Teknoloji Cihazları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji Cihazları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Mart 2022 Evde kullandığımız teknolojik aletler Teknoloji aletleri isimleri Teknolojik aletler örnekleri 0
KARAR MAKİNELERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Teknoloji Cihazları

Öğrenciler, laboratuvar kurulumuna, cep telefonuna ve PC’ye aşina olduktan sonra, grup ortamında bir ön test anketi doldurdular. Anket, demografik bilgileri elde etmek ve cep telefonu sahipliği ve kullanım modellerini değerlendirmek için kullanıldı. Ayrıca, her öğrencinin bilgisayar güvenini, beğenisini ve kaygısını ve bilgisayarların ne ölçüde yararlı olduğunu algıladıklarını ölçen Bilgisayar Tutum Ölçeklerini de içeriyordu. CAS için dört ölçekten alınan yüksek puanlar, bilgisayarlara karşı daha olumlu bir tutumu gösterir.

Anket tamamlandıktan sonra her katılımcıya ilk dersi nerede çalışacakları ve sekiz dakikalık çalışma süreleri olduğu söylendi. Katılımcılara grup olarak araştırmacı tarafından bir PowerPoint Sunumu sunulduğu ders koşulu dışında, kendilerine ayrılan odada çalışmaya bırakıldılar.

Sekiz dakikalık çalışma süresinin ardından, katılımcıların notları da dahil olmak üzere dersle ilgili her türlü materyal gözden uzaklaştırıldı ve katılımcılar beş dakikaları olan ders testini tamamladılar. Testin sonunda katılımcılara daha sonra hangi dersi ve çalışma yöntemini tamamlayacakları söylendi. Tüm katılımcılar dört sunum modunda dersleri tamamladıktan sonra, tüm derslerde nihai, çoktan seçmeli test uygulandı ve katılımcılara bu testi tamamlamaları için beş dakika süre verildi. Bunu takiben, katılımcılara doldurmaları için bir son test anketi verildi.

İkinci anket, Öğretme ve Öğrenme Deneyimleri Anketinden Öğrenme ve Çalışma Yaklaşımları (ALS) ölçeğini kullanarak katılımcıların çalışma tercihleri ​​hakkında veri toplamak için kullanıldı. 36 maddelik bu ölçek, öğrencilerin derin bir yaklaşım, yüzeysel yaklaşım, etkinlikleri izleme, organize olma veya çabayı yönetmeyi içeren çalışma stratejilerini ne ölçüde kullandıklarını değerlendiren beş alt ölçekten oluşmaktadır. Her bir alt ölçekten alınan yüksek puanlar, çalışırken belirli bir yaklaşımı kullanma eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterir.

İkinci anket ayrıca öğrencilerin eğitim amaçlı teknoloji kullanımını değerlendiren maddeleri ve katılımcılardan 5 puanlık bir ölçek kullanmanın yararını derecelendirmeleri istenen mobil öğrenme için cep telefonlarının bir dizi kullanımını değerlendiren maddeler içeriyordu. Son olarak, katılımcılardan öğrenmeyi kolaylaştırmak için cep telefonlarını kullanmakla ne kadar ilgilendiklerini ve bunun gerçekleşeceğini ne kadar düşündüklerini derecelendirmeleri istendi. Bu anket tamamlandığında, katılımcılara katılımları için teşekkür edildi ve ödeme yapıldı.

Ne Bulduk?

Ortalama olarak, katılımcılar 3,6 yıldır bir cep telefonuna sahipti (SD=1,8) ve telefonlarını haftada 2,7 saat (SD=1,8) kullandıklarını bildirdiler. Öğrencilerin yarısından biraz fazlası faturalı planlardaydı (%51) ve geri kalanı ön ödemeli müşterilerdi.

“Öğrenmeyi kolaylaştırmak için cep telefonunuzu kullanmakla ne kadar ilgileniyorsunuz?” Örneklemin yüzde 60’ından fazlası ilgilendiklerini veya çok ilgilendiklerini, yüzde 15’inin ilgilenmediğini ve geri kalan yüzde 25’inin emin olmadığını belirtti. Örneklemin yarısından biraz azı (yüzde 46), gelecekte öğrenmeyi kolaylaştırmak için cep telefonlarını kullanacaklarını ya da çok muhtemel olduğunu belirtti. Örneklemin dörtte biri bunun olası olmadığını veya çok olası olmadığını bildirirken, örneğin geri kalanı emin değildi.

Yaptığımız ilk analiz, öğrencilerin nasıl çalıştıklarına bağlı olarak farklı performans gösterip göstermediklerini bulmaktı. Bu analizler için, her bir çalışma yönteminde öğrencilerin test puanlarını karşılaştırarak, tekrarlanan ölçümler varyans analizini (ANOVA) kullandık, tanımlayıcı istatistikler için detaylara bakın.


Teknoloji aletleri isimleri
Evde kullandığımız teknolojik aletler
Teknolojik aletler örnekleri
teknolojik aletler 3. sınıf
Teknolojik Aletler ve özellikleri
Teknolojik aletler Hepsiburada
Giyilebilir cihazlar
Günlük hayatta kullandığımız teknolojik ürünler Nelerdir


Tek yönlü tekrarlanan ölçümler ANOVA, öğrencilerin diğer çalışma yöntemlerine kıyasla baskı (F(3,228)=6.848, p=.000) kullanarak çalıştıkları dersler için test puanlarının daha iyi olduğunu gösterdi. Ancak, ders, bilgisayar ve cep telefonu çalışma yöntemleri için test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu, bu da öğrencilerin diğer çalışma yöntemi türleri için testlerde eşit derecede iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

Öğrencilerin test puanlarının baskı kullanılarak çalışılan dersler için daha iyi olduğunu, ancak diğer üç çalışma yöntemi için eşdeğer olduğunu bulduğumuz için, öğrencilerin dersi ne kadar eğlenceli, ilginç veya zor buldukları konusunda sistematik bir farklılık olmadığını kontrol etmek istedik. 

Tekrarlanan ölçümler ANOVA, hangi dersin hangi yöntemle çalışıldığına bakılmaksızın, tüm çalışma yöntemleri için dersin içeriğinin eşit derecede eğlenceli olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, çalışma modları arasında içeriğin algılanan zorluğunda anlamlı bir fark yoktu.

Buna karşılık, tek yönlü ANOVA, çalışma yöntemlerinin, katılımcıların F(3.174)=3.957, p=.009 içeriğini ne kadar ilginç bulduğuna göre farklılık gösterdiğini ve öğrencilerin bilgisayar kullanılarak çalışılan materyali diğer çalışma yöntemlerinden önemli ölçüde daha ilginç bulduklarını göstermiştir. 

Dersin işlenme şekline (yani, kullanılan çalışma yöntemine) ilişkin derecelendirmeler üzerinde yürütülen tek yönlü ANOVA testleri, F(3,142)=7.981, p=.000 , zor F’nin ne kadar ilginç olduğu konusunda dört çalışma yöntemi arasında farklılıklar gösterdi. (3.165)=9.297, p=.000 ve eğlenceli F(3.162)=8.586, p=.002, katılımcılar dersin işlenme şeklini değerlendirdi.

Basılı versiyon kullanılarak çalışılan dersler için dersin işlenme şeklinin ne kadar ilgi çekici olduğuna ilişkin puanlar, diğer çalışma yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde daha azdı. Dahası, katılımcılar dersin işlenme biçiminden alınan keyfi cep telefonuna kıyasla bilgisayar için daha yüksek olarak değerlendirdiler F(1,54)=12.774, p=.001 ve her ikisi de ortalama olarak dersten daha eğlenceli F( 1,54)=7,776, p=0,007. Basılı ve bilgisayar kullanılarak çalışılan dersler, ortalama olarak diğer yöntemlere göre F(1,55)=17.589, p=.000, önemli ölçüde daha az zor olarak algılanmıştır.

Test Puanları ile Bilgisayar Tutumları ve Çalışma Tercihleri ​​Arasındaki İlişki

Bilgisayar kaygısını, güvenini, beğenisini ve kullanışlılığını ölçen dört ölçek ile ALS’nin alt ölçeklerinin tanımlayıcı istatistikleri detaylandırılmıştır. bilgisayar tutumları ve çalışma tercihleri ​​ölçümleri için Pearson korelasyonları hesaplandı.

Bulunan tek anlamlı ilişki, cep telefonuyla çalışılan dersler için test puanları ile yüzeysel öğrenme ölçeği puanları arasındaydı (r=-.36, p<.001). Negatif korelasyon, öğrenmeye yönelik yüzeysel bir yaklaşım kullanma eğilimi arttıkça (ALS’den yüzey ölçeğinde daha yüksek bir puanla yansıtıldığı gibi), cep telefonu kullanarak çalışmak için öğrenme sonuçlarının daha kötü olduğunu (düşük test puanlarıyla yansıtıldığı gibi) göstermiştir. Bu çalışma yöntemi için).

Ancak bu ilişki güçlü değildi, cep telefonu testindeki puanlardaki değişkenliğin yaklaşık yüzde 13’ü yüzeysel öğrenme stratejisi ölçeğindeki puanlarla açıklanıyor. Birkaç ilişki anlamlı hale geldi.

Birincisi, cep telefonu çalışma koşulu için test puanları ile bilgisayar kaygısı ölçeğindeki puanlar (r= .31, p=.006) arasındaydı ve bilgisayar kaygısı daha az olduğunda cep telefonu kullanılarak çalışılan materyal için daha iyi öğrenme çıktıları için bir eğilim olduğunu gösteriyordu. Basılı yöntem kullanılarak çalışılan dersler için elde edilen puanların bilgisayar kaygısı ile pozitif ilişkili olma eğilimi de vardı (r= .26, p>.001).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir