Mikrobilgisayar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Mikrobilgisayar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ekim 2022 Mikrobilgisayar nedir Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler Mikrobilgisayar Sistemleri ve ASSEMBLER Sınav soruları 0
Proje Planlaması

Mikrobilgisayar Kullanma Motivasyonu

Bilgi teknolojisi uygulaması, sosyoteknik bir sistemin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için yaptığımız bir müdahaledir. Bireylerin işlerini ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için mikrobilgisayarları kullanmak, bu teknolojiyi etkin bir şekilde uygularken aldığımız en önemli eylemlerden biridir.

Bilgi sistemlerinin etkinliği, esas olarak, kullanıcıların kabul edilebilirliğini değerlendirmek için kullanıcı memnuniyeti ve bilgi yapılarının kalitesi kullanılarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Ancak bazen bu müdahalenin sonucu başarılı olmaz ve hatta insanların sürece katılımıyla ilgili zorluklara neden olabilir. Bu bize bir soru bırakıyor: Bireyleri günlük faaliyetlerinde mikrobilgisayar teknolojisini kullanmaya motive eden nedir?

Teorisyenler ve ampirik araştırmacılar, bir aktivitenin eğlenceli olması veya harici ödüller sunması durumunda insanların çaba gösterdiği fikrine dayanarak bilgisayar teknolojisinin uygulanması ve kullanımı için ilgili motive edicileri anlamaya çalışıyorlar.

Bireylerin bilgisayarlarla çalışmak için nasıl motive olduklarını ve onları günlük aktivitelerinde bilgisayar kullanmaya neyin motive ettiğini bulmayı hedefliyorlardı.

Bilgisayar ve bilgi teknolojisi kullanımı, içsel ve dışsal motivasyon tarafından belirlenir. Literatürde bilgisayar ve bilgi teknolojisinin benimsenmesi için motive edici olarak kabul edilen ana itici güçler, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan keyiftir.

Ancak bazı kişilerin özellikle mikrobilgisayar teknolojisi başta olmak üzere teknoloji kullanımında kişisel engeller yarattığı bilinmektedir. Mikrobilgisayar kullanımına direnirler ve bunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarında kaygı yaşarlar.

Yukarıdaki motivasyon güçleri arasındaki ilişkiler ve karşılaştırmalar için önceki çalışmalarda bulunan sonuçları sunuyoruz. Burada sunulan, tümü istatistiksel olarak anlamlı olan sonuçlar, Dias’ta geliştirilen ve Ek’te sunulan araç kullanılarak ölçülen yapılara dayanmaktadır.

ANA MOTİVASYON GÜÇLERİ

Dias’ta bulunan algılanan zevk, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda arasındaki ilişkilerin sonuçlarını gösterir. Yazar, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan zevk motivasyonlarına odaklandı.

Amaç, Brezilyalı operasyon yöneticilerinin işyerlerinde bilgisayar teknolojisini kullanma konusunda nasıl hissettiklerini, bilgisayarların algılanan kullanışlılığının kullanım kolaylığından ve kullanıcıların onlarla çalışmaktan zevk almalarından nasıl etkilendiğini ve buna göre hareket etme fırsatlarının nasıl bulunacağını bulmaktı. 

Yazar, çalışmasında mikrobilgisayar teknolojisini kullanmak için algılanan bu motive ediciler arasındaki ilişkileri vurgulamıştır. Motive edicilerin sistem kullanımı veya mikro bilgisayarların benimsenmesi üzerindeki etkisi, araştırmasının kapsamı dışında kabul edildi.

Kullanılan yol analizi modeli, Freudyen psikanaliz teorisi tarafından önerildiği gibi, içsel motivasyonel faktörlerin dışsal motivasyonel faktörlere göre doğal önceliğine dayanıyordu.

Bu çalışmanın verileri, bir Brezilya üniversitesindeki 79 Executive MBA öğrencisine kişisel olarak uygulanan bir anket kullanılarak toplanmıştır. Ankete katılanlar, Rio de Janeiro’da bulunan küçük firmalardan büyük şirketlere kadar değişen 55 şirkette yönetici pozisyonlarında bulundular. Ankete katılanların yaş ortalaması 36 idi ve ortalama 11 yıllık iş tecrübesine sahiplerdi.


Mikrobilgisayar nedir
Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler
Mikrobilgisayar Sistemleri ve ASSEMBLER Sınav soruları
Mikrobilgisayar Sistemleri Ders Notları
Raspberry Pi
Bir Mikrobilgisayar sistemi içerisinde hangi donanımlar vardır
Raspberry Pi 3 Nedir
Raspberry Pi Modelleri


Katılımcıların tamamı üniversite mezunuydu. Yöneticiler, mikrobilgisayar teknolojisini temel olarak işlerinin kalitesini artırmak, görevleri daha hızlı tamamlamak ve işlerinin verimliliğini artırmak için yararlı bir araç olarak algıladıkları için kullandıklarını söylediler.

Bilgisayar kaygısı ve eğlencesinin kullanım kolaylığı ve kullanışlılık için öncül değişkenler olarak kabul edildiği bir modelin sonuçlarını gösterir. Bilgisayar teknolojisi konusunda daha endişeli olan yöneticilerin, bilgisayar teknolojisini kullanmayı daha zor bulma eğiliminde olduklarını bulduk. Öte yandan, keyfin kullanım kolaylığı ve kullanışlılığı üzerinde daha önce de belirtildiği gibi doğrudan olumlu bir etkisi olmuştur.

Rio de Janeiro’da bulunan özel bir üniversitede 336 lisans bilgisayar bilgi sistemleri öğrencisinden toplanan verilerle yapılan bir çalışmada Dias, bazı öncül değişkenlerin eğlence, kullanım kolaylığı ve kullanışlılık üzerindeki etkisini test etti.

(a) bir öğrencinin bilgi teknolojisi ile ilgili bir alanda yarı zamanlı çalışması gerçeğinin, mikrobilgisayar kullanmanın ne kadar kolay olduğu konusundaki algısını olumlu yönde etkilediğini; (b) öğrenciler üniversitede kıdeme ulaştıkça mikro bilgisayarlardan alınan zevk azalıyor gibi görünüyordu; ve (c) daha büyük öğrenciler mikrobilgisayarlar için daha fazla kullanışlılık algıladılar.

Eğitim düzeyi ve yaş mikrobilgisayar tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Dias, farklı kullanıcı sınıfları arasında mikrobilgisayar kullanma motivasyonu üzerine bir araştırma yaptı. Eğitim düzeyi ve yaşının çok özel katmanlarını temsil eden lisans, lisans ve ilkokul öğrencilerinin burada incelenen motivasyon faktörlerinde nasıl farklılaşacağını bulmayı amaçladı.

Çalışması için veriler şu şekilde toplandı:

• Brezilya’nın önde gelen bir devlet üniversitesinden elli üç Executive MBA öğrencisi: Ankete katılanların ortalama yaşı 36’ydı ve ortalama 11 yıllık iş deneyimine sahiptiler, tüm katılımcılar yöneticiydi ve üniversite mezunuydu.
• Rio de Janeiro’da bulunan özel bir üniversitede İşletme alanında derece hedefleyen kırk altı öğrenci: Ankete katılanların yaş ortalaması 22 idi.
• Rio de Janeiro şehrinde bulunan özel (%82) ve devlet okullarının dördüncü ila sekizinci sınıflarına kayıtlı otuz dokuz ilkokul öğrencisi: Öğrenciler düzenli olarak okulda, evde veya akrabalarının evlerinde mikrobilgisayar kullandılar.

Faktör analizi, kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve zevk ifadelerinin, üç kullanıcı sınıfı için üç farklı algı yapısı oluşturduğunu doğruladı. Görüşülen 138 kişide toplam varyansın %63,5’ini oluşturan üç faktörün varlığını doğruladı.

Lisans, lisans ve ilkokul öğrencilerinin mikrobilgisayar kullanımına ilişkin motivasyon profilini gösterir.
Dias ( MBA, lisans ve ilkokul öğrencileri arasında mikrobilgisayar kullanmanın algılanan zevki, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu bulmuştur. mikrobilgisayar teknolojisinin kullanışlılığı İlkokul öğrencileri çoğunlukla mikrobilgisayarların oyun yönünden keyif aldılar.

Bu motivasyonel güçleri daha iyi anlamak ve mikro bilgisayar kullanma motivasyonunu artırmak için öneriler üretmek için yöneticilerle bir çalışma yaptık.

Otuz altı yönetici altı çalışma grubuna ayrıldı ve (1) kuruluşlarında mikrobilgisayar kullanma deneyimlerini (işyerinde bilgisayar kullanmaya yönelik kişisel dirençleri dikkate alarak), bu teknolojinin zorunlu olarak kullanıldığı durumları tartışmaları istendi. görev yürütme ve organizasyon kültürü için bilgisayarları kullanmak için önemli olduğunu düşündükleri motive ediciler; ve (2) mikrobilgisayarların işyerlerinde uygulanmasında bu teknolojinin daha etkin kullanımına yol açacak önlemler alınması gerektiğini düşündüklerini önermek gerekir.

Önerilen ana eylemler ve bunlara karşılık gelen motivasyon güçleri sunulmaktadır. Yetişkin kullanıcıları çekmek için bilgi sistemlerinin daha dostça olması, güncel arayüzler kullanması ve kullanıcı katılımı ile geliştirilmesi gerektiğini gördük. Ayrıca yoğun kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, yeni sistemlerin kullanıcılara yoğun olarak pazarlanması ve sistemlerin spesifikasyonlarında kullanıcıların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması önemlidir.

Yöneticiler, mikrobilgisayar kullanırken eğlenmenin motive edici gücü konusunda daha az fikir birliği gösterseler de, bu motivasyon faktörü önemini açıkça gösteriyordu. Zevk daha çok öz-motivasyon işlevi görürken, yararlılık, organizasyonun yöneticilerin yapmasını veya elde etmesini beklediği bir görev duygusuyla bağlantılı görünmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir