Paydaş Analizi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Paydaş Analizi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Nisan 2022 Paydaş analizi haritası Paydaş Analizi nasıl yapılır Paydaş Analizi tablosu Proje Paydaş Analizi 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Birinci Aşama: Paydaş Analizi

Önerilen yöntemin ilk aşaması, müdahaleye dahil olan kurum içi ve kurumlar arası paydaşların belirlenmesidir. Mitroff ve Linstone (1993) tarafından tanımlanan paydaş, “bir bireyin, grubun, organizasyonun veya kurumun politika veya politikalarını etkileyebilen ve bunlardan etkilenebilen herhangi bir birey, grup, organizasyon veya kurumdur”.

Mitroff ve Linstone (1993), bir organizasyonun “kendi başına fiziksel bir ‘şey’ değil, geniş bir dizi taraf arasındaki bir dizi sosyal ve kurumsal ilişki olduğunu açıklar. Bu ilişkiler zamanla değiştikçe, organizasyonun kendisi de değişir.” Mitroff ve Linstone’un bir organizasyon görüşü, “zor hedef arayan makine” organizasyonunu reddeden Checkland ve Howell’in (1997) ile eş anlamlıdır.

Paydaş analizi, değerlendirme için ilgili performans ölçütlerini belirlemeye yönelik öznel sürece biraz ışık tutmak için yararlı bir araç olarak görülebilir. Bu aşamada nereden başlayacağınız, kimlerin dahil edileceği ve kimlerin dışarıda bırakılacağı gibi bir takım sorular sorulabilir.

Tüm ilgili paydaşlar belirlenir ve değerlendirme çabasına dahil edilirse, araştırmanın değeri daha büyük önem kazanacaktır. Bu aşamada, faaliyet gösterdikleri güç temelinden dolayı bazı paydaşların diğerlerinden daha önemli olacağı açıktır ve bu paydaşlar kabul edilmelidir. Ancak aynı zamanda, bu tür bir gücün olmaması nedeniyle diğer ilgili paydaşlar da zarar görmemelidir.

Mitroff ve Linstone (1993) paydaşların tanımlanabileceği süreci tanımlamasa da, gösterildiği gibi bir paydaş haritasının kullanılmasını tavsiye etmektedirler.

“Her bir paydaştan kuruluşun politikasına veya politikalarına ve tekrar geriye uzanan çift bir etki hattının uzandığını – bir kuruluşun kendisiyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinin tamamı olduğunu” açıklarlar. Öte yandan Vidgen (1994), bu etkinliği desteklemek için mevcut durumun resimsel bir temsili olan zengin bir resmin kullanılmasını önermektedir.

İkinci Aşama: İnsan Aktivite Sistemleri Analizi

Önerilen yöntemin ikinci aşaması, sorun durumunun veya değerlendirme konusunun sistemik organizasyonel analizini oluşturur. SSM, sistem teorisine dayanır ve daha geleneksel, “indirgemeci” bilimsel araştırmaya bir panzehir sağlar. Sistem yaklaşımları daha geniş resmi incelemeye çalışır: bileşenlerin birbirleriyle ve bunların bir parçası oldukları bütünle ilişkisi.

SSM, sistemleri gerçek dünyanın temsilleri olarak değil, gerçek dünya hakkında düşünmeyi kışkırtmak için epistemolojik araçlar olarak kullanır. Dolayısıyla SSM bir bilgi sistemleri tasarım metodolojisi değildir. Daha ziyade, bize birden çok, muhtemelen çatışan bakış açılarıyla başa çıkma yeteneği sağlayan genel bir problem çözme aracıdır.

Bu aşamada amaç, her bir paydaş için, “dünya görüşünü”, bir dönüşüm sürecini ve belirtilen her bir dönüşüm sürecinin etkinlik, verimlilik ve etkililik kriterlerinin tanımını içeren bir kök tanımı belirlemektir.

Kök tanımı, modellenecek ilgili sistemin amaçlarının ve araçlarının kısa bir metinsel tanımıdır. Temel amaç, bazı varlık ‘girdilerinin’ değiştirildiği veya aynı varlık ‘çıktısının’ yeni bir biçimine dönüştürüldüğü bir dönüşüm süreci olarak ifade edilir.

Dünya görüşünü ve dönüşüm sürecini tanımlamanın yanı sıra, Checkland ve Scholes (1990) tarafından belirtildiği gibi dikkate alınması gereken üç E vardır:

• E1: Etkinlik. Sistem çalışıyor mu? Dönüşüm sağlandı mı?
• E2: Verimlilik. Sistemin çıktısının değeri ile çıktıyı elde etmek için gereken kaynakların karşılaştırılması; başka bir deyişle, sistem buna değer mi?
• E3: Etkinlik. Sistem uzun vadeli hedeflerine ulaşıyor mu?


Proje Paydaş Analizi
Paydaş analizi haritası
Paydaş Analizi tablosu
Paydaş Analizi PDF
Paydaş Analizi nasıl yapılır
Paydaş Analizi Örnekleri
Paydaş analizi matrisi
Hedef analizi


Uygulama Sonrası Değerlendirme: Sistem/teknolojinin faaliyetleri, özellikleri ve sonuçları hakkında sistematik bilgi toplama yoluyla teknik sistemin orijinal hedeflerine ulaşılma derecesinin kritik değerlendirmesi. Belirsizlikleri azaltmak, etkinliği artırmak ve bu programların ne yaptığına ve neleri etkilediğine ilişkin kararlar almak için belirli kişiler.

Ürün Değerlendirmesi: Bu seviyedeki vurgu, teknik ürün, yazılım, BT çözümü veya bilgi sistemi üzerindedir. Bu düzeydeki endişe, BT çözümünün teknik hedeflerini ne ölçüde karşıladığını ölçmektir. Buradaki vurgu etkinlik üzerindedir: Seçilen araç işe yarıyor mu? Sağlıyor mu?

Üçüncü Aşama: Performans Tanımlama Ölçütleri

Checkland’in Biçimsel Sistemler Modeli’ne göre, her insan etkinliği sistemi, performansını değerlendirmenin bazı yollarına ve istenen performansa ulaşılmadığında kendini düzenleme yollarına sahip olmalıdır. Bu son aşama, daha önceki aşamada belirlenen kriterlerle ilgili uygun Performans Ölçütlerini belirlemeyi amaçlar.

Daha önceki aşamada tanımlanan üç E’nin her bir kriteri için, sistemin hedeflerine ne ölçüde ulaştığını değerlendirmemize izin verecek performans ölçüsünü belirlemek önemlidir.

Bir BT müdahalesinin başarısını/başarısızlığını araştırmak için kullanılan farklı araçlar arasındaki ilişkiyi gösteren, genel yumuşak değerlendirme sürecinin şematik bir temsilini sağlar.

ÇÖZÜM

Bu önerilen BT değerlendirme çerçevesi, BT müdahalelerinin katmanlı yapısını yansıtmak için Abu-Samaha ve Wood (1999) tarafından daha önceki bir çalışmadan rafine edilmiştir. Burada savunulan yaklaşım, yorumlayıcı paradigma üzerine kuruludur ve bir uygulamanın sonuçları hakkında bir dizi farklı bakış açısından yargıda bulunmamıza izin vermek için, değerlendirmede resmi çalışmayı Yumuşak Sistemler Metodolojisine dayalı nitel bir araştırma süreci ile bir araya getirir. 

Literatür araştırması, IS/IT müdahale değerlendirmesinin üç seviyesini ortaya çıkarmıştır. Ölçümler, analizin her seviyesinde farklılık gösterecek ve farklı bir enstrümanın yanı sıra farklı bir değerlendirme sürecini harekete geçirecektir. BT müdahalesinin üç katmanının (ürün, proje ve program) değerlendirme sürecine dahil edildiği yumuşak değerlendirme yöntemi ve çerçevesinin şematik bir temsilini sağlar.

Alaka düzeyi, BT ve IS değerlendirmesi için büyük önem taşır. Herhangi bir projeyi değerlendirmedeki temel metodolojik sorun, başarının veya eksikliğinin ölçümü için doğru göstergeleri seçmektir. Ürün, proje ve program değerlendirmesinin daha önceki sınıflandırması, BT müdahalesinin her düzeyinde veya katmanında, seçilen önlemlerin uygunluğuna daha fazla katkıda bulunan farklı bir dizi gösterge veya performans ölçüsünün seçileceğini göstermektedir.

Göstergeleri veya performans ölçütlerini seçmenin bir diğer önemli yönü, belirli bir kişi veya kişi grubuna değer katan ilgili ölçüleri seçmektir. Ekonomik olmayan önlemler kadar ekonomik önlemler de eşit öneme sahiptir. Önerilen yaklaşım, hem etkinlik hem de etkinlik ölçütlerinin yanı sıra etkinlik ölçütlerini tanımlayarak BT müdahalesinin maddi ve manevi faydalarına eşit şekilde önem vermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir