Öğretime Öğrenci Bakış Açısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğretime Öğrenci Bakış Açısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

16 Şubat 2022 Uzaktan eğitim ile ilgili makaleler Uzaktan eğitim Nedir makaleler Uzaktan eğitim Nedir? 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Değerlendirme Uygulamaları

Değerlendirme, geleneksel ders tabanlı, yüz yüze Ağ Yönetimi kursunun vaka tabanlı öğretim kullanılarak iki farklı versiyona geliştirildiği bir eylem araştırması vaka çalışmasının parçası olarak yapılmıştır: yüz yüze versiyon ve bir e-öğrenme sürümü. Araştırma, araştırmacılarla birlikte çalışan bir ders öğretmeni tarafından yürütülmüştür.

Çalışmanın en çok benzeyen eylem araştırması dizisi, Stenhouse’un müfredat geliştirme çalışmasından türetilen “araştırmacı olarak öğretmen” yaklaşımıdır.

Araştırma Amaçları ve Soruları

Eylem araştırması vaka çalışmasının amaçları, anlamlı öğrenmeyi daha iyi desteklemek için Ağ Yönetimi dersinde gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme süreçlerini ve elde edilen sonuçları geliştirmekti. Değerlendirme, aşağıdaki araştırma sorularına ilişkin öğrenci bakış açılarını bulmaya odaklandı:

1. Öğretmen tarafından gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri, hem süreç hem de sonuç açısından derse kayıtlı öğrenciler için anlamlı öğrenmeyi nasıl destekler?
2. Derste kullanılan video destekli vaka temelli öğretim, hem süreç hem de sonuçlar açısından anlamlı öğrenmeyi ne şekilde teşvik ediyor?
3. Derste kullanılan vaka temelli öğretim öğrencilerde ne tür duygular uyandırıyor ve neden bu duyguları uyandırıyor?

Anket

Ağ Yönetiminin e-öğrenme versiyonu 2005 baharında gerçekleştirildi. Araştırma sorularını yanıtlamak için, kursun sonunda öğrencilere posta yoluyla gönderilen 73 maddelik bir anket tasarladık. Anket ön yazısı, öğrencilere dersi geçmeleri için anketi doldurmaları ve geri göndermeleri gerektiği konusunda bilgi verdi. Öğrenciler anketleri isimsiz olarak doldurdular.

Anket, öğrencilerin cinsiyet, yaş, e-öğrenme ile ilgili önceki deneyimleri ve üniversitede eğitime başladıkları yıl gibi demografik değişkenlerle ilgili dört maddeyi içeriyordu. Pratik öğrenme faaliyetlerine odaklanan iki soru: hangi vakayı incelediler ve ne kadar ders literatürü okudular? Öğrencilerden 1’den 5’e kadar bir derecelendirme ölçeği kullanarak dört soruyu değerlendirmeleri istendi: (a) derste kullanılan öğrenme yönetim sistemi, (b) dersin pedagojik olarak gerçekleştirilmesi, (c) derse göre dersin gerçekleştirilmesi. içerik meselesi ve (d) tüm kurs.

TML modelinin pratik uygulaması, öğrencilerden beşli Likert ölçeğinde değerlendirmelerinin istendiği bir dizi 31 ifade kullanılarak ölçülmüştür. Dokuz ifade, TML modelinin öğretim bileşenine, yani öğretmenlerin destek ve rehberlik faaliyetlerine odaklanmıştır.


Uzaktan eğitim Nedir
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim makale
Uzaktan eğitim ile ilgili makaleler 2020
Uzaktan eğitim makale
Uzaktan eğitim Nedir makale
Uzaktan eğitim hakkında bilgi veriniz
Uzaktan eğitim neye benzer metafor
Uzaktan eğitim yorumlar


Bu ifadeler, Anderson ve diğerleri (2001) tarafından kullanılan e-öğrenmede varlık öğretmek için kodlama şeması temelinde formüle edilmiştir. Geri kalan yirmi ikisi, değerlendirme sırasında TML modelinde yer alan anlamlı öğrenme süreçlerinin 12 özelliğini işlevsel hale getirmek için formüle edilmiştir. Bu anket ifadelerinden on iki tanesi Nevgi ve Tirri tarafından tasarlanmış ve daha önce kullanılmıştır.

Likert ölçeğindeki soruların yirmi biri öğrencilerin duygularına odaklanmıştır. Öğrencilerden ders boyunca verilen bir duyguyu ne ölçüde deneyimlediklerini belirtmeleri ve kendilerine göre duyguyu neyin tetiklediğini belirtmeleri istenmiştir. Ankette görünen yirmi duygudan on ikisi, Kort ve Reilly (2002) tarafından muhtemelen öğrenmeyle ilgili olarak önerilenlerden seçildi: endişe, rahatlık, can sıkıntısı, ilgi, hayal kırıklığı, belirsizlik, moralsizlik, hayal kırıklığı, memnuniyet, coşku, gerginlik. 

Bunlara, işbirlikçi öğrenmeyle ilgili üç sosyal duyguyu ekledik – güven, topluluk duygusu ve sinirlilik – ayrıca neşe, stres, rahatlama, yetersizlik duygusu ve meydan okuma. Ayrıca öğrencilerden ders sırasındaki duygusal katılımlarının gelişimini x ekseni olarak zamanla ve duygusal deneyimlerin negatif-pozitif niteliğini y ekseni olarak gösteren bir çizelgeye bir çizgi veya eğri çizerek görselleştirmeleri istenmiştir. .

Son olarak, anket, öğrencilerin DV’leri öğrenme materyali olarak kullanma deneyimlerine odaklanan 10 kapalı ve açık uçlu soru içeriyordu. Örnek olarak, öğrencilerden DV’leri izlemenin öğrenme süreçlerine ve çıktılarına katma değer sağlayıp sağlamadığını değerlendirmeleri istendi.

Sonuçlar

Kursa kayıtlı 33 öğrenciden 30’u hem kursu hem de anketi tamamladı. Ankete katılanların %77’si kadındı. Anket verileri nitel ve nicel olarak analiz edildi. Bu bir vaka çalışması olduğundan ve istatistiksel anlamlılık aramadığından, verileri açıklamak ve yorumlamak için bir araç olarak nicel analiz uygulandı. Aşağıdaki bölümlerde sunulan sonuçların bir kısmı, daha geniş bir eylem araştırması vaka çalışmasının parçası olarak başka yerlerde de rapor edilmiştir. Aşağıda, sonuçları üç araştırma sorusuna göre sunacak ve tartışacağız.

Öğretime Öğrenci Bakış Açısı

Öğrencilerin öğretime bakış açıları, anketteki dokuz ifade kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca Ağ Yönetimi dersinin öğretmeni tarafından gerçekleştirilen öğretim etkinliklerine ilişkin öğrencilerin puanlarının ortalama değerlerini, standart sapmalarını ve yüzdelerini çıkardık. Tablo 2, öğretim faaliyetlerinin pratik olarak gerçekleştirilmesine odaklanan anket verilerini sunmaktadır.

Öğretim faaliyetlerine odaklanan ifadeler, anketteki diğer ifadelerden biraz daha az olumlu olarak derecelendirildi (Ort. = 3.50–3.80, SD = 0.66–1.00). Ancak, ankete katılanların %60 ila %73’ü bu ifadelere katıldığını veya orta derecede katıldığını belirtti. Bu, katılımcıların öğretim faaliyetlerine ilişkin algılarının oldukça olumlu olduğunu göstermektedir.

Aşağıdaki ifade bunun bir istisnasını göstermektedir: “Öğretmen kişisel geri bildirim vererek öğrenmemi önemli ölçüde destekledi” (Ort. = 2.37, SD = 1.00), bu ifadeye yanıt verenlerin yalnızca %40’ı katıldı veya kısmen katıldı. Ancak, öğrencilerin %73’ü aldıkları geri bildirimin “dersin konularıyla ilgili konulara odaklandığına” katılıyor veya orta derecede katılıyor.

Bu sonuçlar, öğrencilerin çevrimiçi tartışmalarında kişisel geri bildirimi artırma ihtiyacına işaret etmektedir. Anderson ve ark. (2001), çevrimiçi kurslarda öğretim varlığı kavramına geri bildirimi merkezi bir bileşen olarak dahil etmiştir. Bransford ve ark. (2001), uyarlanabilir uzmanlık, öğrenme ve transfer çalışmalarının sürekli resmi veya gayri resmi geri bildirimin son derece önemli olduğunu gösterdiği sonucuna varmıştır.

Anlamlı Öğrenmeye Öğrenci Bakış Açısı

Anlamlı öğrenmenin süreç özelliklerinin pratik olarak gerçekleştirilmesine odaklanan anket verilerini sunmaktadır. Veriler, öğrencilerin vakaları çözdüğü DV destekli e-öğrenmenin, özellikle şu özellikler söz konusu olduğunda anlamlı öğrenme süreçlerini ilerlettiğini göstermektedir: aktiflik, yapıcılık, bağlamsallık, soyutluk, yansıtıcılık ve çoklu bakış açısı odaklılık. Katılımcıların yüzde seksen ila doksan yedisi bu özelliklere odaklanan ifadelere katıldı veya orta derecede katıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir