikle endişe duyulan konu, öğrencilerin diğer alan alanlarından (matematik gibi) muhasebe alanı alanına bilgi aktarıp aktaramayacağı ve aynı zamanda bu bilgi aktarımının aktarılan bilginin türüne bağlı olup olmadığıdır.

Literatür taraması örnek
Literatür taraması makale
Literatür taraması yöntemi
Literatür taraması örneği pdf
Literatür taraması modelleri
Literatür taramasının amaçları
Literatür taraması nedir nasıl yapılır
Literatür yazımı nedir

Anderson (1995), bu tür pozitif transferin ancak iki alan aynı bilgiyi içerdiğinde mümkün olduğunu belirtir. Ancak Bollen ve ark. (2002), öğretim yöntemlerinin bilginin diğer alan alanlarına transferinde etkisi olabileceğini belirtmektedir. Bollen ve ark. (2002), bir uzaktan eğitim ortamını araştırmamış, farklı öğretim formatlarını içeren geleneksel bir eğitim ortamını araştırmışlardır.

Diğer araştırmalar, öğrenme yaklaşımlarının öğrenme sonuçlarını da etkileyebileceğini göstermektedir. Öğrenme yaklaşımlarına doğrudan tanık olamadığımız için bu unsur çalışmamızda dikkate alınmamıştır.

Birkaç yazar, muhasebe öğrencilerinin sonuç performansının öğrenci özellikleriyle nasıl ilişkili olabileceğini araştırmaktadır. Öğrenci performansını etkileyen faktörleri değerlendirmek için daha nitel bir yaklaşım öneren Lane ve Porch’un (2002) bulguları gibi bazı bulgular yetersizdir. Koh ve Koh (1999), 3 yıllık bir muhasebe programında öğrencilerin performansı üzerindeki altı değişkenin (cinsiyet, ön muhasebe bilgisi, akademik yetenek, matematik geçmişi, önceki çalışma deneyimi ve yaş) etkisini inceler.

Koh ve Koh (1999), sezgisel olarak ön bilgiye sahip öğrencilerin, bu bilgiye sahip olmayanlardan daha iyi performans göstermesi gerektiğini, ancak çeşitli kurum ve ülkelerde yapılan çalışmaların bu varsayımı kesin olarak desteklemediğini belirtmektedir. Ancak, bulguları bu sezgiyi destekleyecek kanıt sağlamamaktadır.

Ön bilgiye sahip öğrenciler başlangıçta daha iyi performans gösterirler, ancak performans zaman içinde takip edildiğinde bu avantajı kaybediyor gibi görünmektedir. Akademik yeteneğin muhasebe programındaki performansın en önemli belirleyicisi olduğu sonucuna varmışlardır.

Prins, Veenman ve Elshout (2006) entelektüel yetenek, üstbilişsel beceriler ve öğrenme arasındaki ilişkileri inceler. Entelektüel yetenekten ziyade üstbilişsel becerilerin, bilgilerinin sınırında çalışan öğrenenler için gerekli göründüğünü bulmuşlardır. Bu nedenle bu çalışmada önceki eğitim düzeyleri de incelenmiştir. Özellikle sınav sorularında öğrenci performansına bakıldığında, daha yüksek düzeydeki “resmi akıl yürütme”, zor ama kolay olmayan muhasebe sınavı sorularında üstün öğrenci performansıyla ilişkilendirilir.

Bu, sınav sorularının türüne bağlı olarak farklı öğretim yöntemlerinin gerekli olduğunu gösterir. Özellikle öğrencilerden daha yüksek akıl yürütme becerileri istendiğinde, öğretim yöntem ve materyalleri bu tür yüksek akıl yürütme becerilerini teşvik etmelidir. Bir uzaktan eğitim ortamının, bir sınıf ortamının veya bir karma öğrenme ortamının en uygun olup olmadığı, öğrencilerden istenen becerilere bağlı olabilir.

Öğrencilerin öğrenmesi, hem dersin doğasını hem de ders içindeki öğretimi içeren öğrenme bağlamından da etkilenir. Her iki unsur da araştırma ortamında açıklanmıştır. Bonner (1999), “öğretme yöntemlerinin seçiminin öncelikle öğrenme hedefinin türüne dayanması gerektiğini” belirtir.

Bunun anlamı, “karmaşık becerileri içeren öğrenme hedefleri, öğrenciler adına aktif öğrenmeyi teşvik eden öğretim yöntemlerini gerektirirken, daha basit becerileri içeren öğrenme hedeflerine daha pasif öğretim yöntemleriyle ulaşılabilir” şeklindedir. Bu nedenle, öğretim yöntem(ler)i dersin öğrenme hedef(ler)ine dayanmalıdır.

Bazı durumlarda belirli öğrenme hedef(ler)ine ulaşmak için öğretim yöntemleri ayarlanmalıdır. Dowling, Godfrey ve Gyles (2003) hibrit öğretim yönteminin geleneksel eğitim ortamına kıyasla akademik performansı ne ölçüde geliştirdiğini araştırmaktadır.

Hibrit öğretim yöntemi (hem geleneksel sınıf derslerini hem de elektronik dağıtım ve iletişim yöntemlerini içeren) kapsamında kursun son notu ile ölçülen performansın, geleneksel bir öğretim yönteminin kullanılmasından gerçekten daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Önceki araştırmaları kullanarak farklı öğrenme müfredatlarını karşılaştıran Colliver (2000), probleme dayalı öğrenmenin geleneksel müfredata kıyasla öğrencilerin bilgi tabanını geliştirdiğine dair ikna edici bir kanıt bulamamaktadır. Ancak, probleme dayalı bir öğrenme müfredatını araştırmadığımız için bu sonuçlar bu çalışma için geçerli olmayabilir.

Bir uzaktan eğitim ortamında, Cheung ve Kan (2002), diğerlerinin yanı sıra, kendi kendine eğitim materyallerine ek olarak sınıf eğitiminin uygunluğunu araştırmaktadır. Cinsiyet, ilgili akademik geçmiş, önceki akademik başarı ve ilgili öğrenme deneyimi kontrol edilirken, derslere katılmanın kurs sonucuyla ölçülen öğrenci performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuşlardır.

Dowling ve ark. (2003) ve Cheung ve Kan (2002) harmanlanmış öğrenmenin ders sonuçları üzerindeki olumlu etkisini doğrularlar, farklı bilişsel boyutlar arasında ayrım yapmazlar; bu nedenle harmanlanmış öğrenmenin hangi bilişsel boyutlara ne ölçüde katkıda bulunduğu belirsizdir.

Bu önceki araştırmaya dayanarak, araştırma tasarımımız iki eğitim ortamını ve bunların farklı bilişsel boyutlarla ilişkisini araştırırken, bir dizi öğrenci özelliğini kontrol eder. Harmanlanmış öğrenme varyantında öğretim faaliyetlerine doğrudan tanık olamadığımız için, araştırma tasarımımıza öğrenme yaklaşımlarını dahil etmiyoruz.

Akademidelisi ailesi olarak, Literatür taraması örnek,Literatür taraması makale,Literatür taraması yöntemi,Literatür taraması örneği pdf,Literatür taraması modelleri,Literatür taramasının amaçları,Literatür taraması nedir nasıl yapılır,Literatür yazımı nedir gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir