Probleme Dayanarak Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Probleme Dayanarak Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Örnek olay ve Probleme dayalı öğrenme farkı PROBLEME DAYALI ÖĞRENME yararları Probleme dayalı öğrenme KPSS Probleme dayalı öğrenme nedir Probleme dayalı öğrenme örnek olay 0
Proje Önlemleri

Probleme Dayanarak Öğrenme (PDÖ)

PBL Kullanma Stratejileri

Probleme dayalı öğrenme çeşitli nedenlerle kullanılabilir ve neyin öğrenileceği, nasıl öğrenileceği ve öğrenenlerin kim olduğu ile ilgili farklılıkları yansıtabilir.

Öğretimde problemlerin kullanımına ilişkin beş strateji belirlenmiştir:

1. Rehber olarak problem: Bu yaklaşım, problemin öğrencinin dikkatini odaklamanın bir yolu olarak kullanılmasını içerir. Bu strateji tipik olarak odaklanır ve yönlendirilir ve vakayı netleştirmek ve önceden belirlenmiş içerik bilgisini aktarmak için tasarlanmış atanmış okumaları içerir. Bu kullanım, ev ödevi için bir bölüm atamadan önce yol gösterici sorular sağlamaya benzer.
2. Entegratör/test olarak problem: Öğrencilerin okuduklarını probleme uygulayabilmeleri için verilen okumalardan sonra kullanılır. Bu strateji, bilgi transferini kolaylaştırmak ve kavram yanılgılarını ve düzeltme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu, bir okuma ödevinin sonunda gözden geçirme sorularının kullanılmasına benzer.
3. Örnek olarak problem: Verilen okumalardan belirli bir noktayı veya ilkeyi vurgulamak için kullanılır.
4. Süreç için bir araç olarak sorun: Önceden belirlenmiş içeriği öğretmek için bir araç olarak daha az, eleştirel düşünme becerilerini, öz-düzenlemeli öğrenmeyi ve işbirliğini kolaylaştırmak için bir araç olarak daha çok kullanılır.
5. Otantik etkinlik için bir uyarıcı olarak problem: Kavramların, bilgilerin ve becerilerin diğer durumlara transferini kolaylaştıran bir mekanizma olarak kullanılır. Böylece beceriler problem bağlamında geliştirilir.

PBL’deki adımlar

İlk üç strateji, öğretimde problemlerin kullanımına daha geleneksel bir yaklaşımı temsil ederken, son iki strateji geleneksel öğretim uygulamalarından sapar ve alternatif öğretim stratejileri gerektirir. Bu daha karmaşık stratejileri kullanan bir öğretmen, öğrencilere probleme dayalı öğrenmeyi uygularken genellikle beş yinelemeli adımda rehberlik eder:

1. Problem formülasyonu: Öğrenciler durumu keşfeder, önemli gerçekler üretir, ihtiyaç duyulan ek bilgileri not eder, problemleri tanımlar ve hipotezler oluşturur.
2. Kendi kendine öğrenme: Öğrenciler işbirliği içinde çeşitli hipotezleri test etmek için ihtiyaç duyulan şeylerin bir listesini oluşturur ve bu bilgiyi nasıl elde edip keşfedeceklerine dair bir plan yaparlar.
3. Problemin yeniden incelenmesi: Öğrenciler, kendi kendilerine öğrenme süreci boyunca öğrendikleriyle ilk düşüncelerini birleştirir.
4. Soyutlama: Öğrenciler üzerinde çalıştıkları problemi diğer problemlerle karşılaştırır ve böylece bilgi aktarımı için zemin hazırlar.
5. Yansıma: Sınıf, deneyim hakkında bilgi verir, çözümleri paylaşır ve kendi kendine öğrenme ve işbirlikçi öğrenmede iyileştirme alanlarını belirler.

Bu süreçte öğretmen, bilgi aktarıcısı olmaktan çok kolaylaştırıcı veya koç olarak hizmet eder. Öğrencilere yol gösterici sorular sorar, içsel bilgileri sözlü olarak ifade eder, öğrencileri çözümlerini haklı göstermeye teşvik eder, gruptaki tüm üyelerin katılımını ve katılımını sağlar ve düşüncelerindeki zayıflıkları veya tutarsızlıkları fark etmelerine yardımcı olur.

Öğretmen bu rolü üstlenerek aktif öğrenmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi, işbirliğini ve öğrenme sürecinde öğrenci sorumluluğunu teşvik eder. Bununla birlikte, bu tür bir öğretim, sürece öğretim zamanını ayırmaya istekli, PDÖ metodolojisi, içeriği ve problemin bağlamında iyi bilgili bir öğretmen gerektirir.


Probleme dayalı öğrenme nedir
Probleme dayalı öğrenme KPSS
Probleme dayalı öğrenme örnek olay
Probleme dayalı öğrenme PDF
Örnek olay ve Probleme dayalı öğrenme farkı
Probleme dayalı öğrenme basamakları
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME yararları
İşbirliğine dayalı öğrenme


 

PBL’yi Kolaylaştırmak için Teknolojiyi Kullanma

Grup yazılımı, World Wide Web, hiper ortam ve veritabanlarını kullanan teknoloji tabanlı programlar, PBL ile ilişkili bilişsel aşırı yükün bir kısmını azaltmak için tasarlanmıştır. Bu programlar, potansiyel çözümlerin aranabilir bir arşivini organize etmek, benzer vakaları toplamak ve analiz etmek, ders saati dışında öğrenci iletişimini kolaylaştırmak, öğrencilerin daha çeşitli kaynaklara erişmesine, öğrenci notlarının kodlanmasına ve derlenmesine olanak sağlamak ve öğretmene izin vermek için bir araç sağlar. bireysel ve grup projelerini daha etkin ve verimli bir şekilde izlemek.

PDÖ ile İlgili Kaynaklar

Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi: Samford Üniversitesi, lisans müfredatının temel alanlarını probleme dayalı öğrenmeyi içerecek şekilde yeniden tasarlıyor. Bu girişim, Pew Charitable Trusts tarafından sağlanan bağış hibesinin bir parçası olarak finanse edilmektedir ve beş okulu içermektedir: sanat ve bilim, işletme, eğitim, hemşirelik ve eczacılık. Merkezin web sitesi ayrıca, kullanıcıların dünya çapındaki lisans kurumlarında probleme dayalı öğrenmenin kullanımlarını bulmalarını sağlayan aranabilir bir veri tabanı sağlar.

Illinois Matematik ve Bilim Akademisi, Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi : Bu merkez, Illinois Mathematics tarafından oluşturulmuştur. Bilim Akademisi ve K-16 öğretmenlerine PDÖ stratejilerini araştırmak ve yaymak için Harris Aile Vakfı ve Hitachi Vakfı tarafından finanse edilmektedir. Merkezin web sitesi, K-12 eğitim ortamlarında PDÖ’nün nasıl kullanıldığına dair örneklerin yanı sıra daha fazla araştırma yapmak isteyenler için birçok kaynak içermektedir.

Hızlı Prototipleme

Hızlı prototipleme, daha fazla geliştirme için tek bir öğretim yaklaşımını taahhüt etmeden önce çeşitli öğretim tasarımlarını denemek ve değerlendirmek amacıyla tasarımcıların müşterilerle birlikte hızlı bir şekilde öğretim için bir dizi prototip oluşturmak üzere çalıştığı bir öğretim tasarımı metodolojisidir.

Öğretim tasarımı için hızlı prototiplemenin kullanımı, 1990 yılında Steven Tripp ve Barbara Bichelmeyer tarafından, doğrusal, sıralı beşli bir tasarımın ana hatlarını çizen geleneksel öğretim tasarımı modeli olan öğretim sistemleri tasarımının (ISD) tasarım sürecinde içkin olan verimsizlikleri ve maliyetleri ele almak için önerildi. analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyi içeren öğretim tasarımına adım yaklaşımı.

Hızlı prototipleme yöntemi, yazılım programlarının ve bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi için başarıyla kullanıldığı yazılım mühendisliği disiplininden uyarlanmıştır. Yakın geçmişte, hızlı prototipleme yönteminin kavramlarını ve yaklaşımlarını genişleten, yinelemeli tasarım, katılımcı tasarım, kullanıcı merkezli tasarım, işbirlikçi prototip oluşturma, bağlama duyarlı tasarım ve kullanılabilirlik testi dahil olmak üzere çok sayıda tamamlayıcı öğretim tasarımı süreci tanıtıldı. 

Öğretim tasarımında hızlı prototipleme, tam ve eksiksiz öğretim sisteminin tasarımını ve geliştirilmesini desteklemek için bir öğretim sisteminin çeşitli modellerini oluşturma sürecidir. Hızlı prototipleme metodolojisinde, öğrenen ihtiyaçlarının ve öğretim bağlamının kısa bir analizi tamamlanır, ardından prototiplerin oluşturulması yoluyla paralel süreçler olarak geliştirme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir